Go back to quotes list

That's fucking Obi-Wan Kenobi!

Ewan Gordon McGregor