Titin

Post #197 written by Khodok in Random Stuff

Content

Methionylthreonylthreonylglutaminylalrylglycylphenylalanylprolylvalylprolyylglycylarginylalanyllysylleucylthreonylglutamylleucylleucylvalyllysylalanutaminylvalylarginylvalylthreonylglycglutaminylglutamylglycylaspartylleucyylthreonylserylthreonylalanylglutamylglutaminylthreonylarginylisoleucylglunylglutaminylleucylprolylhistidyllysyylglutaminylserylprolylserylprolylisoonylserylprolylisoleucylarginylserylvtamylglycyltyrosylvalylalanylserylsercylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyserylalanylseryltyrosylalanylalanylglulalanyllysylglutamylvalyllysylglutaminlanylalanylvalylalanylthreonylvalylvallalanylarginylvalylarginylglutamylproltamylglutaminylthreonylalanylglutaminyeonylalanylvalylhistidylisoleucylglutaglutaminylvalylarginyllysylglutamylalathreonyllysylvalylvalylvalylalanylalanlutaminylglutamylleucyllysylserylarginleucylthreonylthreonyllysylglutaminylgalylthreonylhistidylglutamylglutaminylylglutamyllysylthreonylphenylalanylvalylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyloleucylserylglutamylglutamylisoleucylttaminylvalylthreonylglutaminylglutamylylthreonylarginyllysylthreonylvalylvalnylthreonylprolyllysylvalyllysylglutamlarginylglycylarginylglutamylglycylisolutamylglutaminylvalylglutaminylisoleuethionylarginyllysylglutamylalanylgluthreonylisoleucylalanylvalylalanylthreoutaminylglutamylthreonylisoleucylleucyonylmethionylalanylthreonylarginylglututaminylvalylthreonylhistidylglycyllyslalanylglutamylalanylvalylalanylthreonylglutaminylalanylarginylvalylarginylglycylhistidylleucylglutamylglutamylserthreonylthreonylleucylglutamyltyrosylgleucylserylalanylalanyllysylvalylalanynylprolylalanylserylglutamylprolylhistllysylprolylarginylvalylisoleucylglutanylhistidylisoleucyllysylthreonylthreohionylhistidylisoleucylserylserylglutaeonylaspartylleucylthreonylthreonylglulaspartyllysylarginylprolylarginylthrealanylthreonylvalylseryllysylisoleucylylhistidylglycyltyrosylglutamylalanylslisoleucylalanylthreonylleucylglutamineonylserylserylalanylglutaminyllysylisalanylprolylthreonylvalyllysylprolylsenylalanylglutamylprolylthreonylprolyllolylphenylalanylalanylaspartylthreonylerylglutamylalanylglycylvalylglutamylvlylserylisoleucylthreonylglycylthreonyylarginylphenylalanylglutamylvalylleucyllysylvalylthreonylglutamylthreonylalalylglutamylisoleucylprolylvalylthreonrylglycylleucyllysylasparaginylvalylthlutamylserylvalylthreonylleucylglutamycyltyrosylprolylserylprolylthreonylvallutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleutylphenylalanylglutaminylisoleucylthreylisoleucylalanylarginylleucylmethionyylalanylalanylglutamylaspartylserylglyinylserylalanylvalylasparaginylglutamyonylserylcysteinyltyrosylleucylalanylvtamylphenylalanylglutamyllysylglutamylglutamyllysylphenylalanylthreonylthreoylalanylvalylglutamylserylarginylaspartylthreonylserylleucylthreonylglutamyllglycylglutamylprolylalanylalanylprolyyllysylprolylvalylvalylglutaminyllysyllvalylvalylphenylalanylglycylcysteinylnylprolyllysylprolylhistidylvalyltyroslylprolylleucylthreonylthreonylglycylttyrosylasparaginyllysylglutaminylthreoylvalylisoleucylserylmethionylthreonyllanylglycylglutamyltyrosylthreonylisolsylhistidylglycylglutamylthreonylseryllutamylglutamylalanylaspartyltyrosylglylglutaminylglutaminylglutamylmethionytaminylvalylthreonylalanylphenylalanylylvalylglycylglutamylthreonylalanylprorylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamyinylalanylleucylisoleucylarginyllysylleonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyrglutamylphenylalanylhistidylisoleucylsylarginylleucylisoleucyllysylglutamyliucylisoleucyllysylthreonylthreonylleucmylglutamylaspartylglycylglutamylglutalisoleucylserylglutamylserylglutamylallanylaspartylleucylarginylisoleucyllyslleucylglutamylglycylmethionylglycylvaeinyllysylmethionylserylglycyltyrosylpyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyllycylglutamylarginyltyrosylglutaminylmlutaminylaspartylglycylarginylalanylselvalylleucylprolylglutamylaspartylglutlanylphenylalanylalanylserylasparaginynylisoleucylcysteinylserylglycyllysyllylalanylprolylleucylglycylalanylprolylnylleucylglutamylprolylvalylserylarginrolylarginylserylvalylserylarginylseryylprolylalanylarginylmethionylserylprolalanylarginylmethionylserylprolylalanarginylarginylleucylglutamylglutamylthylleucylglutamylarginylleucyltyrosyllyyllysylprolylvalylserylphenylalanyllysylasparaginylcysteinylarginylphenylalacylarginylprolylmethionylprolylglutamyylalanylhistidylaspartylglycylglutaminylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysylartylglycylthreonylglutaminylserylleucylthreonylprolylserylaspartylserylglyclylalanylglutaminylasparaginylarginylaylserylvalylisoleucylleucylthreonylvalylglutaminylvalyllysylprolylmethionylplysylasparaginylvalylasparaginylisoleueucylglutamylmethionyllysylvalylarginylylasparaginylprolylaspartylisoleucylvlserylaspartylisoleucylisoleucylvalylplisoleucylarginylisoleucylglutamylglycalanylleucyllysylisoleucylaspartylseryylserylalanyltryptophyltyrosylthreonylginyllysylalanylglycylarginylaspartyltlvalylasparaginylvalylglutamylvalylgluylglutamylprolylglutamylarginyllysylleglycylthreonyltyrosylarginylalanyllysylglutamylleucylglutamylprolylleucylhisaminylglutamylglutaminyltryptophylglutosylaspartyllysylglutamyllysylglutaminphenylalanyllysyllysyllysylleucylthreoinylphenylalanylglycylprolylalanylhistginylleucylthreonylprolylisoleucylseryylvalylglutamyltryptophylleucylhistidytamylalanylalanylasparaginylarginylleuinylglutamylphenylalanylglycyltyrosylclycylvalylalanyltyrosylserylarginylasphreonylcysteinylarginylalanylthreonylalaspartylhistidylthreonylserylalanylthrtylglutamyllysylserylleucylvalylglutalylglutamylglycylarginyllysylglycylleuylglutamylleucylglutamylarginylmethionlleucylthreonylglycylvalylthreonylthrelysylglutaminyllysylprolylaspartylisolylprolylvalylarginylvalylleucylglutamylphenylalanylarginylcysteinylarginylvaminylprolyllysylvalylasparaginyltryptolutaminylleucylisoleucylarginyllysylsealylarginyltyrosylaspartylglycylisoleuleucylvalylaspartylcysteinyllysylserylylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamyylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyllylglutaminylarginylglutamylaspartylpheinylarginylalanylprolylglutamylprolylatidylvalylhistidylglutamylprolylglycylutamylvalylglutaminyllysylvalylaspartythreonylglutamylthreonyllysylglutamylvnylglutamylarginylisoleucylthreonylhisylglutamylserylglutamylglutamylleucylaginylarginylthreonylglutamylglutamylglleucylthreonylalanylvalylglutamylleucylglutamylseryltyrosylglutamylglutamylllaspartylglutamylleucylleucylhistidyltlthreonylglutamylglutamylglutamyllysylamylglycyllysylisoleucylthreonylisoleurolylaspartyllysylisoleucylglutamylleulalanylprolyllysylisoleucylphenylalanyserylglutaminylthreonylvalylglycylglutidylphenylalanylarginylvalylarginylvallylglutamylcysteinylglutamyltryptophylysylisoleucylglutamylarginylserylasparltyrosyltryptophylprolylglutamylaspartleucylvalylisoleucylarginylaspartylvalylalanylserylisoleucylmethionylvalyllycylalanylglycylglutamylthreonylserylseleucylvalylglutaminylalanyllysylglutamanylthreonylglutaminylglutamylleucylglylglutamyllysylaspartylthreonylmethionlcysteinylglutamylthreonylserylglutamyysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglyctamylglycylaspartyllysyltyrosylarginylyllysylvalylhistidylphenylalanylleucylylaspartylthreonylserylaspartylalanylglvalylleucylvalylglutamylaspartylglutaeonylalanyllysylleucylisoleucylvalylgllphenylalanylvalyllysylglutamylleucylgalylprolylglutamylseryltyrosylserylglysoleucylvalylserylprolylglutamylasparayptophyltyrosylhistidylasparaginylaspaparaginylglycyllysyltyrosylthreonylisoycylarginylglutaminylasparaginylleucylonyllysylglutamylaspartylglutaminylglyvalylisoleucylaspartylglycyllysyllysylllysylmethionyllysylprolylarginylprolyaminylglycylleucylserylaspartylglutamilaspartylisoleucylvalylglutaminylleucyglutamylserylvalylglutamylglycylvalyltylglutaminylglutamylvalylglutaminylprolisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylgylleucylisoleucylglutamylaspartylmethianylglycylasparaginyltyrosylserylphenylleucylglycylleucylserylthreonylserylgerylvalylaspartylvalylisoleucylthreonyraginylvalylisoleucylglutamylglycylthrcysteinyllysylvalylserylvalylprolylaspyptophyltyrosylleucylasparaginylaspartrolylaspartylaspartylarginylvalylglutalthreonyllysylglutaminylarginylleucylvonylhistidylalanylserylaspartylglutamyeucylvalylglycylarginylvalylglutamylthylleucylserylvalylglutamyllysylisoleuccylleucylarginylaspartylleucylthreonylutaminylasparaginylvalylvalylphenylalahistidylserylglycylisoleucylaspartylvalalanyllysylaspartyllysylglutamylisoleyllysylisoleucylglutamylalanylhistidylcylthreonylvalylleucylasparaginylmethilutamylglycyllysyltyrosylthreonylphenysparaginylmethionylthreonylserylglycyllglycylalanylisoleucylseryllysylprolyleonylvalylalanylglutamylserylglutaminytamylcysteinylglutamylvalylalanylasparlglutamyltryptophylleucylarginylaspartucylthreonylasparaginylasparaginylisoltylglycylhistidyllysylarginylarginyllehreonyllysylleucylaspartylaspartylisolyrosyllysylvalylalanylthreonylseryllysylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleucraginylleucylthreonylvalylthreonylglutlvalylphenylalanylthreonylvalylglutamyginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltrycylvalylvalylleucylglutamylserylasparleucylserylvalyllysylglycylthreonylisoeucyllysylasparaginylcysteinylalanylislyltyrosylglycylphenylalanylarginylleuerylalanylarginylleucylhistidylvalylgloleucyllysyllysylprolyllysylaspartylvaraginylalanylthreonylvalylalanylphenylistidylaspartylthreonylvalylprolylvalyllysylserylvalylglutamylisoleucyllysylinylleucylvalylserylglutamylarginyllysleucylglutaminylasparaginylisoleucylselutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalylinyllysylalanyllysylleucylphenylalanylisoleucylthreonyllysylthreonylmethionyalylprolylglutamylthreonyllysylthreonyteinylglutamylvalylserylhistidylphenylthionyltryptophylleucyllysylasparaginyylmethionylserylglutamyllysylphenylalaylglycyllysylleucylhistidylglutaminyllaraginylthreonylserylthreonylglutamylareonylphenylalanylvalylcysteinylglycylerylalanylthreonylleucylthreonylvalylteucylthreonylserylmethionylleucyllysyllutamylglutamyllysylaspartylthreonylisvalylthreonylvalylasparaginyltyrosylglsyltryptophylleucyllysylasparaginylglythreonylaspartyllysylcysteinylglutaminlleucylthreonylhistidylserylleucylaspaalylhistidylphenylalanylglycylaspartylphenylalanylvalylalanylglycyllysylalanylleucyltyrosylvalylglutamylalanylargilanylarginyllysylhistidylisoleucyllysylutamyllysyllysylarginylalanylmethionymylvalylserylglutamylprolylaspartylisophylmethionyllysylaspartylaspartylglutucylthreonylaspartylarginylisoleucyllylysyltyrosylvalylhistidylarginylleucylrginylmethionylserylaspartylalanylglycnylglycylglycylasparaginylvalylserylthvalylglutamylglycylarginylaspartylvalycyllysyllysylglutamylvalylglutaminylvaarginylalanylvalylvalylglutamylphenylaylaspartylaspartylvalylaspartylalanylhylglycylisoleucylglutamylisoleucylaspalutaminylglutamylarginylhistidyllysyltnylisoleucylhistidylarginylmethionylpheonylarginylglutaminylserylaspartylalanylalanylvalylalanylglycylarginylasparlleucyltyrosylvalylasparaginylalanylpralylleucylglutaminylglutamylleucylglutminylserylglycyllysylprolylalanylarginnylisoleucylserylglycylarginylprolylglyptophyltyrosyllysylglutamylglutamylglycylphenylalanyllysylcysteinyllysylpheylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleunylphenylalanylprolylglutamylaspartylaeinylglutamylalanyllysylasparaginylaspylthreonylserylalanylserylleucylserylvlvalylserylprolylaspartylglutaminylglulylprolylalanylisoleucylisoleucylthreoreonylvalylthreonylserylglutamylglycylalanylglutaminylcysteinylarginylvalylsylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysyolylserylarginylphenylalanylphenylalanlphenylalanylglutamylaspartylthreonyltucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylgyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanglycylglutaminylvalylserylserylthreonyglutamylalanylprolylglutamylserylisoleoleucylglutamylglutaminylglutamylisolenyllysylglutamylphenylalanylserylseryllutamylglutamylglutamylglycylleucylhisminylleucylseryllysylisoleucylasparagiucylleucylserylglutamylserylprolylvalyanylaspartylserylglutamyllysylglutamylphenylalanylisoleucyllysylglutamylvalyeucylserylmethionylglycylaspartylvalylnylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyltryptophylphenylalanylphenylalanylaspanylprolylserylalanylaspartyltyrosyllysrtylglycylaspartylaspartylhistidylseryylalanylthreonyllysylleucylglutamylasphreonylcysteinylmethionylalanylserylasthreonylisoleucylcysteinylserylalanyltylseryllysylglycylglutamylglycylhistidonylglutamylserylalanylvalylalanyllysyylglycylprolylcysteinylprolylprolylhislleucyllysylprolylisoleucylarginylcystolylalanylisoleucylphenylalanylglutamytamylprolylalanylprolylthreonylvalylthutamylasparaginyllysylglutaminylleucylyrosylthreonylisoleucylisoleucylhistidlserylglycylthreonylphenylalanylisoleuutaminylarginylglutamylaspartylserylgllysylalanylglutamylasparaginylmethionyysteinylalanylalanylglutamylleucylleucthreonylaspartylmethionylthreonylasparyllysylserylthreonylprolylglutamylalanlprolylglutaminylthreonylprolylleucyllalanylleucylaspartylserylglutamylglutalphenylalanylvalyllysylaspartylthreonyucylisoleucylthreonylglutamylglutamylalseryltyrosylglutamylhistidylisoleucyllleucylserylserylglutaminylleucylprolyylleucylglutaminylserylisoleucylleucylylthreonylprolylglutamylserylthreonylateinylisoleucylasparaginylglycylserylinylprolylleucyllysylglutamylprolylseryeucylglutaminylisoleucylvalylglutaminyalanylseryllysylglutamylglycylisoleucymylprolylglutamylthreonylglutaminylalaglutamyllysylisoleucylphenylalanylprollglutamylglutaminylisoleucylasparaginyolylleucyllysylthreonylleucylleucylalaraginyltyrosylprolylglutaminylserylserionylhistidylseryltyrosylleucylthreonylylleucylserylleucyllysylglutamyllysylsparaginylarginylglutamylglutaminylargsylglutaminylglutamylalanylglutaminylslglutaminylserylleucylalanylglutamylgllglutaminylserylprolylaspartylvalylmetasparaginyltyrosylglutamylprolylleucylylcysteinylthreonylglutamylglycylglycymylserylalanylasparaginylprolylleucylgminylaspartylserylalanylvalylarginyliserylleucylarginylphenylalanylprolylleulglutaminylvalylleucylleucyllysylglutaaraginylvalylvalylmethionylprolylprolyylglutamylseryllysylarginylglutamylprolylglutaminylglutamylvalylglutaminylglllysylglutamylserylleucylleucylserylglglutaminylarginylleucylasparaginylleuccysteinylarginylalanylleucylglutaminyllglutaminylprolylglycylleucylphenylalainylasparaginylisoleucylglutamyllysylvlasparaginylisoleucylthreonylglutaminyucylmethionylcysteinylmethionyltyrosylserylvalylthreonylglutamylglutamylvalylglutamylaspartylvalylaspartylprolylgleucyllysylmethionylglutamylleucylarginylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylgluylthreonylalanylglutamylglycylprolylarlycylalanyllysylthreonylserylleucylgluartylserylphenylalanylserylglycylserylsoleucylthreonylglutamylprolylglutamyllisoleucylserylthreonylglutamylglutamyaginylvalylglutaminylserylarginylvalyleonylprolylvalylthreonyllysylglycylvalspartylglutamyllysylglutaminylaspartylglutamylglutamyllysylglutamylglutamylsreonylglutamylglutamylvalylalanylthreotamylalanylglutamylglycylglycylleucyliprolylmethionylisoleucylhistidylthreonvalylserylglutamylglutamylglycylaspartnylthreonylserylisoleucylthreonylasparaginyltryptophyltyrosylphenylalanylglulylserylaspartylglutamyllysylphenylalapartylglutaminylasparaginylthreonyltyrartyllysylvalylasparaginylthreonylglutlglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamyllglycyllysylthreonylalanylthreonylseryllysylarginylalanylalanylprolylvalylisutamylprolylleucylglutamylvalylalanylllphenylalanylthreonylcysteinylglutamyllasparaginylvalylarginylphenylalanylglalanylglycylarginylglutamylisoleucyltyeinylserylisoleucylarginylserylseryllyglutamylisoleucylleucylarginylthreonylylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinyltyrosylglycylserylvalylserylcysteinyylvalylthreonylvalylprolylglycylglycylleucylleucylprolylglutamylarginyllysylutamylvalylvalylleucyllysylserylvalyllmylglutamylglutamylglutamylprolyllysylglutamyllysylvalyllysyllysylprolylalanolylprolyllysylprolylvalylglutamylglutlvalylthreonyllysylarginylglutamylargiylthreonyllysylvalylprolylglutamylisolylleucylprolylalanylprolylglutamylprolnylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyllprolylglutamylprolylthreonylprolylisoylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysylyllysylglutamylglutamylalanylalanyllylysylglycylvalylprolyllysyllysylthreonlalanylglutamylarginylarginyllysylleuccylglutamyllysylprolylprolylaspartylglnyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylvlyllysylglutamylisoleucyllysylaspartyltamylserylglutamylphenylalanylvalylglylanylglutamylcysteinylleucylvalylserylhreonylthreonyltryptophylmethionyllysyeucylarginylglutamylserylprolyllysylhilanylaspartylglycyllysylaspartylarginycylaspartylvalylglutaminylleucylserylahreonylcysteinylvalylleucylarginylleucylthreonylserylthreonylalanyllysylleucrolylvalylarginylphenylalanylvalyllysyamylvalylthreonylvalylvalyllysylglycylserylcysteinylglutamylleucylasparaginyalyltryptophylarginyllysylaspartylglycysylprolylglycylarginylisoleucylvalylpylmethionylarginylalanylleucylthreonylspartylaspartylthreonylaspartylalanylgreonylvalylglutamylasparaginylalanylasysteinylserylserylcysteinylvalyllysylvnylaspartyltryptophylleucylvalyllysylpinylhistidylvalyllysylprolyllysylglycylalanylcysteinylaspartylisoleucylalanyinylisoleucyllysyltryptophylphenylalanlisoleucylprolylalanylglutamylprolylasmylisoleucylleucylarginylaspartylglycyucyllysylisoleucyllysylasparaginylalanoleucylalanylglutamyltyrosylalanylvalyylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucylglutamylvalylglutamylleucylleucyllysyylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysyylaspartylalanylglutamylisoleucylserylylglycylglutaminyltryptophyllysylleucyinylprolylserylprolylthreonylcysteinyllglycylglycyllysylarginylphenylalanyllyllysylleucylaspartylglutaminylalanylgaminylalanylleucylasparaginylalanylisoylleucylthreonylvalyllysylglutamylisolanylalanylvalylprolylleucyllysylaspartrginylarginylglutaminylalanylarginylphcylthreonylarginylglutamylalanylasparaysylglycylprolylaspartylisoleucylisolenylalanylaspartylisoleucylisoleucylalaisoleucylleucylvalylisoleucylasparaginylaspartylaspartylglutamylglycylvalyltutamylglycyllysyllysylthreonylserylalareonylglycylisoleucylarginylleucyllysyucylglutamylaspartylglutaminylthreonyleonylalanylthreonylphenylalanylvalylcylutamyllysylmethionylhistidylvalylvalyinylaspartylalanyllysylleucylhistidyltcylisoleucylserylserylglutamylglycyllymylmethionyllysylglutamylvalylthreonyllglutaminylisoleucyllysylalanylglutamiylthreonylalanylglutaminylleucyllysylvlyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllysylalanylvalylglutamyllysylaspartylglutteinylglutamylvalylseryllysylaspartylvlalanyllysylaspartylglycylglutamylglutlysyltyrosylserylisoleucyllysylalanylaoleucylleucyllysylisoleucyllysyllysylaylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylatyllysylthreonyllysylalanylasparaginylinylleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutamylvalylphenylalanylvalylglycyllalanylglutamylisoleucylglutamylleucyltidylglycylglutaminyltryptophyllysylleylthreonylalanylserylprolylaspartylcystamylaspartylglycyllysyllysylhistidyliylasparaginylcysteinylglutaminylleucylylvalylserylphenylalanylglutaminylalanalanylalanylasparaginylleucyllysylvalyleucylphenylalanylisoleucylthreonylproylphenylalanylglutamyllysylaspartylglulcysteinylglutamylvalylserylarginylglularginyltryptophylleucyllysylglycylthreonylglycylaspartylaspartylarginylphenlaspartylglycylthreonyllysylhistidylselalanylalanylphenylalanylglutamylasparnylphenylalanylglutamylalanylglutamylaycyllysylleucylisoleucylisoleucylglutalphenylalanylleucylthreonylprolylleucysylglutamyllysylglutamylserylalanylvalleucylserylhistidylaspartylasparaginyllphenylalanyllysylasparaginylaspartylgnylthreonylarginylserylvalylserylmethillysylthreonylhistidylserylisoleucylthylserylisoleucylaspartylaspartylthreonlylglutamylalanylmethionylglycylmethiocylthreonylvalylleucylglutamylglycylasonylglycyllysylleucylglutaminylaspartylysylaspartylglutamylvalylisoleucylleuucylseryllysylalanylaspartylalanylprolysylaspartylglycyllysylglutamylisoleuclanylvalylisoleucyllysylthreonylasparteucylisoleucylleucyllysyllysylalanylleylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylasyllysylthreonylserylglycyllysylleucylainylglutamylisoleucyllysylleucylvalylalglutamylvalylmethionylglutamylthreonylalanylglutamylthreonylglutamylisoleuceucylhistidylalanylasparaginyltryptophnylleucylleucylglutaminylthreonylprolylysylglutamylglutamylglycyllysylisoleustidylasparaginylcysteinylarginylleucyycylvalylaspartylphenylalanylglutaminyerylserylalanylhistidylleucylarginylvaglycylleucylleucylarginylprolylleucyllnylalanylglycylglutamylthreonylalanyltlglutamylleucylseryltyrosylglutamylaspyptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyllyllysylvalylvalylprolylarginylserylgluylleucylthreonylleucylarginylaspartylvylglycylglutamylvalylglutaminylleucyltnyllysylthreonylhistidylalanylasparagiamylprolylprolylvalylglutamylphenylalalaspartylglutaminylthreonylvalylglutamlvalylleucylglutamylcysteinylglutamylvalanyllysylvalyllysyltryptophylphenylaglutamylisoleucylleucyllysylseryllysyllanylaspartylglycylarginylvalylarginylpartylcysteinylthreonylprolylglutamylalthreonylcysteinylaspartylalanyllysylaylcysteinylasparaginylleucylasparaginylglutamylphenylalanylleucylarginylprolminylvalylarginylglutamyllysylglutamyllutamylcysteinylglutamylleucylserylargalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaslysyllysylglycyllysyllysyltyrosylasparylalanylvalylarginylisoleucylleucylvallleucylleucylaspartylaspartylglutamylalutamylvalylarginylthreonylalanylarginlthreonylvalylleucylglutamylglutamylglyllysylasparaginylleucylalanylasparagimylthreonylaspartylthreonylisoleucyllylseryllysylprolylglycylalanylglutamylvglycylaspartylglutamylglutamylisoleucyinyltyrosylglutamylisoleucylleucylthreylisoleucylleucylvalylisoleucylglutamilutamylaspartylalanylglycylasparaginyleucylprolylserylserylarginylthreonylastidylglutamylleucylalanylalanylglutamylylglutaminylasparaginylleucylglutamylyllysylalanylglutamylphenylalanylvalylutamylserylphenylalanylprolylvalylglutlaspartyllysylthreonylleucylglutamylseylvalylisoleucylalanylaspartylglycyllyllysylaspartylalanylthreonylleucylglutyltyrosylvalylvalylmethionylvalylglycynylhistidylleucylthreonylvalylisoleucylvalylvalylprolylleucyllysylaspartylthaminylglutaminylglutamylvalylvalylphenlvalylasparaginylthreonylglutamylglycyenylalanylarginylasparaginylglutamylglpartylserylseryllysyltyrosylisoleucyliylleucylvalyltyrosylthreonylleucylargistidylleucylaspartylaspartylglutaminylvalylserylleucylthreonylasparaginylhisylvalyllysylserylalanylalanylasparaginmylglutamylaspartylleucylarginylisoleupartylisoleucylglutamylthreonylmethionnylphenylalanyltryptophylcysteinyllysyaginylvalylthreonylleucyllysyltryptophtamylglutamylvalylprolylphenylalanylasyrosylarginylvalylaspartyllysyltyrosyllisoleucyllysylaspartylcysteinylglycyllycylglutamyltyrosylisoleucylvalylthreysylserylvalylalanylglutamylleucylleucrolylthreonylglutamylphenylalanylvalyltylglutaminylthreonylvalylthreonylglutnylvalylphenylalanylserylcysteinylglutylalanylasparaginylvalyllysyltryptophyinylglutamylisoleucyllysylglutamylglyclglutamyllysylaspartylglycylserylisolesoleucyllysylaspartylcysteinylarginyllnylglutamyltyrosylalanylcysteinylglycyerylarginylalanylarginylleucylphenylalrolylvalylglutamylisoleucylisoleucylarisoleucylleucylglutamylalanylprolylglyanylleucylalanylglutamylleucylasparagialylglutaminyltryptophylleucylarginylavalylvalylglutaminylglycylaspartyllysyylserylglutamylglycyllysylisoleucylhisylcysteinylaspartylisoleucyllysylprolytamyltyrosylarginylphenylalanylisoleuclanylarginylalanyllysylleucylglutamyllsoleucyllysylthreonylalanylaspartylglurtylvalylglycyllysylprolylleucylthreonspartylalanyltyrosylprolyllysylalanylgylalanyllysylglutamylasparaginylglutameonylisoleucylaspartylthreonylthreonylylphenylalanylarginylisoleucylleucylglllysylglycylarginyltyrosyllysylisoleucysylhistidylglycyllysylalanylglutamylgylleucyllysylvalylisoleucylaspartylvalaraginylleucylglutamylvalylthreonylgluycylglutamylvalylserylleucylalanyltryphreonylaspartylglycylglycylseryllysylivalylglutamylarginylarginylaspartylisotophylvalylleucylalanylthreonylaspartylglutamylphenylalanylthreonylvalylthreylglycylvalylglutamyltyrosylleucylphennylasparaginylarginylvalylglycylthreonthreonylaspartylasparaginylprolylvalylsylaspartylvalylprolylglycylprolylprolleucylthreonylaspartylvalylasparaginylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylglycylalanylglutamylisoleucylthreonylaamylleucylarginylaspartyllysylthreonylrtylthreonylalanylmethionylthreonylvalylserylalanylthreonylvalylthreonylaspanylglutamyltyrosylserylphenylalanylargaraginylarginylisoleucylglycylvalylglyonylprolylphenylalanylvalyllysylvalylalarginylprolylserylprolylprolylvalylaspartylglutaminylthreonylglutaminylseryptophylglutamylprolylprolylleucyllysyleucylleucylglycyltyrosylisoleucylisolelglutamylglycyllysylaspartylasparaginylasparaginylmethionyllysylleucylvalylpysylvalylthreonylglycylleucylglutamyllucyltyrosylarginylvalylserylalanylglutylserylaspartylprolylserylglutamylisolylalanylaspartylaspartylalanylphenylalionylaspartylleucylserylalanylphenylalylvalylisoleucylvalylprolylasparaginylcylvalylprolylserylthreonylglycyltyrosthreonyltryptophylcysteinylphenylalanyamylthreonylglycylaspartylarginylvalylrylalanyltyrosylalanylglutamylleucylvalarginylserylaspartyllysylglycylisoleuglutamylasparaginylarginylvalyllysylthsoleucylaspartylvalylasparaginylvalylinylprolyllysylglutamylleucyllysylphenynyllysylaspartylserylvalylhistidylleucrolylaspartylaspartylaspartylglycylglyyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglltryptophylthreonyllysylvalylmethionylpartylleucylglutamylphenylalanylthreontaminylglycyllysylglutamyltyrosylleucynylarginylasparaginyllysylcysteinylglytyrosylvalylaspartylglutamylprolylvalyrolylalanylthreonylvalylprolylaspartylllysyltryptophylarginylaspartylarginylucylphenylalanylleucylthreonyltryptophnylaspartylglycylglycylserylarginylisolylglutamylarginylcysteinylprolylarginlvalylalanylcysteinylglycylglutamylpromethionylglutamylvalylthreonylglycylletophyltyrosylalanyltyrosylarginylvalylylglutaminylglycylalanylseryllysylprollglutamylisoleucylglutaminylalanylvalyalanylprolylglutamylisoleucylphenylalaucylalanylglycylleucylthreonylvalyllyslglutamylleucylprolylalanylthreonylvalprolyllysylisoleucylthreonyltryptophyllisoleucylleucyllysylglutaminylaspartyucylglutamylasparaginylvalylprolyllysyleucylvalylaspartylseryllysylarginylserosylisoleucylisoleucylglutamylalanylvarginylalanylthreonylalanylvalylvalylgspartyllysylprolylglycylprolylprolylalucylthreonylaspartylvalylthreonylaspareucylthreonyltryptophylasparaginylprolylglycylseryllysylisoleucylthreonylaspginylarginylalanylthreonylaspartylseryylleucylserylserylthreonylvalyllysylasyllysylalanylthreonyllysylleucylisoleurosylisoleucylphenylalanylarginylvalylionyltyrosylglycylalanylglycylglutamyllylisoleucylthreonylalanyllysyltyrosyllprolylglycylprolylprolylthreonylarginisoleucylthreonyllysylaspartylalanylvacysteinylglutamylprolylaspartylaspartyleucylthreonylglycyltyrosyltryptophylvolylaspartylthreonylaspartyllysyltryptyllysylmethionylprolylvalyllysylaspartyllysylglycylleucylthreonylasparaginylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylglycyllysylprolylseryllysylserylthreoneucyllysylaspartylprolylisoleucylasparylglycyllysylprolylthreonylvalyllysylalvalylarginylleucylasparaginyltryptophylaspartylglycylglycylalanyllysylisolecylglutamylmethionylleucyllysylthreonytophylvalylarginylvalylalanylglutamylgtaminylhistidylleucylleucylprolylglycyminylglutamyltyrosylserylphenylalanylaginyllysylalanylglycylglutamylserylgluaspartylprolylvalylleucylcysteinylargiprolylserylprolylprolylarginyltryptophaginylisoleucylthreonyllysylasparaginyryptophylthreonylvalylprolylglutamyllysoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoltylvalylarginylarginyllysylglycyltryptlthreonylthreonylvalyllysylaspartylthreonylprolylleucylthreonylglutamylglycylarginylvalylalanylalanylglutamylasparylserylaspartyltyrosylthreonylglutamylleucylalanyllysylaspartylthreonylphenyprolylprolyltyrosylalanylleucylalanylvarginylhistidylvalylaspartylleucyllysylasparaginylaspartylglycylglycylarginyrosylvalylisoleucylglutamyllysyllysylgrginyltryptophylvalyllysylalanylglycylrtylcysteinylasparaginylphenylalanylareucylglutamylglycylthreonylglutamylvalalylarginylalanylglutamylasparaginylglylprolylserylglutamylprolylthreonylglulutamylaspartylprolylthreonylserylprolrtylleucylhistidylvalylthreonylaspartyoleucylalanylisoleucylalanyltryptophylaginylglycylglycylserylprolylisoleucylglutamylmethionylcysteinylprolylvalylglmethionylarginylvalylasparaginylserylleucyllysylphenylalanyllysylvalylglutapartyllysylglutamyltyrosylvalylleucylaginylalanylisoleucylglycylvalylserylglerylglutamylasparaginylvalylvalylalanyyllysylprolylthreonylisoleucylaspartyltylisoleucylisoleucylvalylisoleucylgluisoleucylprolylvalylprolylphenylalanylthreonylvalylseryltryptophylhistidyllylysylalanylserylaspartylarginylleucyltartylhistidylisoleucylserylalanylhistirylvalylarginylalanylaspartylalanylglylthreonylleucylglutamylasparaginyllysynylserylisoleucylasparaginylvalyllysylcylprolylcysteinyllysylaspartylisoleucthreonyllysylserylserylcysteinyllysyllylprolylglutamylphenylalanylaspartylglucylhistidyltyrosylvalylleucylglutamylrginylarginylthreonyltyrosylisoleucylpmylasparaginyllysylleucylseryltryptophsoleucylprolylasparaginylglycylglutamyinylvalyllysylalanylvalylasparaginyllyyrosylisoleucylglutamylleucyllysylaspautaminylaspartylprolyllysylglutaminylplaspartylvalylglutamylvalylhistidylasplalanylmethionylthreonylisoleucylthreoltyrosylaspartylglycylglycylseryllysyleucylisoleucylglutamyllysylisoleucylalnyltryptophyllysylarginylcysteinylasparolylisoleucylleucylthreonyltyrosylthrlglutamylglycyllysylglutamyltyrosylglunylalanylglutamylasparaginylalanylalanlserylarginylalanylthreonylprolylprolyolylisoleucylaspartylalanylprolyllysylserylleucylglutamylvalyllysylarginylglleucylaspartylalanylserylisoleucylseryonylisoleucylthreonyltryptophylisoleucalylisoleucylvalylprolylglutamylglutamlanylprolylleucylvalylarginylarginylarinylglutamylglutamylglutamylprolylphenonylglutaminylarginylleucylserylisoleuylglycylglutamylserylglutaminylleucylaylarginylprolylaspartylhistidylglycyllvalylglutamylasparaginylaspartylhistidrolylcysteinylthreonylvalylserylvalyllolylprolylisoleucylasparaginylphenylalylisoleucylarginyllysylthreonylserylvautamylprolylprolylleucylaspartylaspartlisoleucylasparaginyltyrosylthreonyllethreonyllysylprolylaspartylserylglutamonylserylthreonylleucylarginylhistidylonyllysylleucylisoleucylglutamylglycylnylarginylvalylarginylalanylglutamylasrolylglycylprolylprolylcysteinylvalylsylaspartylprolylphenylalanylglycylprolllysylprolylisoleucylvalylglutamylasparylmethionylleucylvalyllysyltryptophyltylasparaginylglycylserylprolylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylvalylaspphylserylarginylvalylasparaginyllysylsucyllysylalanylasparaginylvalylaspartyucylthreonyltyrosylvalylphenylalanylarparaginylalanylalanylglycylprolylglycyserylaspartylprolyllysylthreonylalanyllprolylprolylglycylprolylprolylisoleuclthreonylserylserylthreonylthreonylisohylglutamylprolylprolylalanylphenylalatamylisoleucylvalylglycyltyrosylphenyleucylvalylglycylthreonylasparaginyllysreonylglutamyllysylmethionylisoleucyllreonylvalyllysylglutamylisoleucylarginyllysylleucylarginylvalylserylalanylvatamylglycylprolylprolylglycylglutamyltlvalylalanylglutamylprolylglutaminylglylleucylaspartylvalylserylvalyllysylglcylmethionylalanylglycyllysylthreonylllylvalylthreonylglycylarginylprolylvallthreonyllysylglutamylglutamylglycylglginylvalylvalylisoleucylaspartylasparalutamylleucylisoleucylisoleucyllysylastylhistidylglycylarginyltyrosylvalylisginylserylcysteinylglycylseryllysylphealylglutamylvalylphenylalanylaspartylvpartylleucyllysylprolylvalylvalylthreocysteinylleucylleucylasparaginyltryptortylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylglutamylarginyllysylathreonyltryptophylarginylglutaminylprolarginylseryllysylcysteinylaspartylisotamylglycylglutaminylglutamyltyrosyllylalanyllysylasparaginyllysylphenylalanvalylglutamylisoleucylglycylprolylisollleucylglycylprolylprolylthreonylseryltyrosylthreonylglutamylarginylglutaminonylleucylaspartyltryptophyllysylglutacylglycylserylprolylisoleucylglutaminytamyllysylarginylarginylhistidylaspartutamylarginylvalylasparaginyllysylargieonylserylphenylalanylleucylvalylglutalhistidylglutaminylmethionyltyrosylglulanylvalylasparaginylglutamylisoleucylrylleucylprolylleucylasparaginylvalylvrtylglutamylvalylprolylprolylthreonyliylvalylarginylglycylaspartylthreonylislutamylprolylvalylhistidylisoleucylprolleucylprolylmethionylprolyllysylisolearaginylglutamylthreonylvalylisoleucylalanylleucylglutaminylisoleucylthreonyinylserylglutamylalanyllysylthreonylglylalanylvalylarginylglutamylaspartyllyylthreonylalanylserylasparaginylarginyarginylasparaginylvalylhistidylvalylglolylserylprolylprolylarginylasparaginysoleucyllysylalanylglutamylserylcysteispartylalanylprolylleucylaspartylaspareucylthreonylhistidyltyrosylvalylisolenylserylarginyllysyllysylalanylglutamyeonylasparaginylthreonylalanylvalylgluucyltryptophyllysylleucylisoleucylprollglutamylphenylalanylarginylvalylarginlglycylisoleucylserylaspartylglutamylclvalylisoleucylglutaminylaspartylprolyolylprolylglycyllysylprolyllysylvalyllylserylmethionylleucylvalylseryltryptotylasparaginylglycylglycylserylprolyliphylleucylglutamyllysylarginylglutamylptophylserylarginylvalylserylarginylalylglycylleucyllysylglycylvalylglutamylrginylleucylleucylglutamylglycylvalyllginylalanylmethionylalanylisoleucylaspglycylprolylprolylserylglutamylprolylsylglycylaspartylprolylisoleucylphenylaserylcysteinylprolylglutamylvalyllysyllisoleucylserylleucylglycyltryptophyllglycylglycylserylprolylisoleucyllysylgethionylglutaminylglutamylglutamylglycllysylarginylvalylasparaginylglutamylpreonylthreonylcysteinylglutamylcysteinlysylglutamylleucylarginyllysyltyrosyllalanylvalylasparaginylglutamylalanylgylaspartylthreonylthreonylglycylglutamrtylisoleucylglutaminylglutamylglutamyleucylaspartylisoleucylglycylalanylglucysteinyllysylalanylglycylserylglutamilanylvalylisoleucyllysylglycylarginylpryptophylglutamylphenylalanylaspartylghionyllysylaspartylglycylvalylhistidylrtylalanylglutaminylleucylglutamylthreerylvalylisoleucylisoleucylisoleucylprrylhistidylthreonylglycyllysyltyrosylsaraginyllysylalanylglycylglutaminyllyslarginylvalyllysylvalylmethionylaspartlaspartylleucyllysylvalylserylaspartylcysteinylarginylleucylseryltryptophyllaspartylglycylglycylaspartylarginylisocylglutamyllysylarginylthreonylisoleucylthreonyllysylvalylasparaginylprolylathreonylphenylalanylvalylvalylprolylasaminylglutaminyltyrosylphenylalanylphelutamylasparaginylarginylphenylalanylgylglutamylthreonylisoleucylglutaminylaaspartylprolylisoleucyltyrosylprolylprsylleucyllysylisoleucylglycylleucylisonylvalylhistidylleucylseryltryptophyllartylglycylglycylserylprolylvalylthreotamylcysteinylleucylalanyltryptophylasysyllysylglutamylalanyltryptophylarginylarginylaspartylvalylglutamylglutamyllvalylglutamylaspartylleucylvalylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanylalylseryllysylprolylserylalanylthreonycysteinylglutaminylarginylprolylaspartylaspartylleucyllysylglutamylphenylalautamylglycylthreonylasparaginylvalylassoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalptophylphenylalanyllysylalanylprolylprinyllysylglutamylprolylvalylleucyltyroaraginyllysylleucylvalylvalylaspartylacylvalylisoleucylprolylglutaminylserylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylthinylleucylglycylthreonylalanylseryllysaraginylvalylleucylglycylarginylprolylisoleucyllysylphenylalanylglutamylserymethionylthreonylleucylseryltryptophylylaspartylglycylglycylseryllysylisoleusoleucylglutamyllysylarginylglutamylaltryptophylvalylhistidylvalylserylseryllthreonyltyrosylthreonylisoleucylprolytidylglutamyltyrosylvalylphenylalanylaminylasparaginyllysyltyrosylglycylisolrtylserylglutamylprolylglutamylthreonyylalanylserylvalylprolylglycylalanylprlserylserylvalylthreonylarginylasparagraginyltryptophylglutamylglutamylprolylserylprolylvalylthreonylglycyltyrosylsylaspartylthreonylthreonylseryllysylaparaginylarginylaspartylprolylisoleucyglycylvalylseryltyrosyllysylvalylthreocylserylaspartyltyrosylglutaminylphenyleucylasparaginylalanylalanylglycylvalylserylaspartylprolylalanylthreonylalaanylprolylprolylglycylprolylprolylphenartyltryptophylthreonyllysylserylserylhylserylprolylprolylleucyllysylaspartylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyltyylglutamylglutamyltryptophylglutamyllyvalylarginylglycylthreonyllysylleucylvlutamylglycylalanylphenylalanyltyrosyllanylvalylasparaginylisoleucylalanylglycylglutamylvalylthreonylaspartylvalylrtylarginylleucylvalylserylprolylasparanylserylvalylarginylaspartylarginylisylglycylvalylisoleucylarginylisoleucylcyllysylprolylprolylprolylthreonylvalyonylasparaginylglutamylarginylthreonyllthreonylisoleucylglutamylthreonylthreethionylvalylisoleucyllysylasparaginylidylglutaminylglycylvalyltyrosylseryllutamylalanylglycylglutamylarginyllysyllaspartylvalylleucylaspartylvalylprolylylphenylalanylleucylalanylhistidylasputamylserylcysteinyllysylleucylthreonylutamylaspartylaspartylglycylglycylserltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylalanyltryptophylthreonylprolylvalyylarginylglutaminylasparaginylalanyltholeucylglutaminylglycyllysylalanyltyrosoleucylalanylalanylglutamylasparaginylprolylphenylalanylvalylglutamylthreonleucylarginylglutamylprolylisoleucylthlylglutamylaspartylleucylglutamylvalylraginylthreonylvalylthreonylleucylthreyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserynyltyrosylvalylleucylglutamylserylargitamyllysylphenylalanylhistidyllysylvalginylleucylleucylserylarginyllysyltyrosylglutamylglycylaspartylthreonyltyroslanylvalylasparaginylisoleucylvalylglyphenylalanylcysteinylthreonyllysylprolpartylglutamylleucylalanylprolylprolyllphenylalanylarginylaspartyllysylleucylglutamylalanylphenylalanylalanylleucylycyllysylprolyllysylprolyllysylvalylsrtylglutamylalanylaspartylvalylleucylgnylhistidylisoleucyllysylthreonylthreoleucylglutamyllysylisoleucyllysylalanyyllysyltyrosylcysteinylvalylvalylvalylcylserylarginyllysylglycylphenylalanylvalylvalylaspartylhistidylprolylglycylerylphenylalanylaspartylglutamylvalyltlvalylisoleucylseryltryptophyllysylproylglycylseryllysylisoleucylthreonylasputamyllysyllysylglutamylvalylglycyllysrolylvalylthreonylserylalanylserylalanylvalylseryllysylleucylleucylglutamylghenylalanylarginylisoleucylhistidylalaglycylisoleucylserylaspartylprolylleucysylalanyllysylaspartylarginylphenylallprolylaspartylglutaminylprolylisoleucllysylaspartylserylalanylleucylvalylthlylhistidylaspartylglycylglycyllysylprosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylarginyltryptophylalanylarginylvalylthistidylprolyltyrosylthreonyllysylphenyucylleucylglutamylglycylcysteinylglutainylvalylserylalanylglutamylasparaginyycylaspartylprolylserylprolylprolylserllysylaspartylprolylisoleucylalanyllysaginylprolylglutamylalanylisoleucylaspaginylserylvalylaspartylleucylthreonylinylhistidylaspartylglycylglycylseryllleucylvalylglutamyltyrosylglutaminyllymyltryptophylarginylarginylalanylasparlserylcysteinylprolylglutamylthreonyllleucylarginylaspartylglycylglutaminyltnylvalylleucylalanylvalylasparaginylalylprolylalanylhistidylvalylprolylglutatylarginylleucylglutamylprolylprolylglalanylasparaginylmethionylalanylarginyllysylvalylglycylaspartylthreonylleucysoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalhyllysyllysylglutamylaspartylarginylasylarginylisoleucylaspartylvalylthreonylutamylisoleucylarginylasparaginylalancylglycylisoleucyltyrosylserylleucylthlalanylglycylseryllysylthreonylvalylseaspartyllysylprolylglycylprolylprolylarylglutamylisoleucylarginyllysylaspartyltryptophyllysylglutamylprolylleucylaylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvrtylvalylalanylserylalanylglutaminyltrlthreonylseryllysyllysyllysylserylhistleucylasparaginylglutamylglycylasparaganylarginylvalylalanylalanylglutamylasinylglycylprolylphenylalanylvalylglutayllysylalanylleucylaspartylprolylleucyolyllysylaspartylleucylhistidylhistidyeonylglutamylvalylserylleucylvalyltryplarginylaspartylglycylglycylserylprolyylvalylglutamyltyrosylglutaminylglutamspartyltryptophylisoleucyllysylphenylaraginylleucylglutamylcysteinylvalylvaltaminylglycyllysylthreonyltyrosylarginylglutamylasparaginylisoleucylvalylglythreonylthreonylisoleucylprolylisoleucyllysylleucylvalylprolylprolylserylvaleucylisoleucylglutamylglycylleucylvalyonylvalylarginylphenylalanylprolylalanlylprolylvalylprolylthreonylalanyllysyglycylserylglutamylisoleucyllysylthreohreonylvalylglutamylthreonylaspartylaslleucylthreonylisoleucyllysylasparaginrtylthreonylglycylglutamyltyrosylglutaaraginylalanylalanylglycylseryllysylthlthreonylvalylleucylaspartylvalylprolyolylisoleucylasparaginylisoleucylleucylhistidylmethionylthreonylisoleucylserysylaspartylaspartylglycylglycylserylpylisoleucylvalylglutamyllysylglutaminyylthreonyltryptophylglycylvalylvalylseyllysylleucyllysylisoleucylprolylhistiinylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarraginyllysylisoleucylglycylvalylglycylonylprolylthreonylvalylalanyllysylhistlylserylprolylprolylglycyllysylprolylvhreonylglutamylasparaginylalanylalanyllleucylprolyllysylserylaspartylglycylgycyltyrosyltyrosylmethionylglutamylargcyllysyltryptophylvalylarginylvalylasplalanylaspartylleucyllysylphenylalanylosylglutamylglycylasparaginylthreonyltlylphenylalanylalanylglutamylasparaginlprolylserylprolylserylserylaspartylprginylprolylisoleucyllysylprolylprolylgylprolyllysylleucyllysylaspartyllysylspartylleucylvalyltryptophylthreonyllysycylserylprolylisoleucylleucylglycyltytaminyllysylprolylglycylthreonylalanylnylisoleucylasparaginyllysylaspartylglnylcysteinylalanylphenylalanylarginylvamylglycylasparaginylglutamyltyrosylarsylalanylalanylasparaginylisoleucylvallarginylglutamylleucylalanylglutamylselisoleucylleucylhistidylprolylprolylgllylthreonylcysteinylarginylaspartylvallglycylglutaminylthreonylisoleucylargillysylglycylarginylprolylglutamylprolylthreonyllysylglutamylglycyllysylvalylnylvalylaspartylleucylisoleucylglutamiglutamylleucylglutaminylisoleucyllysylartylhistidylglycyllysyltyrosylisoleucnylserylserylglycylhistidylalanylglutalasparaginylvalylleucylaspartylarginylylasparaginylleucyllysylvalylthreonylalasparaginylcysteinylthreonylisoleucylrolylleucylaspartylasparaginylglycylglsparaginylphenylalanylisoleucylvalylglraginylglutaminyllysylglycyltryptophyltylvalylthreonyllysylarginylleucylisolucylalanylasparaginylasparaginylglutamvalylcysteinylalanylglutamylasparaginyhreonylisoleucylglutamylthreonyllysyltsoleucylasparaginylprolylisoleucylaspaylglutamylasparaginylleucylhistidylisolthreonylphenylalanylvalyltyrosylleucylaspartyltyrosylaspartylglycylglycylsesylhistidylvalylglutamylarginylarginyltyltryptophylglutamylarginylvalylhistiutamylthreonylhistidyltyrosylmethionyllutamylasparaginylglutaminylisoleucyltlylglutaminylthreonyllysylasparaginylgartyltryptophylvalyllysylthreonylglutaamylaspartylleucylglutaminyllysylprolyylserylglycylvalylleucylthreonylvalyllleucylarginylleucylglutamylalanylglycylalanylprolylglutamylvalylalanyltryptotylalanylthreonylaspartylleucylthreonylisoleucylaspartylthreonylarginylalanylserylleucylthreonyllysylalanyllysylartyrosylvalylvalylthreonylalanylthreonyylphenylalanylvalylalanyltyrosylalanylaspartyllysylprolylglycylprolylvalylarlvalylaspartylvalylserylserylaspartylayltryptophylaspartylprolylprolylglutaminylglutamylisoleucylglutaminylasparagysylcysteinylglutamylthreonyllysylargieonyltyrosylserylalanylthreonylvalylleeonylvalylthreonylarginylleucylisoleuctyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalysylisoleucylglycylthreonylglycylprolyolylvalylisoleucylalanyllysylthreonylllarginylprolylaspartylprolylprolylglutylglutamylglutamylmethionylthreonylvalrolylglutamyltyrosylaspartylglycylglyctyrosylphenylalanylleucylglutamyllysylonylarginyltryptophylvalylprolylvalylaprolylglutamylarginylarginylmethionylllleucylprolylaspartylhistidylglutamyltvalyllysylalanylglutamylasparaginylgluglutamylprolylserylleucylprolylserylarartylprolylisoleucylglutamylprolylprolinylphenylalanylarginylvalylvalylasparylisoleucylthreonylleucylglycyltryptopartylglycylglycylalanylprolylisoleucyltamylmethionylarginylprolyllysylisoleuspartylglutamylglycyltryptophyllysylarylalanylglutaminylleucylvalylarginyllylthreonylserylleucylaspartylglutamylaslutamylphenylalanylarginylvalylcysteininylvalylglycylisoleucylglycylarginylpmylalanylisoleucyllysylprolyllysylglutolylglutamylisoleucylaspartylleucylaspylleucylvalylisoleucylvalylarginylalaninylleucylphenylalanylalanylisoleucylvlprolyllysylvalylthreonyltryptophylargylasparaginylvalylvalylarginyllysylglyylaspartylthreonylmethionylalanylphenyparaginylserylthreonylarginylaspartylaleucylthreonylleucylvalylasparaginylprvalylphenylalanylvalylasparaginylvalylrolylglycylprolylvalylserylaspartylleuonyllysylthreonylserylcysteinylhistidyolylglutamylasparaginylaspartylglycylgstidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysnyllysylthreonyltryptophylserylthreonysyllysylthreonylserylphenylalanylhistilylprolylglycylasparaginylglutamyltyrohreonylalanylvalylasparaginylglutamyltthreonylaspartylvalylprolyllysylprolyllleucylserylglutamylprolylaspartylprollanylthreonylglutamylmethionylthreonylleucylalanyltryptophylleucylprolylprolalanyllysylisoleucylaspartylglycyltyroginylglutamylglutamylglutamylglutaminyhylthreonylglutamyltyrosylserylvalylvalylvalylthreonylglycylleucyllysylglutaylalanylarginylvalylalanylalanylarginyerylleucylprolylarginylglutamylalanylganyllysylglutamylglutaminylleucylleucythionylprolylglutamylglutaminylisoleucllysyllysylleucylarginylisoleucylglutalysylprolylhistidylprolylthreonylcysteglutamylaspartylglutamylvalylvalylthrealylhistidyllysylalanylaspartylserylseleucyllysylaspartylvalylthreonylarginyosylserylleucylthreonylalanylglutamylaspartylthreonylglutaminyllysylisoleucytylalanylprolylglycylprolylprolylglutaylisoleucylserylaspartylisoleucylasparylleucylseryltryptophylhistidylisoleuclglycylserylasparaginylisoleucylthreonlutamyllysylcysteinylaspartylvalylseryylthreonylalanylleucylalanylserylvalylarginylvalylglycyllysylleucylisoleucylylisoleucylphenylalanylarginylvalylarglphenylalanylglycylisoleucylserylglutaysylmethionylvalylalanylglutaminylphenylprolylserylglutamylprolyllysylasparalvalylasparaginyllysylaspartylcysteinyyptophylaspartylarginylprolylaspartylsisoleucylisoleucylglycyltyrosylleucylilarginylasparaginylserylleucylleucyltraspartylthreonylleucylvalylarginylseryinylalanylglycylleucylvalylglutamylglyalanylarginylisoleucyltyrosylalanylleulserylprolylprolylseryllysylprolylthrenylarginylmethionylprolylvalylaspartylylvalylisoleucylaspartylvalylthreonylloleucyltryptophylalanylarginylprolyllyllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylpinyllysylleucylprolylglycylaspartyllysparaginylthreonylalanylprolylhistidylglutamylglutamyltyrosylthreonylalanylthysylalanylglutaminyltyrosylglutaminylpanylarginylthreonylalanylvalylasparagilutamylprolylserylaspartylprolylvalyltlasparaginylvalylprolylprolylarginylisylmethionyllysylserylleucylleucylthreoparaginylvalylcysteinylleucylaspartylallysylprolylmethionylprolylthreonylvalglycylthreonylleucylleucyllysylprolylathionylalanylmethionylglutaminylarginyleucylglutamylleucylphenylalanylserylvserylglycylaspartyltyrosylthreonylisolnylserylserylglycylseryllysylserylalanvalylleucylaspartyllysylprolylglycylpreucylasparaginyllysylmethionyltyrosylseucylseryltryptophylglutamylprolylprollserylglutamylisoleucylthreonylasparagsylarginylglutamylthreonylserylarginylutaminylvalylserylalanylthreonylvalylplserylvalylglutamyllysylleucylisoleucysylglutaminylphenylalanylarginylisoleuyllysyltyrosylglycylvalylglycylaspartytamylprolylalanylisoleucylalanyllysylaylprolylglycylarginylcysteinylaspartylraginylisoleucylthreonyllysylaspartylhryptophyllysylprolylprolylalanylaspartoleucylthreonylglycyltyrosylleucylleucnylglutaminylalanylvalylasparaginyltrylarginyllysylprolylisoleucylisoleucylganylthreonylglycylleucylglutaminylglututamylphenylalanylarginylvalylthreonylylglycylprolylglycyllysylprolylserylasyrosylalanylarginylaspartylprolylglutalprolylalanylphenylalanylprolyllysylvarginylserylserylvalylserylleucylseryltosylaspartylglycylglycylserylprolylisoalylglutamylvalyllysylarginylalanylaspphylvalylarginylcysteinylasparaginylleylglutaminyllysylthreonylarginylphenylucylmethionylglutamylaspartylthreonylgnylarginylvalyltyrosylalanylvalylasparrylaspartylprolylserylaspartylvalylproyllysylaspartylisoleucylleucylisoleucyhistidylaspartylalanylaspartylleucylarucylarginylalanylglycylvalylthreonylmelylvalyllysylglycylarginylprolylprolylhylseryllysylprolylasparaginylvalylasplisoleucylglycylleucylaspartylisoleucyanylaspartylthreonylphenylalanylleucylvalylasparaginyllysyltyrosylaspartylalylthreonylleucylglutamylasparaginylsertyrosylthreonylisoleucylvalylvalyllysylycylprolylprolylisoleucylasparaginylvucylseryllysylaspartylserylalanyltyrosolylprolylisoleucylisoleucylaspartylglucylasparaginyltyrosylvalylvalylglutammylarginyllysylseryltryptophylserylthrysteinylseryllysylthreonylserylphenylaeucylglutamylglutamylglycyllysylseryltylvalylphenylalanylalanylglutamylasparlglycylaspartylprolylglycylglutamylthrlalanylserylglutaminylthreonylprolylglysylvalylarginylserylvalylseryllysylseyltryptophyllysyllysylprolylhistidylseisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvaylglutamylglutamylasparaginyllysyltrypyllysylserylleucylserylleucylglutaminycylthreonylglutamylglycyllysylglutamylalylserylalanylglutamylasparaginylglutthreonylprolylserylglutamylisoleucylthylaspartylvalylvalylalanylprolylaspartucylprolylaspartylleucylcysteinyltyrosnylserylasparaginylphenylalanylarginyllysylglycyllysylprolylalanylprolylseryylglutamylaspartylprolylleucylalanyltherylvalylglutamylserylserylalanylvalyloleucylvalyltyrosylaspartylcysteinylglcyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreonglycylthreonyllysylglutamylglycylthreolvalylglycyllysylprolylglycylisoleucyllysylphenylalanylaspartylglutamylvalylylthreonylleucyllysyltryptophylalanylpcylglycylserylglutamylisoleucylthreonylutamyllysylarginylaspartylserylvalylalvalylthreonylcysteinylalanylserylalannylphenylalanylarginylvalylthreonylarghionylglutamyltyrosylthreonylphenylalasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycyamylprolylisoleucylvalylalanylarginylhlylprolylaspartylalanylprolylprolylprospartylvalylarginylhistidylaspartylserlthreonylaspartylprolyllysyllysylthreothreonylglycyltyrosylhistidylleucylgluylasparaginylserylleucylleucyltryptophlthreonylprolylisoleucylarginylmethionalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylphenylalanylarginylvalylmethionylalaglycylvalylglycyllysylprolylserylleucylalanylleucylaspartylprolylisoleucylasglutamylvalylisoleucylasparaginylisolevalylthreonylleucylisoleucyltryptophylspartylglycylglycylhistidyllysylleucylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolllysylalanylasparaginylhistidylvalylasylalanylphenylalanylthreonylvalylthreolglycyllysyltyrosylglutamylphenylalanyasparaginylthreonylalanylglycylalanylimylserylthreonylglutamylthreonylisoleulutamyltyrosylglutamylalanylprolylthrelylthreonylisoleucyllysylaspartylglycyglycylaspartylthreonylisoleucylvalylleisoleucylleucylglycyllysylprolylleucylllysylalanylglycyllysylaspartylisoleucylthreonylglutaminylisoleucylthreonylslmethionylleucylthreonylisoleucyllysylpartylalanylglycylglutamyltyrosylthreosparaginylprolylphenylalanylglycylthrelysylvalylthreonylvalylleucylaspartylvrolylvalylglutamylisoleucylserylasparalanylthreonylleucylthreonyltryptophyltpartylglycylglycylserylprolylisoleucyltamyllysylarginylglutamylthreonylserylylvalylvalylserylglutamylaspartylisolehistidylvalylalanylthreonyllysylleucyllglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylanylhistidyltyrosylglycyllysylglycylgluamylprolylvalyllysylmethionylvalylaspaprolylglycylprolylprolylglutamyllysylpalylthreonyllysylasparaginylthreonylalylarginylprolylvalylaspartylaspartylgleonylglycyltyrosylhistidylvalylglutamyrylleucylarginyltryptophylvalylarginylalylserylaspartylleucylarginylcysteinyaminylglutamylglycylserylthreonyltyroserylalanylglutamylasparaginylarginylalylserylglutamylalanylserylaspartylserylanylalanyltyrosylprolylprolylglycylprtidylvalylthreonylaspartylthreonylthrelalanyltryptophylglycyllysylprolylhistylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosnyllysylvalylglycylaspartylglutamylalathreonylthreonylglycylthreonylalanyllenylphenylalanylvalylvalylprolylaspartymyllysyltyrosylasparaginylphenylalanyllasparaginylaspartylalanylglycylvalylgucylprolylaspartylvalylglutamylisoleuconylalanylprolylaspartylphenylalanylgleucylarginylarginylthreonylleucylvalylisoleucylarginylisoleucylphenylalanylvylprolylalanylprolylglutamylvalylthreosparaginylisoleucylasparaginylleucyllynylisoleucylglutamylasparaginylthreonyeucylleucylisoleucylisoleucylprolylgluosylaspartylthreonylglycyllysylphenylalglutamylasparaginylprolylalanylglycyllylasparaginylvalylarginylvalylleucylalylleucylasparaginylleucylarginylprolyysylaspartylserylvalylthreonylleucylhilleucylisoleucylaspartylglycylglycylsenyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylalysylseryltyrosylserylthreonylalanylthllysylcysteinylthreonyltyrosyllysylvalglycylcysteinylglutamyltyrosylphenylalylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrolylthreonylglutamylthreonylthreonylglutamylalanylprolylserylprolylprolylasplmethionylaspartylisoleucylthreonyllysyltryptophylprolyllysylprolyllysylhistsoleucylthreonylglycyltyrosylvalylisolllysylglycylserylaspartylglutaminyltryeonylthreonylvalyllysylglycylleucylgluraginylleucylthreonylglutamylglycylglulanylglutaminylvalylmethionylalanylvalylserylalanylprolylarginylglutamylserysylglutamylglutaminylthreonylmethionyleucylarginylglycylisoleucyltyrosylglutyllysylalanylglycylaspartylasparaginyllprolylvalylleucylglycylarginylprolylltophyllysyllysylglycylaspartylglutamineonylglutaminylarginylvalylasparaginyllalanylthreonylserylthreonylisoleucylllglutamylcysteinylvalylarginylserylaspleucylthreonylalanylarginylasparaginylycylaspartylvalylisoleucylthreonylisollisoleucylprolylglycylprolylprolylthrelalanylaspartylglutamylvalylserylserylenylalanylseryltryptophylaspartylprolylycylglycylvalylprolylisoleucylserylasethionylarginylglutaminylthreonylasparalylglutamylleucylalanylthreonylthreononyltyrosyllysylalanylthreonylarginyllutamyltyrosylglutaminylphenylalanylargaginylarginyltyrosylglycylvalylglycylpanyltryptophylisoleucylvalylalanylaspaylvalylprolylglycylprolylprolylglycyltlalanylvalylthreonyllysylaspartylseryltophylhistidylglutamylprolylleucylseryleucylleucylglycyltyrosylhistidylvalylasparaginylglycylisoleucylleucyltryptoylalanylleucylvalylprolylglycylasparagserylglycylleucylthreonylaspartylglycyylalanylarginylvalylisoleucylalanylgluyllysylseryllysylprolylseryllysylprolyalanylleucylaspartylprolylisoleucylaspalylprolylleucylasparaginylisoleucylthhreonylleucyllysyltryptophylalanyllysylglycylphenylalanyllysylisoleucylthreoyllysylarginylaspartylleucylprolylaspallysylalanylasparaginylphenylalanylserlasparaginylglutamylphenylalanylthreontamylaspartylalanylalanyltyrosylglutamalanyllysylasparaginylalanylalanylglycerylglutamylprolylserylaspartylalanyliartylaspartylvalylglutamylalanylprolylyllysylphenylalanyllysylaspartylthreonycylglutamylalanylphenylalanylarginyllylglycylarginylprolylprolylprolylthreolysylaspartylglycyllysylglutamylleucylucylglutamylisoleucyllysylisoleucylalalasparaginylleucylvalylasparaginyllysylaspartylserylglycylalanyltyrosylthreoraginylprolylglycylglycylphenylalanylaanylasparaginylvalyllysylvalylleucylasylglutamylglycylprolylleucylalanylvalyglutamyllysylcysteinylvalylleucylseryleucylaspartylaspartylglycylglycylalanysylisoleucylvalylglutaminyllysylarginyalanyltryptophylthreonylasparaginylvallvalylthreonyllysylleucyllysylvalylthrparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenyalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylerylglutamylprolylvalylleucylalanylvallylprolylaspartylprolylprolyllysylaspahreonylisoleucylthreonyllysylaspartylsptophylglycylhistidylprolylaspartylserisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylisspartyllysylalanylglycylglutaminylargilasparaginyllysyllysylthreonylleucylthysylvalylserylglycylleucylthreonylglututamylphenylalanylarginylisoleucylmethlalanylglycylisoleucylserylalanylprolyylalanyltyrosyllysylalanylcysteinylaspprolylglycylprolylprolylglycylasparagithreonylserylarginylserylserylisoleucyraginyllysylprolylisoleucyltyrosylaspacylthreonylglycyltyrosylmethionylvalylglutamylglutamylaspartylglutamyltryptolprolylprolylalanylglycylleucyllysylalleucylthreonylglycylleucylthreonylglutrosyllysylisoleucylarginylisoleucyltyrglutamylglycylleucylglycylglutamylprolonylprolyllysylalanylglutamylaspartylautamylisoleucylglutamylleucylaspartylalvalylthreonylisoleucylarginylalanylcyylleucylphenylalanylvalylprolylisoleucrolylglutamylvalyllysyltryptophylalanymylserylleucylaspartyllysylalanylserylryltyrosylthreonylleucylleucylisoleucyinylarginylphenylalanylaspartylserylglonylvalylglutamylasparaginylserylserylanylvalylasparaginylvalylarginylvalyllolylprolylglutaminylaspartylleucyllysyylthreonylserylvalylthreonylleucylthreeucylleucylaspartylglycylglycylseryllyisoleucylvalylglutamyllysylarginylgluttyrosylserylthreonylvalylalanylthreonyhreonylseryltryptophyllysylvalylaspartlglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylpheutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylutamylthreonylalanylglutamylserylvalylylleucylprolylprolylglycyllysylisoleuclylthreonylarginylasparaginylserylvalylysylprolylglutamylhistidylaspartylglylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylmelserylaspartyllysyltryptophylalanylthrsylvalylthreonylglutamylalanylthreonylcylglutaminylglycylglutamylglutamyltyrrylalanylglutaminylasparaginylglutamylolylarginylglutaminylleucylserylvalylptylleucylvalylisoleucylprolylprolylalanylalanylasparaginylthreonylphenylalanutamylaspartylleucyllysylvalylaspartylcylarginylprolylthreonylprolylalanylvaspartylasparaginylvalylprolylleucyllysvalylasparaginylalanylglutamylserylthrserylleucylleucylthreonylisoleucyllysyamylaspartylvalylglycylhistidyltyrosylginylserylalanylglycylglutamylalanylisginylvalylisoleucylvalylleucylaspartylylglycylprolylvalyllysylmethionylaspartylserylisoleucylthreonylleucylseryltrsylaspartylglycylglycylserylserylisoleoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartonyltryptophylglutaminylisoleucylvalylylthreonylthreonylisoleucyllysylalanylglycylcysteinylglutamyltyrosylglutaminlalanylglutamylasparaginylarginyltyrosucylasparaginylserylglutamylprolylthrelylphenylalanyllysylvalylprolylglycylplvalylthreonylleucylserylserylarginylalutaminyltryptophylasparaginylglutamyllycylserylarginylvalylisoleucylglycyltlysylglutamylarginylasparaginylserylisucylasparaginyllysylthreonylprolylisolhenylalanyllysylthreonylthreonylglycylutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylvalylglycylisoleucylglycyllmylcysteinyltyrosylvalylalanylarginylalprolylglycylarginylprolylglutamylalanginylasparaginylserylvalylthreonylleuclylthreonyltyrosylaspartylglycylglycylrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylgginyltryptophylmethionyllysylalanylseroleucylisoleucylaspartylthreonylhistidglycylleucylvalylglutamylaspartylhistiylarginylvalylisoleucylalanylarginylasnylalanylserylglutamylprolylserylglutaylthreonylalanylarginylaspartylglutamyoleucylserylmethionylaspartylprolyllysucylvalylvalylhistidylalanylglycylglutrtylalanylaspartylisoleucyltyrosylglyclisoleucylglutaminyltryptophylisoleucymylleucylserylasparaginylthreonylalanylserylthreonylaspartylphenylalanylalanlaspartylalanylvalylarginylvalylasparteucylleucyllysylalanyllysylasparaginylylvalylthreonylvalylasparaginylvalyllyglycylprolylprolylglutamylglycylprolylthreonylalanylglutamyllysylcysteinyltholylprolylleucylglutaminylaspartylglycucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylgllserylarginylleucylvalyltryptophylthreinylvalylglutaminylthreonylleucylserylcylleucylglutamylglycylasparaginylglutnylisoleucylmethionylalanylvalylasparalutamylprolylleucylglutamylserylglutamginylprolylphenylalanylvalylvalylprolylylglutamylvalylthreonylthreonylvalyltsoleucylvalylvalyltryptophylglutamylarlglycylserylglutamylisoleucylleucylglyrginylaspartyllysylglutamylglycylisolelcysteinylhistidyllysylarginylleucyliseucylarginylvalylthreonylglycylleucyliaspartyltyrosylglutamylphenylalanylarginylalanylalanylglycylleucylserylglutayltyrosylglutaminyllysylalanylcysteinylprolylglycylprolylprolylasparaginylasspartylisoleucylthreonylarginylserylsetophylseryllysylprolylisoleucyltyrosylylisoleucylglutaminylglycyltyrosylisolartylvalylasparaginylvalylglycylglutamnylthreonylprolylprolylthreonylglycyliaraginylisoleucylglutamylvalylglutamyldylglutamyltyrosylasparaginylphenylalasoleucylasparaginyllysylalanylglycylvartylvalylprolylglycylprolylisoleucylisucylglutamylalanylprolylaspartylisoleuamylleucylarginyllysylisoleucylisoleucglycylglycylserylleucylarginylleucylphglycylarginylprolylthreonylprolylglutaalylaspartylglycylglutamylisoleucylargoleucylaspartylvalylthreonylserylseryllleucylaspartylasparaginylvalylasparagyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylleycylthreonyllysylserylalanylphenylalancylaspartylthreonylprolylserylprolylprlthreonylglutamylisoleucylthreonyllysyreonyltryptophylglutamylprolylprolyllelysylisoleucyllysylasparaginyltyrosyliutamylalanylthreonylarginyllysylseryltlasparaginylcysteinylhistidyllysylaspalaspartylglutaminylleucylglutaminylgluosylphenylalanylarginylvalylthreonylalsylglycylisoleucylglycylleucylprolylallprolylisoleucyllysylvalylalanylglutamglycyllysylisoleucylthreonylvalylasparraginylserylvalylserylleucylseryltrypttidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylyltryptophylserylglutamylcysteinylalanminylalanylvalylisoleucylthreonylasparlglutamylglutamyltyrosylleucylphenylalaraginylglutamyllysylglycylarginylseryanylvalylprolylisoleucylvalylalanyllysmylprolylaspartylvalyllysylprolylalanyvalylglutaminylvalylglycylglutaminylasalylprolylisoleucylserylglycylarginylpreonyltryptophylthreonyllysylaspartylgnylthreonylthreonylarginylisoleucylaspeucylaspartylleucylthreonylthreonylleunylhistidyllysylaspartylaspartylglycylcylthreonylvalylalanylasparaginylvalyllanylserylisoleucylglutamylisoleucylvalaspartylprolylprolyllysylglycylprolyltylvalylserylalanylglutamylserylisoleuaraginylprolylprolylleucyltyrosylthreosoleucylthreonylasparaginyltyrosylisolartylthreonylthreonylthreonylthreonylvylalanylthreonylvalylalanylarginylthrellysylleucyllysylthreonylglycylthreonynylarginylisoleucylphenylalanylalanylgcylglutaminylserylphenylalanylalanylleeucylvalylalanylglutaminyltyrosylprolyolylprolylglycylthreonylprolylphenylalryllysylaspartylserylmethionylvalylisolutamylprolylvalylasparaginylasparaginucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamyinylserylisoleucylleucyltryptophylthrenylisoleucylisoleucylhistidylaspartyltlanylglutaminylasparaginylleucylglutamrosylglutamylphenylalanylarginylvalylteucylvalylglycylvalylglycyllysylalanylysteinyltyrosylvalylalanylarginylasparlylglycylthreonylprolylglutamylprolylisparaginylglutamylisoleucylthreonylleulprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylalycylarginyltryptophylmethionyllysylalginylvalylisoleucylglutamylthreonylgluylglycylleucylthreonylglutamylaspartylnylalanylarginylvalylisoleucylalanyllynylisoleucylseryllysylprolylserylasparylthreonylalanyllysylaspartylglutamylveucylserylmethionylaspartylprolyllysylisoleucylvalylvalylasparaginylalanylglinylleucylglutamylalanylaspartylvalylhlthreonylisoleucylglutamyltryptophyllemylisoleucylglutamylglutamylserylalanyysylasparaginylthreonylaspartylphenylaylvalyllysylaspartylalanylisoleucylargutaminyltyrosylisoleucylleucylarginylacylseryllysylserylphenylalanylprolylvaaspartylarginylprolylglycylprolylprolylvalylthreonylglycylvalylthreonylserylreonyltryptophylserylprolylprolylleucylaspartylisoleucylserylhistidyltyrosylmylthreonylserylarginylleucylalanyltrylglutamylvalylvalylthreonylasparaginyleucylleucylglutamylglycylasparaginylglylisoleucylmethionylalanylvalylasparagutamylprolylleucylglutamylserylalanylpaginylprolylphenylalanylvalylleucylproylglutamylvalylthreonylasparaginylisolnylthreonylvalylcysteinyltryptophylaspspartylglycylglycylserylglutamylisoleualylglutamyllysylarginylaspartylarginyhylisoleucyllysylcysteinylasparaginyllaspartylleucylarginylleucylarginylvalyylaspartylhistidylglutamyltyrosylglutanylglutamylasparaginylalanylalanylglyclylalanylthreonylvalyltyrosyltyrosyllyylphenylalanyllysylprolylglycylprolylpdylisoleucylvalylaspartylthreonylthreoreonylleucylalanyltryptophylglycyllysyylglycylserylglutamylisoleucylleucylglcylcysteinyllysylalanylaspartylglutamyylisoleucylvalylthreonylprolylglutaminhreonylarginylphenylalanylglutamylisolylhistidylglutaminylglutamyltyrosyllysnylleucylasparaginyllysylvalylglycylleylvalylprolylglycylthreonylvalyllysylptamylalanylprolylglutamylleucylaspartyrginyllysylglycylisoleucylvalylvalylarrginylisoleucylhistidylisoleucylprolyllmethionylprolylglutamylisoleucylthreoutamylglycylglutamylphenylalanylthreonucylglutamyllysylglycylvalylasparaginyylisoleucylaspartylasparaginylcysteinyalanylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylserylglycylseryllysylserylalanylphenyleucylaspartylthreonylprolylglycylprolalanylvalyllysylglutamylvalylarginyllyeucylvalyltryptophylglutamylprolylprollycylalanyllysylvalyllysylasparaginyltginylglutamylserylthreonylarginyllysylserylseryllysylcysteinylseryllysylthreamylasparaginylleucylthreonylglutamylghenylalanylarginylvalylmethionylalanylanylglycylvalylglycylvalylprolylvalylgalyllysylalanylalanylglutamylprolylprolthreonylleucylthreonylaspartylvalylseylleucylmethionyltryptophylglutamyllyscylglycylserylarginylvalylleucylglycyllutaminylprolyllysylglycylthreonylglutlylalanylglutamylseryllysylvalylcysteinylglycylleucylserylserylglycylglutamilanylarginylvalyllysylalanyltyrosylaspylaspartylprolylarginylvalylleucylglycsylaspartylleucylthreonylisoleucylglutrolylphenylalanylasparaginylthreonyltyglycylglutamylaspartylleucyllysylisoleleucylglycylarginylprolylarginylprolylvalyllysylaspartylglycylglutamylprolylylarginylvalylasparaginylvalylglutamylthreonylvalylleucylhistidylisoleucyllypartylaspartylphenylalanylglycyllysyltreonylasparaginylserylalanylglycylthreylleucylserylvalylisoleucylvalylleucylylvalylglycylprolylvalylarginylphenylaylaspartylphenylalanylvalylvalylisoleulylalanyltyrosylthreonylglycylglycylcyraginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllyhreonylthreonylthreonyltryptophylhistilvalylalanylarginylthreonylthreonylisoucyllysylthreonylglycylthreonylglutamyylisoleucylphenylalanylalanylglutamylaserylalanylprolylleucylaspartylseryllynyltyrosylprolylphenylalanyllysylglutareonylprolylphenylalanylvalylthreonylsaminylmethionylleucylvalylglutaminyltrasparaginylaspartylglycylglycylthreonyylhistidylleucylglutamylglutaminyllysyucylleucyltryptophylvalyllysylleucylasylglutaminylaspartylthreonyllysylphenyeucylaspartylglutamylglycylleucylglutavalylserylalanylglutamylasparaginylisoylprolylseryllysylvalylserylglutamylcyylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylanylisoleucylvalylisoleucylthreonylareonylleucyllysyltryptophyllysyllysylprylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrlaspartylleucylprolylaspartylglycylargerylphenylalanylthreonylasparaginylvalnylalanylthreonylvalylserylglycylleucyinyltyrosylglutamylphenylalanylarginylnylalanylalanylglycylasparaginylphenyltylserylserylglycylalanylisoleucylthreoleucylaspartylalanylprolylasparaginylltyrosyllysylaspartylvalylisoleucylvalthreonylphenylalanylvalylleucylglutamyyllysylprolylisoleucylprolylaspartylvalglycyllysylglutamylleucylglutamylglutionylglutamylisoleucyllysylserylthreonhreonylleucylvalylvalyllysylaspartylcyrtylglycylglycylglutaminyltyrosylisoleylvalylglycylglycylthreonyllysylserylillysylvalylleucylaspartylarginylprolylylleucyllysylvalylthreonylglycylvalylttyrosylleucylalanyltryptophylasparagintylglycylglycylalanylasparaginylisoleuleucylglutamyllysylarginylglutamylthreylthreonylglutaminylvalylserylthreonylasparaginyltyrosyllysylvalylthreonyllynylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanyparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglylglycylprolylvalylthreonylalanylcysteolylprolylglycylprolylprolylserylthreooleucylthreonyllysylaspartylserylmethinylarginylprolylvalylaspartylaspartylglglutamylglycyltyrosylisoleucylleucylgtamylglycylvalylarginyltryptophylthreosylthreonylleucylthreonylaspartylleucylycylleucylthreonylglutamylglycylhistiarginylvalylalanylalanylglutamylasparalutamylprolylserylglutamylprolylserylvlcysteinylaspartylalanylleucyltyrosylpsparaginylprolyllysylvalylthreonylaspaalylserylleucylalanyltryptophylseryllyycylglycylalanylprolylvalyllysylglycylglutamylalanylalanylalanylaspartylglutinylthreonylprolylprolylthreonylglycylylphenylalanylthreonylvalylthreonyllyseonylglutamyltyrosylasparaginylphenylalisoleucylasparaginylserylglutamylglycreonylleucylprolylglycylserylvalylvalyleucylglutamylprolylprolylglutamylisolpartylleucylarginyllysylvalylvalylvalyonylleucylarginylleucylphenylalanylvalylprolylglutamylprolylglutamylvalyllysamylglycylisoleucylleucylthreonylasparglutamylvalylthreonylserylserylphenylaoleucylaspartylasparaginylvalylthreonyycylarginyltyrosylasparaginylleucylthraginylserylglycylseryllysylthreonylalalarginylvalylleucylaspartylserylprolylucylthreonylisoleucylarginylglutamylvaonylleucylseryltryptophylglutamylprolylglycylalanyllysylisoleucylthreonylaspyllysylarginylglutamylthreonylthreonylonylisoleucylthreonylasparaginylasparathreonylphenylalanylarginylisoleucylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosnylserylasparaginylglutamyltyrosylglycglutamylthreonylthreonylglutamylprolylrolylleucylprolylprolylglycylarginylvathreonylarginylasparaginylthreonylalanlutamyllysylprolylglutamylserylaspartyeonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmelserylglutamyllysyltryptophylserylthrellysylthreonylleucylglutamylalanylthrenylalanylglycylglutamylglutamyltyrosylalanylvalylasparaginylglutamyllysylglylglutaminylleucylglycylvalylprolylvalyeucylglutamylisoleucyllysylprolylserylylhistidylthreonylphenylalanylasparagilutaminylleucyllysylisoleucylaspartylvginylprolylglutaminylalanylthreonylvalaspartylglycylglutaminylthreonylleucyllvalylasparaginylvalylserylserylserylllserylisoleucyllysylglutamylalanylseryreonyltyrosylglutamylleucylcysteinylvalserylisoleucylthreonylvalylprolylisollleucylaspartylarginylprolylglycylprollisoleucylaspartylglutamylvalylserylcyylisoleucylseryltryptophylasparaginylplycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylylglutamyllysyllysylglutamylthreonylthylhistidylisoleucylvalylserylglutaminerylisoleucyllysylisoleucylvalylarginylutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylalanylvalylvalylalanylglutamyltyrosylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylyllysylserylthreonylmethionylleucylvalprolylvalylasparaginylaspartylglycylglltyrosylhistidylleucylglutamyltyrosyllcylleucyltryptophylseryllysylalanylaspylalanylaspartylthreonylglutaminylvalylglutamylglycylleucylmethionyltyrosylganylglutamylasparaginylisoleucylalanylseryllysylserylcysteinylglutamylprolyllylcysteinylaspartylprolylprolylglycylylasparaginylisoleucylthreonylarginyllophylseryllysylprolylhistidyltyrosylascylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalyllprolylaspartylglycylarginyltryptophylsylthreonylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylvalylthreonylglutamylleucylrginyltyrosylglutamylphenylalanylarginaraginylalanylalanylaspartylserylvalylylthreonylglycylprolylisoleucylisoleucutamylprolylprolylarginylvalylmethionylanylarginylaspartylvalylisoleucylvalylleucyllysylisoleucylasparaginylalanyllprolylleucylprolylvalylisoleucylserylisoleucylglutamylisoleucylglutamylgluttamylisoleucylisoleucylserylthreonylasucylleucylthreonylvalyllysylaspartylcytylthreonylglycylglutaminyltyrosylvalyylvalylalanylglycylthreonylarginylseryyllysylvalylleucylaspartyllysylprolylgleucylglutamylisoleucylasparaginylglyccysteinylserylleucylseryltryptophylglyspartylglycylglycylalanylaspartylisolerginyllysyllysylarginylglutamylthreonylthreonylisoleucylcysteinylglutamylglylthreonylserylcysteinyllysylvalylthreoraginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglylvalylalanylisoleucyllysylalanylleucylalylprolylserylprolylprolylthreonylserrylvalylthreonyllysylglutamylserylmethhylserylarginylprolylglutamylserylaspacylserylglycyltyrosylisoleucylisoleucylasparaginylserylleucylarginyltryptophlysylprolylvalyltyrosylaspartylleucylaleucylarginylglutamylglycylcysteinylglvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylarolylserylglutamylthreonylserylprolyllaspartylprolylvalylphenylalanylleucylplyllysylisoleucylvalylaspartylserylglyreonylisoleucylalanyltryptophylvalyllyglycylglycylalanylprolylisoleucylthreoyltyrosyllysyllysylserylaspartylaspartreonylserylisoleucylglutaminylserylleuosylthreonylisoleucylserylglycylleucylltyrosylvalylphenylalanylarginylvalyllglycylalanylserylaspartylprolylserylasminylisoleucylalanyllysylglutamylargincylphenylalanylaspartylisoleucylaspartlthreonylleucylisoleucylvalyllysylalanonylmethionylthreonylvalylprolylphenylylprolylasparaginylvalylleucyltryptophspartylleucylarginylthreonylarginylalaonylaspartylserylarginylthreonylseryllaginylalanylasparaginylarginylasparagihreonylleucylthreonylisoleucylglutaminalanylserylleucylthreonylleucylvalylvaprolylglycylprolylprolylthreonylasparaylaspartylvalylthreonyllysylglutamylseaspartylvalylprolylglutamylasparaginylyllysylasparaginyltyrosylhistidylisolenylseryllysyllysylalanyltryptophylvalyaginylcysteinylasparaginylarginylleucyraginylleucylglutaminylglutamylglycylalanylarginylvalylserylglycylglutamylasvalylglycylisoleucylprolylalanylglutamysylisoleucylthreonylglutamyllysylprolcylglycylvalylthreonylserylisoleucylseylthreonyltryptophylleucyllysylprolylgserylarginylisoleucylvalylhistidyltyroutamyllysylglycylglutaminyllysylasparalanylvalylalanyllysylserylthreonylhistucylarginylglutamylasparaginylserylglularginylvalylphenylalanylalanylglutamyeucylserylaspartylprolylarginylglutamylisoleucyllysylglutamylglutaminylleucycylaspartylmethionyllysylasparaginylphylvalyltyrosylvalylarginylalanylglycylartylisoleucylprolylisoleucylserylglycthreonylleucylserylarginylaspartylglycnylmethionylarginylphenylalanylasparagylalanylglutamylasparaginylleucylthreolutamylserylvalylthreonylalanylaspartyisoleucylthreonylalanylalanylasparaginysylalanylphenylalanylisoleucylasparagylarginylprolylglycylprolylprolylthreoerylaspartylisoleucylthreonylglutamylgltryptophylglutamylprolylprolyllysyltyminylvalylthreonylasparaginyltyrosylisamylthreonylserylthreonylalanylvalyltrlanylthreonylvalylalanylarginylthreonynyllysylleucylthreonylthreonylglycylglylalanylarginylisoleucyllysylalanylgluglycylisoleucylserylaspartylhistidylisvalylthreonylvalyllysylleucylprolyltyrlylprolylserylthreonylprolyltryptophylylarginylglutamylserylisoleucylthreonymylprolylvalylserylasparaginylglycylglsylhistidylleucylglutamylmethionyllysyleucylleucyltryptophylglutaminyllysylaleucylarginylthreonylthreonylhistidylpylisoleucylserylalanylglycylleucylisolinylvalyltyrosylalanylglutamylasparagiylprolylserylhistidylprolylserylglutamspartylalanylcysteinylglutamylprolylprsoleucylthreonylaspartylisoleucylserylylseryltryptophylglutaminylglutaminylpylglycylseryllysylisoleucylthreonylglyinylarginylaspartylleucylprolylaspartyylalanylserylphenylalanylthreonylasparglutaminylphenylalanylthreonylisoleucylasparaginylserylglutaminyltyrosylglutlanylalanylarginylasparaginylalanylvalnylprolylserylglutamylvalylvalylglycylleucylaspartylseryltyrosylglycylglycylrolylleucylglutamyltyrosylthreonylglutanylglycylthreonylserylvalyllysylleucylycyllysylprolylalanylprolylthreonylisylaspartylaspartyllysylglutamylleucylgeucylvalylcysteinylvalylglutamylasparaalanylserylisoleucylleucylisoleucyllysylasparaginylserylglycylcysteinyltyrossparaginylalanylmethionylalanylserylalinylvalylglutaminylisoleucylleucylaspaycylglycylprolylisoleucylglutamylphenyanylglutamyllysylisoleucylthreonylleucylalanylaspartylaspartylglycylglycylalyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginvalyltryptophylserylmethionylvalylseryamylcysteinylisoleucylisoleucylthreonyeucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrolylleucylglutamylserylaspartylserylvylphenylalanylvalylthreonylprolylglycylutamylvalylthreonyllysylisoleucylthrehreonylvalylvalyltryptophylserylarginylglycylserylaspartylisoleucylserylglyclysylarginylaspartyllysyllysylserylleulvalylleucyllysylglutamylthreonylisolelutaminyllysylvalylthreonylglycylleucypartyltyrosylglutaminyltyrosylarginylvalanylalanylglycylglutaminylglycylprolrylglutamylphenylalanyltyrosyllysylalaartylprolylprolylglycylprolylprolylalaanylaspartylserylthreonyllysylserylsertophylseryllysylprolylvalyltyrosylaspaeonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylismylglutamylglutamylglutamyltryptophyltsylglycylglutamylvalylarginylthreonyltylasparaginylleucyllysylprolylglycylvalanylarginylvalylserylalanylvalylasparylglycylglutamylprolylisoleucylglutamyvalylglutaminylalanyllysylaspartylisolamylisoleucylaspartylleucylaspartylvalalylisoleucylalanyllysylalanylglycylgleucylisoleucylprolylphenylalanyllysylgnylvalylthreonyltryptophylarginyllysylcylglycylserylaspartylalanylarginyltyrylthreonylaspartylserylserylserylleucyminylvalylthreonylarginylasparaginylasleucylleucylthreonylisoleucylglutamylaprolyllysylserylserylthreonylvalylserynylprolylalanylalanylcysteinylglutaminstidylvalylserylarginylglycylthreonylvspartylprolylprolylleucylisoleucylaspalisoleucylasparaginyltyrosylvalylisolenylthreonyllysylarginylthreonyltryptoplcysteinylserylserylthreonylserylphenyleucylserylglutamyllysylthreonylprolyllarginylvalylleucylalanylglutamylasparcylglycylglutamylprolylcysteinylglutamyllysylalanylalanylglutamylvalylprolyllleucylserylmethionyllysylaspartylseryleucylleucylseryltryptophylthreonyllyslglycylglycylserylvalylisoleucylthreonarginyllysylglycyllysylglycylglutamylgtidylalanylglycylisoleucylseryllysylthtamylvalylserylglutaminylleucyllysylgltamylphenylalanylarginylvalylphenylalasylglycylleucylserylaspartylprolylvalyucylthreonylvalyllysylglutamylleucylismylvalylaspartylleucylserylaspartylisoalylthreonylvalylarginylisoleucylglycyucylglutamylleucylprolyltyrosyllysylgleucylseryltryptophylleucyllysylaspartymylserylglutamylphenylalanylvalylargintamylasparaginyllysylisoleucylthreonyllalanyllysyllysylglutamylhistidylglycyleucylleucylaspartylasparaginylalanylvvalylprolylisoleucylthreonylvalylisolelseryllysylprolyllysylglycylprolylisoltamylisoleucyllysylalanylaspartylserylaspartylvalylprolylglutamylaspartylaspsoleucylthreonylcysteinyltyrosylserylilthreonylserylglutaminylthreonylasparaysteinylserylserylvalylalanylarginylthlprolylasparaginylleucylvalyllysylaspaphenylalanylarginylvalylarginylalanylgcylvalylserylglutaminylprolylleucylvalalanyllysylhistidylglutaminylphenylalaylprolylglycyllysylprolylvalylisoleucyylaspartylglycylmethionylserylleucylthlvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylanylhistidylvalylglutamyllysyllysylgluylleucyltryptophylglutaminyllysylvalylucylserylglycylarginylglutamyltyrosylaylglutamylglycylleucylaspartyltyrosylgrosylalanylglutamylasparaginylserylalalaspartylprolylseryllysylphenylalanyltvalylaspartylprolylprolylglycylthreonyrtylvalylthreonylarginylglutamylthreonophylasparaginylprolylprolylleucylargioleucylvalylglycyltyrosylserylisoleucyylasparaginylglutamylarginyltryptophylnylalanylthreonylaspartylvalylserylgluonylvalylthreonylglycylleucylserylprolmylphenylalanylarginylisoleucylisoleucylglycylthreonylisoleucylserylprolylprisoleucylisoleucylmethionylthreonylarglprolylprolylisoleucylvalylglutamylphelphenylalanylaspartylglycylleucylisoleylserylleucylarginylisoleucyllysylalanlprolylvalylprolylarginylvalylthreonylglycylvalylglutamylisoleucylglutamyllyonylglutamylisoleucylthreonylasparaginylleucylphenylalanylvalylarginylaspartidylarginylglycylvalyltyrosylthreonylvlanylserylglycylserylalanyllysylalanylylglutaminylaspartylthreonylprolylglyccylarginylphenylalanylthreonylasparagiysylmethionylthreonylleucyltryptophyltasparaginylaspartylglycylcysteinylalanrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarucylalanyltryptophylalanylleucylisoleuutamylalanylglutaminylseryltyrosylthreucylasparaginylglycylasparaginylglutamnylvalylserylalanylvalylasparaginyllysnylprolylleucylaspartylserylaspartylprucylglutaminyltyrosylthreonylvalylprolylprolylglutamylprolylserylasparaginylerylisoleucylthreonylleucylthreonyltryerylaspartylglycylglycylserylglutamyliisoleucylleucylglutamylarginylarginylgyltryptophylvalyllysylvalylisoleucylseglutamylthreonylarginylphenylalanyllysglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosmethionylalanylglutamylasparaginylalanylserylglycylisoleucylserylarginylleuctamylprolylvalylasparaginylprolylprolyyllysylvalylthreonylaspartylthreonylseeucylglutamyltryptophylseryllysylprolycylmethionylglutamylisoleucylisoleucylamylmethionylcysteinyllysylthreonylasphistidyllysylvalylasparaginylalanylglunylarginyltyrosylthreonylvalylthreonyllglutamylglutamyltyrosyllysylphenylalaasparaginylglycylalanylglycyllysylglycylthreonylglycylthreonylisoleucyllysyleonylalanylprolylglutamylleucylaspartyphenylalanyllysylglutaminylthreonylhislanylserylisoleucylarginylleucylphenylnylglycylarginylprolylthreonylprolylthylprolylaspartylserylasparaginylleucylleucylhistidylthreonylthreonylaspartyllthreonylvalylglutamylasparaginylcystepartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylnylasparaginylserylglycylseryllysylseronylvalyllysylvalylleucylaspartylthreoolylisoleucylthreonylphenylalanyllysylerylalanylthreonylleucylmethionyltryptylaspartylglycylglycylalanylarginylisoalylglutamyllysylarginylglutamylalanyllutaminylvalylisoleucylserylglutamyllyylisoleucylphenylalanyllysylvalylasparlycylvalylprolyltyrosyltyrosylphenylalaraginylglutamyltyrosylglycylvalylglycionylprolylglutamylprolylisoleucylvalyolylalanylprolylprolylarginylarginyllenylseryllysylserylserylalanylvalylleucaspartylhistidylaspartylglycylglycylserosylleucylleucylglutamylmethionylargiylleucyltryptophylvalylglutamylalanylglleucylthreonylphenylalanylthreonylvalllysylthreonylglutamyltyrosylglutamylpysylasparaginylaspartylalanylglycyltyrmylalanylphenylalanylserylserylvalylisglutaminylisoleucylglutamylprolylthreoylisoleucylthreonylasparaginylglutaminysylalanylglycylserylprolylphenylalanyylisoleucylserylglycylarginylprolylalayllysylleucylglutamylglutamylmethionylspartylarginylvalylserylisoleucylthreoinylthreonylthreonylleucylthreonylvalyglycylaspartylserylglycylarginyltyrosyutamylasparaginylthreonylalanylglycylvalylthreonylvalylvalylvalylisoleucylglhreonylglycylprolylisoleucylglutamylvaylserylcysteinylvalylleucylseryltryptoylglycylglycylglycylthreonylglutamylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamtryptophylglutaminylleucylvalylasparagonylglutaminylisoleucyllysylvalylthreoylmethionylglutamyltyrosylserylphenylaasparaginylarginylphenylalanylglycylvarylalanylprolylisoleucylisoleucylalanyvalylprolylprolylserylalanylprolylthreylhistidylvalylserylalanylasparaginylatryptophylglutamylglutamylprolyltyrosyysylisoleucylisoleucylglycyltyrosyltrymylarginylasparaginylthreonylisoleucylsparaginyllysylvalylprolylcysteinylleusyllysylvalylthreonylglycylleucylvalylglutaminylphenylalanylarginylthreonyltalanylglycylvalylseryllysylalanylserylleucylmethionylalanylglutaminylasparagglycylarginylprolylglutamylvalylthreonthreonylvalylserylleucylisoleucyltryptaspartylglycylglycylseryllysylvalylvalutamylarginyllysylprolylvalylserylglutltryptophylleucyllysylcysteinylasparagrylaspartylasparaginylphenylalanylphenleucylserylglutamylglycylaspartylthreoylvalylleucylalanyllysylasparaginylalaysylglycylserylglutamylserylthreonylglinylaspartylglutamyltyrosylalanylprolyartylalanylarginylleucylhistidylglycyllarginylalanylglycylserylaspartylleucyylglycylglycyllysylprolylglutamylprolyhreonyllysylglycylaspartyllysylglutamymyllysylvalylserylleucylglutaminyltyrothreonylalanylvalylisoleucyllysylphenylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylalanylserylglycylthreonyllysylalanylalylleucylaspartylserylprolylglycylproylvalylserylarginylvalylthreonylglutameucylalanyltryptophylserylleucylprolylcylalanylglutamylisoleucylthreonylhistginylarginylglutamylthreonylserylarginsoleucylvalylglutamylglycylglutamylcyssylvalylvalylthreonylarginylleucylisoltamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginllysyltyrosylglycylprolylglycylvalylprlisoleucylvalylalanylarginylasparaginyprolylserylprolylprolylglycylisoleucylreonylglycyllysylglutamylhistidylisoleptophylthreonyllysylprolylglutamylserytamylisoleucylserylasparaginyltyrosyllmyllysylglutamylserylleucylarginyltrypyllysylaspartyltyrosylvalylvalyltyrosyvalylthreonylserylleucylmethionylglutautaminylphenylalanylarginylvalylthreonlglycylasparaginylserylglutamylprolylsphenylalanylisoleucylserylcysteinylargnylprolylglycylprolylprolylserylalanylonylthreonyllysylhistidylserylisoleucyllysylprolylmethionyltyrosylaspartylglvalylglycyltyrosylvalylleucylglutamylmrtylthreonylaspartylglutaminyltryptophylasparaginylalanylthreonylisoleucylarnylalanylthreonylvalylprolylaspartylleysyltyrosylserylphenylalanylarginylvallysylglycylmethionylserylglutamyltyrosglutamylisoleucylglutamylprolylvalylglucylprolylaspartylleucylglutamylleucylsylthreonylvalylthreonylisoleucylarginnylleucylmethionylvalylserylvalylseryllisoleucylthreonyltryptophylseryllysylucylalanylserylarginylalanylisoleucylitamylseryltyrosylserylleucylleucylisolinylarginyltyrosylaspartylalanylglycylylalanylglutamylasparaginylglutaminylsonylvalylleucylvalyllysylvalyltyrosylasteinylprolylserylvalyllysylvalyllysylrylvalylthreonylisoleucylthreonyltryptlisoleucylaspartylglycylglycylalanylprtyrosylisoleucylvalylglutamyllysylargiinylalanylphenylalanyllysylthreonylvalyllysylthreonylleucyltyrosylarginylisolglycylthreonylmethionylhistidyltyrosyylglutamylasparaginylisoleucyltyrosylgysteinylglutamylthreonylserylaspartylaalylprolylleucylvalylprolylalanyllysylylthreonyllysylserylthreonylvalylthreosylprolylleucyltyrosylaspartylglycylglltyrosylvalylleucylglutamylalanylcysteylarginyltryptophylmethionyllysylvalylnylvalylleucylglutamylhistidylthreonylglutamylglycylglutamylglutaminyltyrosyarginylalanylglutaminylasparaginylglutolylarginylglutamylthreonylvalylthreonlaspartylleucylarginylvalylleucylprolyylthreonylmethionylprolylglutaminyllyslylalanylglycylarginylprolylvalylglutacylalanylglycylarginylprolylprolylprolalanylphenylalanylalanylglycylseryllyslarginylvalylthreonylvalylglutamylthrellysylleucylthreonylisoleucylarginylglnylaspartylthreonylglycylglutamyltyrosasparaginylvalylthreonylglycylthreonylcyllysylvalylisoleucylisoleucylleucylalthreonylglycylprolylisoleucyllysylisortylalanylthreonylserylisoleucylthreonrolylprolylglutamylleucylaspartylglycyltyrosylvalylvalylglutamylglutaminylarrolylglycyltryptophylleucylprolylvalylnylserylthreonylphenylalanyllysylphenylglutamylglycylasparaginylglutamyltyronylalanylthreonylasparaginylarginylphetyrosylleucylglutaminylserylglutamylvalserylserylisoleucylarginylisoleucylprnylleucylglutaminylisoleucylphenylalanglycylmethionylthreonylleucylthreonyltlaspartylaspartylglycylglycylserylglutleucylvalylglutamylarginyllysylglutamyryptophylvalylarginylvalylasparaginyllylthreonylarginyltyrosylarginylserylthlycylleucylglutamyltyrosylglutamylhistucylasparaginylalanylarginylglycylserylseryllysylprolylisoleucylvalylalanylmylprolylprolylglycyllysylprolylglutamieonylaspartylthreonylthreonylarginylthyptophylserylvalylprolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrosylleucylisoleucylylaspartylglutaminylhistidylglutamyltraginylthreonylthreonylprolylthreonyllyhreonylleucylthreonylhistidylleucylprorosylarginylphenylalanylarginylvalyllelglycylglycylprolylglycylglutamylprolyeonylvalyllysylvalylthreonylglutamylmespartyltyrosylglutamylleucylaspartylglmylglycylisoleucylphenylalanylvalylargeucylarginylleucylthreonylisoleucylprohenylalanylprolylisoleucylcysteinyllysycylglutaminylaspartylisoleucylseryllylanylthreonylserylglutamylthreonylhisteucyllysylglutamylalanylaspartylarginyyrosylaspartylleucylvalylleucylglutamyyllysylalanylvalyltyrosylisoleucyllysyrylprolylasparaginylserylprolylglutamyspartylaspartylisoleucylglutaminylvalytryptophylarginylprolylprolylalanylasprtylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleuamylvalylprolyllysylalanylalanyltryptolserylarginylvalylarginylglycylthreonyucyllysylglutamylasparaginylvalylglutaylvalylserylalanylglutamylasparaginylglseryllysylprolylleucyllysylserylglutallysylthreonylprolylleucylasparaginylplasparaginylprolylprolylglutamylvalylllserylvalylserylleucylseryltryptophylstylglycylglycylserylarginylvalylthreonamylarginyllysylglutamylthreonylseryltylhistidylasparaginyllysylthreonylglutonylmethionyltyrosylthreonylvalylthreolanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalglutaminylasparaginylaspartylvalylglycrolylalanylserylglutamylprolylvalylvallalanylaspartyllysylprolylserylglutamiylisoleucylleucylserylisoleucylseryllyglutaminyltryptophylglutamyllysylprolycyllysylglutamylisoleucylleucylglycyltlarginylglutaminylserylglycylaspartylsasparaginyllysylglutamylarginylisoleuclalanylthreonylisoleucylglycylglycylletamyltyrosylglutamylphenylalanylarginyaraginylglutamylthreonylglycylleucylsenylalanylmethionylserylisoleucyllysyltylglutamylalanylprolylglycylisoleucylapartylvalylthreonylthreonyllysylleucyllleucylserylcysteinylglutaminylisoleuclylaspartylisoleucyllysyltryptophyltyrlutamylleucylisoleucylglutaminylserylaylserylaspartylglycylarginylthreonylhithionylthreonylglutamylglutamylglutamilyltyrosylthreonylcysteinylisoleucylallglycylglutamylvalylglutamylthreonylseaminylalanylthreonylprolylglutaminylphylprolylleucyllysylglutamyllysyltyrosylthreonylleucylarginylleucylhistidylvarginylprolylvalylprolylalanylmethionyldylglycylglutaminyllysylleucylleucylglaraginylisoleucylthreonylisoleucylglutidyltyrosylthreonylhistidylleucylvalylminylarginyllysylthreonylhistidylalanyinylleucylserylasparaginylvalylphenylanylisoleucylleucylaspartylvalylglutamyolylaspartyllysylprolylthreonylglycylplalanylleucylleucyllysylasparaginylseryllysylprolylprolylalanylaspartylasparucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalnyllysylglutamylglycylalanylglutamyltrerylalanylisoleucylserylvalylthreonyltylasparaginylleucylthreonylglutamylasphenylalanylarginylvalylserylalanylglutylglycylisoleucylserylaspartylprolylleylisoleucylisoleucyllysylserylprolylphalanylprolylglycyllysylprolylthreonylilysylaspartylserylcysteinylvalylvalylanylserylaspartylglycylglycylalanyllysytyrosylleucylglutamyllysylarginylglutaysyltryptophylisoleucylserylvalylthreolarginylglutamylthreonylvalylphenylalaisoleucylglutamylglycylleucylglutamyltlyllysylcysteinylglutamylasparaginylleyltryptophylserylglutamylisoleucylserylyllysylserylaspartylvalylprolylisoleuenylalanyllysylglutamylglutamylleucylaalylarginyltyrosylglutaminylserylaspareinyllysylvalylthreonylglycylhistidylptryptophyltyrosylarginylglutaminylglycanylaspartylglycylleucyllysyltyrosylarnylalanyllysylglycylglycyltyrosylhistiylalanylserylvalylthreonylaspartylaspasylglutaminylvalylarginylalanylthreonyerylvalylserylglycylthreonylalanylseryolylalanyllysylisoleucylhistidylleucylycylmethionylglycylalanylvalylhistidyllylvalylserylisoleucyllysylisoleucylprlylaspartylprolylvalylisoleucylthreonytaminylaspartylleucylisoleucylaspartylltyrosylglutaminylvalylisoleucylvalyltonylserylleucylvalylphenylalanylprolylyllysylaspartylalanylglycylphenylalanysylasparaginylarginylphenylalanylglycyreonylvalylglutamylleucylaspartylvalylolylprolylarginylglycylvalyllysylvalylrtylserylvalylasparaginylleucylthreonyanylserylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylaarginyltryptophylleucylarginylvalylglyhreonylarginyltyrosylthreonylvalylisollycyllysylthreonylseryltyrosylglutaminalanylglutamylasparaginyllysylphenylalylglutamylprolylserylglutamylprolylthraspartyllysylthreonylarginylalanylmethamylglutamylvalylaspartylglutamylthreoylthreonyllysylalanylserylhistidylseryrosylglutamyllysyltyrosylmethionylisolycylarginylglycylglutamylphenylalanylgysteinylvalylglutamylthreonylserylseryalanyllysylphenylalanylvalyllysylvalylylvalylleucylvalyllysyllysylglutamylisnylisoleucylalanylarginylhistidylarginlleucylhistidylglutamylserylphenylalantamylleucylvalylmethionylisoleucylphenylserylglycylleucylaspartylisoleucylphsparaginylthreonylserylalanylphenylalalarginylglutamylisoleucylvalylseryltyrteinylglutamylalanylleucylglutaminylphylasparaginylisoleucylglycylhistidylphrolylglutamylasparaginylisoleucylisolelarginylserylserylthreonylisoleucyllyslanylglycylglutaminylalanylarginylglutylasparaginylphenylalanylarginylleucyllylglutamyltyrosyltyrosylalanylprolylgdylaspartylvalylvalylserylthreonylalanylserylleucylglycylthreonylleucylvalylisoleucylasparaginylprolylphenylalanylinylglutaminylglutaminylisoleucylisolehionylasparaginylalanylglutamyltyrosyllglutamylalanylphenylalanyllysylglutamanylmethionylaspartylphenylalanylvalylylglutamylarginyllysylserylarginylmethnylleucylglutaminylhistidylprolyltrypteucylglutamylarginylvalylserylthreonyleucyllysylhistidylarginylarginyltyrosyucyllysyllysylaspartylleucylasparaginyylarginylisoleucylserylcysteinylglycylutaminyllysylglycylvalylserylvalylalanoleucylglutamylisoleucylglycylprolylvathionylhistidylalanylvalylglycylglutamlysyltyrosylvalylcysteinyllysylisoleuclglutaminylserylthreonylglutaminylvalynylglycylvalylarginylglutaminylleucylgltyrosylglutamylisoleucylthreonyltyrosisoleucylleucyltyrosylvalyllysylasparttylaspartylglycylthreonyltyrosylarginylaspartyltyrosylglycylglutamylaspartylylphenylalanylvalyllysylglycylvalylargosyltyrosylcysteinylarginylarginylthreylarginylarginylthreonylaspartylthreonmylarginylprolylprolylglutamylphenylalylasparaginyllysylthreonylalanyltyrosylarginylphenylalanylglycylvalylthreonyylglutamylprolylhistidylvalylthreonylttaminyllysylisoleucyllysylprolylglycylyltyrosylthreonylphenylalanylglutamylslglutaminylleucylthreonylisoleucylaspapartylaspartylaspartylalanylglutamyltylasparaginyllysyltyrosylglycylglutamylsylleucylthreonylvalylthreonylleucylhiartylserylthreonylleucylarginylprolylmcylleucylalanylasparaginylalanylglutamglutaminylserylvalylcysteinylphenylalaylglycylisoleucylprolylprolylprolylthrysylaspartylglycylglutaminylprolylleuclisoleucylglutamylisoleucylisoleucylhiyrosyltyrosylalanylleucylhistidylisoleolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrolthreonylasparaginylthreonylalanylglycinylalanylhistidylleucylglutaminylvalyllysyllysylglutaminylglutamylphenylalaistidylglutamylarginylhistidylvalylglurtyllysylthreonylleucylarginylmethionyglycylthreonylglutamylserylvalylprolyllysylglutamylalanylleucylarginylglutamylprolylalanylvalylserylthreonyllysyltylalanylarginylleucylglutamylisoleucyllutamylarginyllysylleucylarginylmethioglutamylprolylarginyllysyltyrosyllysylglutamylglutamylaspartylglutaminylargianylvalylprolylmethionylserylaspartylmlysylisoleucylarginylaspartylglutaminyyllysylleucylaspartylarginylvalylvalylginylisoleucylarginylleucylserylarginyalanyltyrosylvalylmethionylprolylleucyrtylglutaminyltyrosylarginylprolyllysysylleucylserylglutaminylaspartylaspartylprolylalanylarginylarginylarginylthrylaspartylphenylalanyltyrosyltyrosylarylleucylglycylaspartylisoleucylserylaseucylprolylisoleucylaspartylaspartyltynylthreonylglutamylglutamylglutamylargamylglutamylleucylglutamylleucylglycylrolylserylarginylserylprolylprolylhistserylleucylarginyltyrosylserylserylproylvalylglutamylglutamylthreonylarginyltyrosylserylthreonyltyrosylhistidylisoamylalanylserylthreonylseryltyrosylalainylhistidylalanylglutaminylalanylalanylglutaminylarginylglutaminylarginylisylglutamylaspartylglutamylglutamylleuchreonylthreonylglutaminylhistidylleucyamylleucylaspartylphenylalanylmethionyylarginyllysyllysylserylarginylarginylnylglutamylisoleucylthreonylglutamylissylglutamylisoleucylseryllysylhistidyllserylserylserylalanylserylarginylleuclserylleucylserylprolylthreonyltyrosylinylprolylvalylserylglutamylleucylisolminylprolylalanylglutamylglutamyltyroslutamylarginylarginylserylprolylthreonnylprolylarginylserylprolylserylprolylleucylserylarginylphenylalanylglutamylylaspartylisoleucylphenylalanylserylarysylalanylalanylleucyllysylthreonylgluginyllysyltyrosylglutamylvalylleucylsealanylthreonylleucylaspartylhistidylaleucylarginylmethionylarginylserylhistilglutaminylasparaginylthreonylarginylpylvalylglutaminylseryllysylprolylthreoyltyrosylhistidylasparaginylglycylvalyrylseryllysylisoleucylhistidyltyrosyltylvalylleucylthreonylleucylglutamylisoylthreonylaspartylaspartylserylglycyltteinylthreonylasparaginyltyrosyllysylgosylalanylthreonylleucylaspartylvalylthreonylthreonyltyrosylalanylserylglutaglutamylvalylprolylarginylserylvalylphnylarginylthreonylglutamylalanyltyrosylysyllysylthreonylserylglutamylmethionlarginylglutamylvalyllysylserylglutamilarginylglutamylserylleucylserylseryltrylalanylglutamylmethionyllysylserylalylserylleucylglutamylglutamyllysylserycyllysylthreonylthreonylleucylalanylalysylprolylarginylserylmethionylthreonyserylalanylarginylphenylalanylserylcyslglutamylprolylvalylprolylthreonylvalyylglycylglutaminylvalylleucylserylthreminylvalylthreonylthreonylthreonyllysynylglutamylisoleucylserylserylvalylglulycylasparaginyltyrosylserylvalylvalylylglycyllysylglutaminylglutamylalanylgreonylisoleucylglutaminyllysylalanylarylvalylthreonylserylprolylprolylarginylarginylvalyllysylserylprolylglutamylanylvalyllysylserylprolylglutamylprolylserylprolylthreonylglutamylthreonyllysyllysylvalylglutaminylhistidylleucylprylisoleucylthreonylglutaminylphenylalaeryllysylglutamylisoleucylalanyllysylltamylserylserylvalylleucylarginylalanyyltyrosyllysylaspartylglycyllysyllysyllhistidylphenylalanylglutaminylphenylartylglycylthreonyltyrosylglutamylleucyylleucylthreonylglutamylserylaspartylgcysteinylglutamylisoleucylserylglycylgylthreonylasparaginylleucylglutaminylplalanylphenylalanyllysylserylisoleucyllisoleucylserylglutamylthreonyllysyllyonylthreonylglutamylserylthreonylvalyllprolyllysylalanylprolylglutamylprolylisoleucylvalylthreonylglycylleucylglutserylserylaspartylserylvalylalanyllysythreonylglycylglutamylprolylarginylprolthreonyllysylaspartylglycyllysylalanylycyllysyltyrosyllysylleucylserylglutalanylphenylalanylleucylglutamylisoleuconylserylaspartylserylglycylleucyltyrosylasparaginylserylalanylglycylserylvacylthreonylisoleucyllysylalanylisoleucylglutaminyllysylvalylserylthreonylgluoleucylthreonylprolylglutaminyllysyllyylglutamylisoleucylserylglutaminyllysyutamylisoleucyllysylmethionylserylglutmyllysylleucylalanylleucyllysylglutamylisoleucylserylglutamylglutamylvalyllyrylleucylglutamyllysylserylisoleucylvalthreonyllysylthreonylserylglutaminylanylthreonylhistidylalanylglutamylisoleeonylglutaminylmethionylserylisoleucylarginylleucylvalylleucyllysylalanylaspthreonylaspartylvalyllysyltryptophylvaamylleucylthreonylasparaginylserylglutycylvalylserylglycylserylaspartylglutallysylglutaminylalanylserylhistidylargleucylthreonylcysteinylisoleucylserylleucylvalyllysylcysteinylglutaminyltyrollysylglutamylleucylserylaspartylalanyerylglutaminylprolylarginylserylglutamglutamylglycylglutaminylasparaginylvalylglutamylisoleucylserylglycylglutamyllutamyltryptophylphenylalanyllysylaspaucylserylisoleucylserylserylasparaginyylarginylasparaginylvalyltyrosylseryllginylalanylserylvalylserylaspartylseryllysylalanyllysylasparaginylphenylalanerylalanylthreonylalanylserylleucylmetlutamylglutamylprolylserylarginylglutaerylglycylaspartylthreonylserylleucylgylserylglutaminylserylvalylglutaminylminylglutamylalanylserylphenylalanylsererylalanylserylserylmethionylthreonylganylserylmethionylserylalanylglutaminylutaminylglutamylserylphenylalanylvalyrylphenylalanylmethionylglycylisoleucylutaminylleucylglutamylserylserylthreoanylglycylisoleucylarginylglycylisoleuylalanylleucylprolylserylaspartylisolelycyllysylvalylleucylthreonylvalylalanylglycylglutamylprolylthreonylprolylglysteinylglycylglycylarginyllysylisoleulutaminylglycylarginylphenylalanylhisteonylaspartylaspartylleucylthreonylthrnylaspartylvalylglutaminyllysylglutamilthreonylleucylserylleucylglycylasparalaspartylserylalanylthreonylvalylasparinylserylisoleucine

    Comments

    Please Log in to leave a comment.

    No comments yet.