Titin

Post #197 written by Khodok in Random Stuff

Content

Methionylthreonylthreonylglutaminylalrylglycylphenylalanylprolylvalylprolyylglycylarginylalanyllysylleucylthreonylglutamylleucylleucylvalyllysylalanutaminylvalylarginylvalylthreonylglycglutaminylglutamylglycylaspartylleucyylthreonylserylthreonylalanylglutamylglutaminylthreonylarginylisoleucylglunylglutaminylleucylprolylhistidyllysyylglutaminylserylprolylserylprolylisoonylserylprolylisoleucylarginylserylvtamylglycyltyrosylvalylalanylserylsercylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyserylalanylseryltyrosylalanylalanylglulalanyllysylglutamylvalyllysylglutaminlanylalanylvalylalanylthreonylvalylvallalanylarginylvalylarginylglutamylproltamylglutaminylthreonylalanylglutaminyeonylalanylvalylhistidylisoleucylglutaglutaminylvalylarginyllysylglutamylalathreonyllysylvalylvalylvalylalanylalanlutaminylglutamylleucyllysylserylarginleucylthreonylthreonyllysylglutaminylgalylthreonylhistidylglutamylglutaminylylglutamyllysylthreonylphenylalanylvalylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyloleucylserylglutamylglutamylisoleucylttaminylvalylthreonylglutaminylglutamylylthreonylarginyllysylthreonylvalylvalnylthreonylprolyllysylvalyllysylglutamlarginylglycylarginylglutamylglycylisolutamylglutaminylvalylglutaminylisoleuethionylarginyllysylglutamylalanylgluthreonylisoleucylalanylvalylalanylthreoutaminylglutamylthreonylisoleucylleucyonylmethionylalanylthreonylarginylglututaminylvalylthreonylhistidylglycyllyslalanylglutamylalanylvalylalanylthreonylglutaminylalanylarginylvalylarginylglycylhistidylleucylglutamylglutamylserthreonylthreonylleucylglutamyltyrosylgleucylserylalanylalanyllysylvalylalanynylprolylalanylserylglutamylprolylhistllysylprolylarginylvalylisoleucylglutanylhistidylisoleucyllysylthreonylthreohionylhistidylisoleucylserylserylglutaeonylaspartylleucylthreonylthreonylglulaspartyllysylarginylprolylarginylthrealanylthreonylvalylseryllysylisoleucylylhistidylglycyltyrosylglutamylalanylslisoleucylalanylthreonylleucylglutamineonylserylserylalanylglutaminyllysylisalanylprolylthreonylvalyllysylprolylsenylalanylglutamylprolylthreonylprolyllolylphenylalanylalanylaspartylthreonylerylglutamylalanylglycylvalylglutamylvlylserylisoleucylthreonylglycylthreonyylarginylphenylalanylglutamylvalylleucyllysylvalylthreonylglutamylthreonylalalylglutamylisoleucylprolylvalylthreonrylglycylleucyllysylasparaginylvalylthlutamylserylvalylthreonylleucylglutamycyltyrosylprolylserylprolylthreonylvallutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleutylphenylalanylglutaminylisoleucylthreylisoleucylalanylarginylleucylmethionyylalanylalanylglutamylaspartylserylglyinylserylalanylvalylasparaginylglutamyonylserylcysteinyltyrosylleucylalanylvtamylphenylalanylglutamyllysylglutamylglutamyllysylphenylalanylthreonylthreoylalanylvalylglutamylserylarginylaspartylthreonylserylleucylthreonylglutamyllglycylglutamylprolylalanylalanylprolyyllysylprolylvalylvalylglutaminyllysyllvalylvalylphenylalanylglycylcysteinylnylprolyllysylprolylhistidylvalyltyroslylprolylleucylthreonylthreonylglycylttyrosylasparaginyllysylglutaminylthreoylvalylisoleucylserylmethionylthreonyllanylglycylglutamyltyrosylthreonylisolsylhistidylglycylglutamylthreonylseryllutamylglutamylalanylaspartyltyrosylglylglutaminylglutaminylglutamylmethionytaminylvalylthreonylalanylphenylalanylylvalylglycylglutamylthreonylalanylprorylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamyinylalanylleucylisoleucylarginyllysylleonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyrglutamylphenylalanylhistidylisoleucylsylarginylleucylisoleucyllysylglutamyliucylisoleucyllysylthreonylthreonylleucmylglutamylaspartylglycylglutamylglutalisoleucylserylglutamylserylglutamylallanylaspartylleucylarginylisoleucyllyslleucylglutamylglycylmethionylglycylvaeinyllysylmethionylserylglycyltyrosylpyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyllycylglutamylarginyltyrosylglutaminylmlutaminylaspartylglycylarginylalanylselvalylleucylprolylglutamylaspartylglutlanylphenylalanylalanylserylasparaginynylisoleucylcysteinylserylglycyllysyllylalanylprolylleucylglycylalanylprolylnylleucylglutamylprolylvalylserylarginrolylarginylserylvalylserylarginylseryylprolylalanylarginylmethionylserylprolalanylarginylmethionylserylprolylalanarginylarginylleucylglutamylglutamylthylleucylglutamylarginylleucyltyrosyllyyllysylprolylvalylserylphenylalanyllysylasparaginylcysteinylarginylphenylalacylarginylprolylmethionylprolylglutamyylalanylhistidylaspartylglycylglutaminylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysylartylglycylthreonylglutaminylserylleucylthreonylprolylserylaspartylserylglyclylalanylglutaminylasparaginylarginylaylserylvalylisoleucylleucylthreonylvalylglutaminylvalyllysylprolylmethionylplysylasparaginylvalylasparaginylisoleueucylglutamylmethionyllysylvalylarginylylasparaginylprolylaspartylisoleucylvlserylaspartylisoleucylisoleucylvalylplisoleucylarginylisoleucylglutamylglycalanylleucyllysylisoleucylaspartylseryylserylalanyltryptophyltyrosylthreonylginyllysylalanylglycylarginylaspartyltlvalylasparaginylvalylglutamylvalylgluylglutamylprolylglutamylarginyllysylleglycylthreonyltyrosylarginylalanyllysylglutamylleucylglutamylprolylleucylhisaminylglutamylglutaminyltryptophylglutosylaspartyllysylglutamyllysylglutaminphenylalanyllysyllysyllysylleucylthreoinylphenylalanylglycylprolylalanylhistginylleucylthreonylprolylisoleucylseryylvalylglutamyltryptophylleucylhistidytamylalanylalanylasparaginylarginylleuinylglutamylphenylalanylglycyltyrosylclycylvalylalanyltyrosylserylarginylasphreonylcysteinylarginylalanylthreonylalaspartylhistidylthreonylserylalanylthrtylglutamyllysylserylleucylvalylglutalylglutamylglycylarginyllysylglycylleuylglutamylleucylglutamylarginylmethionlleucylthreonylglycylvalylthreonylthrelysylglutaminyllysylprolylaspartylisolylprolylvalylarginylvalylleucylglutamylphenylalanylarginylcysteinylarginylvaminylprolyllysylvalylasparaginyltryptolutaminylleucylisoleucylarginyllysylsealylarginyltyrosylaspartylglycylisoleuleucylvalylaspartylcysteinyllysylserylylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamyylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyllylglutaminylarginylglutamylaspartylpheinylarginylalanylprolylglutamylprolylatidylvalylhistidylglutamylprolylglycylutamylvalylglutaminyllysylvalylaspartythreonylglutamylthreonyllysylglutamylvnylglutamylarginylisoleucylthreonylhisylglutamylserylglutamylglutamylleucylaginylarginylthreonylglutamylglutamylglleucylthreonylalanylvalylglutamylleucylglutamylseryltyrosylglutamylglutamylllaspartylglutamylleucylleucylhistidyltlthreonylglutamylglutamylglutamyllysylamylglycyllysylisoleucylthreonylisoleurolylaspartyllysylisoleucylglutamylleulalanylprolyllysylisoleucylphenylalanyserylglutaminylthreonylvalylglycylglutidylphenylalanylarginylvalylarginylvallylglutamylcysteinylglutamyltryptophylysylisoleucylglutamylarginylserylasparltyrosyltryptophylprolylglutamylaspartleucylvalylisoleucylarginylaspartylvalylalanylserylisoleucylmethionylvalyllycylalanylglycylglutamylthreonylserylseleucylvalylglutaminylalanyllysylglutamanylthreonylglutaminylglutamylleucylglylglutamyllysylaspartylthreonylmethionlcysteinylglutamylthreonylserylglutamyysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglyctamylglycylaspartyllysyltyrosylarginylyllysylvalylhistidylphenylalanylleucylylaspartylthreonylserylaspartylalanylglvalylleucylvalylglutamylaspartylglutaeonylalanyllysylleucylisoleucylvalylgllphenylalanylvalyllysylglutamylleucylgalylprolylglutamylseryltyrosylserylglysoleucylvalylserylprolylglutamylasparayptophyltyrosylhistidylasparaginylaspaparaginylglycyllysyltyrosylthreonylisoycylarginylglutaminylasparaginylleucylonyllysylglutamylaspartylglutaminylglyvalylisoleucylaspartylglycyllysyllysylllysylmethionyllysylprolylarginylprolyaminylglycylleucylserylaspartylglutamilaspartylisoleucylvalylglutaminylleucyglutamylserylvalylglutamylglycylvalyltylglutaminylglutamylvalylglutaminylprolisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylgylleucylisoleucylglutamylaspartylmethianylglycylasparaginyltyrosylserylphenylleucylglycylleucylserylthreonylserylgerylvalylaspartylvalylisoleucylthreonyraginylvalylisoleucylglutamylglycylthrcysteinyllysylvalylserylvalylprolylaspyptophyltyrosylleucylasparaginylaspartrolylaspartylaspartylarginylvalylglutalthreonyllysylglutaminylarginylleucylvonylhistidylalanylserylaspartylglutamyeucylvalylglycylarginylvalylglutamylthylleucylserylvalylglutamyllysylisoleuccylleucylarginylaspartylleucylthreonylutaminylasparaginylvalylvalylphenylalahistidylserylglycylisoleucylaspartylvalalanyllysylaspartyllysylglutamylisoleyllysylisoleucylglutamylalanylhistidylcylthreonylvalylleucylasparaginylmethilutamylglycyllysyltyrosylthreonylphenysparaginylmethionylthreonylserylglycyllglycylalanylisoleucylseryllysylprolyleonylvalylalanylglutamylserylglutaminytamylcysteinylglutamylvalylalanylasparlglutamyltryptophylleucylarginylaspartucylthreonylasparaginylasparaginylisoltylglycylhistidyllysylarginylarginyllehreonyllysylleucylaspartylaspartylisolyrosyllysylvalylalanylthreonylseryllysylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleucraginylleucylthreonylvalylthreonylglutlvalylphenylalanylthreonylvalylglutamyginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltrycylvalylvalylleucylglutamylserylasparleucylserylvalyllysylglycylthreonylisoeucyllysylasparaginylcysteinylalanylislyltyrosylglycylphenylalanylarginylleuerylalanylarginylleucylhistidylvalylgloleucyllysyllysylprolyllysylaspartylvaraginylalanylthreonylvalylalanylphenylistidylaspartylthreonylvalylprolylvalyllysylserylvalylglutamylisoleucyllysylinylleucylvalylserylglutamylarginyllysleucylglutaminylasparaginylisoleucylselutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalylinyllysylalanyllysylleucylphenylalanylisoleucylthreonyllysylthreonylmethionyalylprolylglutamylthreonyllysylthreonyteinylglutamylvalylserylhistidylphenylthionyltryptophylleucyllysylasparaginyylmethionylserylglutamyllysylphenylalaylglycyllysylleucylhistidylglutaminyllaraginylthreonylserylthreonylglutamylareonylphenylalanylvalylcysteinylglycylerylalanylthreonylleucylthreonylvalylteucylthreonylserylmethionylleucyllysyllutamylglutamyllysylaspartylthreonylisvalylthreonylvalylasparaginyltyrosylglsyltryptophylleucyllysylasparaginylglythreonylaspartyllysylcysteinylglutaminlleucylthreonylhistidylserylleucylaspaalylhistidylphenylalanylglycylaspartylphenylalanylvalylalanylglycyllysylalanylleucyltyrosylvalylglutamylalanylargilanylarginyllysylhistidylisoleucyllysylutamyllysyllysylarginylalanylmethionymylvalylserylglutamylprolylaspartylisophylmethionyllysylaspartylaspartylglutucylthreonylaspartylarginylisoleucyllylysyltyrosylvalylhistidylarginylleucylrginylmethionylserylaspartylalanylglycnylglycylglycylasparaginylvalylserylthvalylglutamylglycylarginylaspartylvalycyllysyllysylglutamylvalylglutaminylvaarginylalanylvalylvalylglutamylphenylaylaspartylaspartylvalylaspartylalanylhylglycylisoleucylglutamylisoleucylaspalutaminylglutamylarginylhistidyllysyltnylisoleucylhistidylarginylmethionylpheonylarginylglutaminylserylaspartylalanylalanylvalylalanylglycylarginylasparlleucyltyrosylvalylasparaginylalanylpralylleucylglutaminylglutamylleucylglutminylserylglycyllysylprolylalanylarginnylisoleucylserylglycylarginylprolylglyptophyltyrosyllysylglutamylglutamylglycylphenylalanyllysylcysteinyllysylpheylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleunylphenylalanylprolylglutamylaspartylaeinylglutamylalanyllysylasparaginylaspylthreonylserylalanylserylleucylserylvlvalylserylprolylaspartylglutaminylglulylprolylalanylisoleucylisoleucylthreoreonylvalylthreonylserylglutamylglycylalanylglutaminylcysteinylarginylvalylsylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysyolylserylarginylphenylalanylphenylalanlphenylalanylglutamylaspartylthreonyltucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylgyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanglycylglutaminylvalylserylserylthreonyglutamylalanylprolylglutamylserylisoleoleucylglutamylglutaminylglutamylisolenyllysylglutamylphenylalanylserylseryllutamylglutamylglutamylglycylleucylhisminylleucylseryllysylisoleucylasparagiucylleucylserylglutamylserylprolylvalyanylaspartylserylglutamyllysylglutamylphenylalanylisoleucyllysylglutamylvalyeucylserylmethionylglycylaspartylvalylnylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyltryptophylphenylalanylphenylalanylaspanylprolylserylalanylaspartyltyrosyllysrtylglycylaspartylaspartylhistidylseryylalanylthreonyllysylleucylglutamylasphreonylcysteinylmethionylalanylserylasthreonylisoleucylcysteinylserylalanyltylseryllysylglycylglutamylglycylhistidonylglutamylserylalanylvalylalanyllysyylglycylprolylcysteinylprolylprolylhislleucyllysylprolylisoleucylarginylcystolylalanylisoleucylphenylalanylglutamytamylprolylalanylprolylthreonylvalylthutamylasparaginyllysylglutaminylleucylyrosylthreonylisoleucylisoleucylhistidlserylglycylthreonylphenylalanylisoleuutaminylarginylglutamylaspartylserylgllysylalanylglutamylasparaginylmethionyysteinylalanylalanylglutamylleucylleucthreonylaspartylmethionylthreonylasparyllysylserylthreonylprolylglutamylalanlprolylglutaminylthreonylprolylleucyllalanylleucylaspartylserylglutamylglutalphenylalanylvalyllysylaspartylthreonyucylisoleucylthreonylglutamylglutamylalseryltyrosylglutamylhistidylisoleucyllleucylserylserylglutaminylleucylprolyylleucylglutaminylserylisoleucylleucylylthreonylprolylglutamylserylthreonylateinylisoleucylasparaginylglycylserylinylprolylleucyllysylglutamylprolylseryeucylglutaminylisoleucylvalylglutaminyalanylseryllysylglutamylglycylisoleucymylprolylglutamylthreonylglutaminylalaglutamyllysylisoleucylphenylalanylprollglutamylglutaminylisoleucylasparaginyolylleucyllysylthreonylleucylleucylalaraginyltyrosylprolylglutaminylserylserionylhistidylseryltyrosylleucylthreonylylleucylserylleucyllysylglutamyllysylsparaginylarginylglutamylglutaminylargsylglutaminylglutamylalanylglutaminylslglutaminylserylleucylalanylglutamylgllglutaminylserylprolylaspartylvalylmetasparaginyltyrosylglutamylprolylleucylylcysteinylthreonylglutamylglycylglycymylserylalanylasparaginylprolylleucylgminylaspartylserylalanylvalylarginyliserylleucylarginylphenylalanylprolylleulglutaminylvalylleucylleucyllysylglutaaraginylvalylvalylmethionylprolylprolyylglutamylseryllysylarginylglutamylprolylglutaminylglutamylvalylglutaminylglllysylglutamylserylleucylleucylserylglglutaminylarginylleucylasparaginylleuccysteinylarginylalanylleucylglutaminyllglutaminylprolylglycylleucylphenylalainylasparaginylisoleucylglutamyllysylvlasparaginylisoleucylthreonylglutaminyucylmethionylcysteinylmethionyltyrosylserylvalylthreonylglutamylglutamylvalylglutamylaspartylvalylaspartylprolylgleucyllysylmethionylglutamylleucylarginylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylgluylthreonylalanylglutamylglycylprolylarlycylalanyllysylthreonylserylleucylgluartylserylphenylalanylserylglycylserylsoleucylthreonylglutamylprolylglutamyllisoleucylserylthreonylglutamylglutamyaginylvalylglutaminylserylarginylvalyleonylprolylvalylthreonyllysylglycylvalspartylglutamyllysylglutaminylaspartylglutamylglutamyllysylglutamylglutamylsreonylglutamylglutamylvalylalanylthreotamylalanylglutamylglycylglycylleucyliprolylmethionylisoleucylhistidylthreonvalylserylglutamylglutamylglycylaspartnylthreonylserylisoleucylthreonylasparaginyltryptophyltyrosylphenylalanylglulylserylaspartylglutamyllysylphenylalapartylglutaminylasparaginylthreonyltyrartyllysylvalylasparaginylthreonylglutlglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamyllglycyllysylthreonylalanylthreonylseryllysylarginylalanylalanylprolylvalylisutamylprolylleucylglutamylvalylalanylllphenylalanylthreonylcysteinylglutamyllasparaginylvalylarginylphenylalanylglalanylglycylarginylglutamylisoleucyltyeinylserylisoleucylarginylserylseryllyglutamylisoleucylleucylarginylthreonylylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinyltyrosylglycylserylvalylserylcysteinyylvalylthreonylvalylprolylglycylglycylleucylleucylprolylglutamylarginyllysylutamylvalylvalylleucyllysylserylvalyllmylglutamylglutamylglutamylprolyllysylglutamyllysylvalyllysyllysylprolylalanolylprolyllysylprolylvalylglutamylglutlvalylthreonyllysylarginylglutamylargiylthreonyllysylvalylprolylglutamylisolylleucylprolylalanylprolylglutamylprolnylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyllprolylglutamylprolylthreonylprolylisoylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysylyllysylglutamylglutamylalanylalanyllylysylglycylvalylprolyllysyllysylthreonlalanylglutamylarginylarginyllysylleuccylglutamyllysylprolylprolylaspartylglnyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylvlyllysylglutamylisoleucyllysylaspartyltamylserylglutamylphenylalanylvalylglylanylglutamylcysteinylleucylvalylserylhreonylthreonyltryptophylmethionyllysyeucylarginylglutamylserylprolyllysylhilanylaspartylglycyllysylaspartylarginycylaspartylvalylglutaminylleucylserylahreonylcysteinylvalylleucylarginylleucylthreonylserylthreonylalanyllysylleucrolylvalylarginylphenylalanylvalyllysyamylvalylthreonylvalylvalyllysylglycylserylcysteinylglutamylleucylasparaginyalyltryptophylarginyllysylaspartylglycysylprolylglycylarginylisoleucylvalylpylmethionylarginylalanylleucylthreonylspartylaspartylthreonylaspartylalanylgreonylvalylglutamylasparaginylalanylasysteinylserylserylcysteinylvalyllysylvnylaspartyltryptophylleucylvalyllysylpinylhistidylvalyllysylprolyllysylglycylalanylcysteinylaspartylisoleucylalanyinylisoleucyllysyltryptophylphenylalanlisoleucylprolylalanylglutamylprolylasmylisoleucylleucylarginylaspartylglycyucyllysylisoleucyllysylasparaginylalanoleucylalanylglutamyltyrosylalanylvalyylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucylglutamylvalylglutamylleucylleucyllysyylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysyylaspartylalanylglutamylisoleucylserylylglycylglutaminyltryptophyllysylleucyinylprolylserylprolylthreonylcysteinyllglycylglycyllysylarginylphenylalanyllyllysylleucylaspartylglutaminylalanylgaminylalanylleucylasparaginylalanylisoylleucylthreonylvalyllysylglutamylisolanylalanylvalylprolylleucyllysylaspartrginylarginylglutaminylalanylarginylphcylthreonylarginylglutamylalanylasparaysylglycylprolylaspartylisoleucylisolenylalanylaspartylisoleucylisoleucylalaisoleucylleucylvalylisoleucylasparaginylaspartylaspartylglutamylglycylvalyltutamylglycyllysyllysylthreonylserylalareonylglycylisoleucylarginylleucyllysyucylglutamylaspartylglutaminylthreonyleonylalanylthreonylphenylalanylvalylcylutamyllysylmethionylhistidylvalylvalyinylaspartylalanyllysylleucylhistidyltcylisoleucylserylserylglutamylglycyllymylmethionyllysylglutamylvalylthreonyllglutaminylisoleucyllysylalanylglutamiylthreonylalanylglutaminylleucyllysylvlyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllysylalanylvalylglutamyllysylaspartylglutteinylglutamylvalylseryllysylaspartylvlalanyllysylaspartylglycylglutamylglutlysyltyrosylserylisoleucyllysylalanylaoleucylleucyllysylisoleucyllysyllysylaylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylatyllysylthreonyllysylalanylasparaginylinylleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutamylvalylphenylalanylvalylglycyllalanylglutamylisoleucylglutamylleucyltidylglycylglutaminyltryptophyllysylleylthreonylalanylserylprolylaspartylcystamylaspartylglycyllysyllysylhistidyliylasparaginylcysteinylglutaminylleucylylvalylserylphenylalanylglutaminylalanalanylalanylasparaginylleucyllysylvalyleucylphenylalanylisoleucylthreonylproylphenylalanylglutamyllysylaspartylglulcysteinylglutamylvalylserylarginylglularginyltryptophylleucyllysylglycylthreonylglycylaspartylaspartylarginylphenlaspartylglycylthreonyllysylhistidylselalanylalanylphenylalanylglutamylasparnylphenylalanylglutamylalanylglutamylaycyllysylleucylisoleucylisoleucylglutalphenylalanylleucylthreonylprolylleucysylglutamyllysylglutamylserylalanylvalleucylserylhistidylaspartylasparaginyllphenylalanyllysylasparaginylaspartylgnylthreonylarginylserylvalylserylmethillysylthreonylhistidylserylisoleucylthylserylisoleucylaspartylaspartylthreonlylglutamylalanylmethionylglycylmethiocylthreonylvalylleucylglutamylglycylasonylglycyllysylleucylglutaminylaspartylysylaspartylglutamylvalylisoleucylleuucylseryllysylalanylaspartylalanylprolysylaspartylglycyllysylglutamylisoleuclanylvalylisoleucyllysylthreonylasparteucylisoleucylleucyllysyllysylalanylleylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylasyllysylthreonylserylglycyllysylleucylainylglutamylisoleucyllysylleucylvalylalglutamylvalylmethionylglutamylthreonylalanylglutamylthreonylglutamylisoleuceucylhistidylalanylasparaginyltryptophnylleucylleucylglutaminylthreonylprolylysylglutamylglutamylglycyllysylisoleustidylasparaginylcysteinylarginylleucyycylvalylaspartylphenylalanylglutaminyerylserylalanylhistidylleucylarginylvaglycylleucylleucylarginylprolylleucyllnylalanylglycylglutamylthreonylalanyltlglutamylleucylseryltyrosylglutamylaspyptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyllyllysylvalylvalylprolylarginylserylgluylleucylthreonylleucylarginylaspartylvylglycylglutamylvalylglutaminylleucyltnyllysylthreonylhistidylalanylasparagiamylprolylprolylvalylglutamylphenylalalaspartylglutaminylthreonylvalylglutamlvalylleucylglutamylcysteinylglutamylvalanyllysylvalyllysyltryptophylphenylaglutamylisoleucylleucyllysylseryllysyllanylaspartylglycylarginylvalylarginylpartylcysteinylthreonylprolylglutamylalthreonylcysteinylaspartylalanyllysylaylcysteinylasparaginylleucylasparaginylglutamylphenylalanylleucylarginylprolminylvalylarginylglutamyllysylglutamyllutamylcysteinylglutamylleucylserylargalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaslysyllysylglycyllysyllysyltyrosylasparylalanylvalylarginylisoleucylleucylvallleucylleucylaspartylaspartylglutamylalutamylvalylarginylthreonylalanylarginlthreonylvalylleucylglutamylglutamylglyllysylasparaginylleucylalanylasparagimylthreonylaspartylthreonylisoleucyllylseryllysylprolylglycylalanylglutamylvglycylaspartylglutamylglutamylisoleucyinyltyrosylglutamylisoleucylleucylthreylisoleucylleucylvalylisoleucylglutamilutamylaspartylalanylglycylasparaginyleucylprolylserylserylarginylthreonylastidylglutamylleucylalanylalanylglutamylylglutaminylasparaginylleucylglutamylyllysylalanylglutamylphenylalanylvalylutamylserylphenylalanylprolylvalylglutlaspartyllysylthreonylleucylglutamylseylvalylisoleucylalanylaspartylglycyllyllysylaspartylalanylthreonylleucylglutyltyrosylvalylvalylmethionylvalylglycynylhistidylleucylthreonylvalylisoleucylvalylvalylprolylleucyllysylaspartylthaminylglutaminylglutamylvalylvalylphenlvalylasparaginylthreonylglutamylglycyenylalanylarginylasparaginylglutamylglpartylserylseryllysyltyrosylisoleucyliylleucylvalyltyrosylthreonylleucylargistidylleucylaspartylaspartylglutaminylvalylserylleucylthreonylasparaginylhisylvalyllysylserylalanylalanylasparaginmylglutamylaspartylleucylarginylisoleupartylisoleucylglutamylthreonylmethionnylphenylalanyltryptophylcysteinyllysyaginylvalylthreonylleucyllysyltryptophtamylglutamylvalylprolylphenylalanylasyrosylarginylvalylaspartyllysyltyrosyllisoleucyllysylaspartylcysteinylglycyllycylglutamyltyrosylisoleucylvalylthreysylserylvalylalanylglutamylleucylleucrolylthreonylglutamylphenylalanylvalyltylglutaminylthreonylvalylthreonylglutnylvalylphenylalanylserylcysteinylglutylalanylasparaginylvalyllysyltryptophyinylglutamylisoleucyllysylglutamylglyclglutamyllysylaspartylglycylserylisolesoleucyllysylaspartylcysteinylarginyllnylglutamyltyrosylalanylcysteinylglycyerylarginylalanylarginylleucylphenylalrolylvalylglutamylisoleucylisoleucylarisoleucylleucylglutamylalanylprolylglyanylleucylalanylglutamylleucylasparagialylglutaminyltryptophylleucylarginylavalylvalylglutaminylglycylaspartyllysyylserylglutamylglycyllysylisoleucylhisylcysteinylaspartylisoleucyllysylprolytamyltyrosylarginylphenylalanylisoleuclanylarginylalanyllysylleucylglutamyllsoleucyllysylthreonylalanylaspartylglurtylvalylglycyllysylprolylleucylthreonspartylalanyltyrosylprolyllysylalanylgylalanyllysylglutamylasparaginylglutameonylisoleucylaspartylthreonylthreonylylphenylalanylarginylisoleucylleucylglllysylglycylarginyltyrosyllysylisoleucysylhistidylglycyllysylalanylglutamylgylleucyllysylvalylisoleucylaspartylvalaraginylleucylglutamylvalylthreonylgluycylglutamylvalylserylleucylalanyltryphreonylaspartylglycylglycylseryllysylivalylglutamylarginylarginylaspartylisotophylvalylleucylalanylthreonylaspartylglutamylphenylalanylthreonylvalylthreylglycylvalylglutamyltyrosylleucylphennylasparaginylarginylvalylglycylthreonthreonylaspartylasparaginylprolylvalylsylaspartylvalylprolylglycylprolylprolleucylthreonylaspartylvalylasparaginylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylglycylalanylglutamylisoleucylthreonylaamylleucylarginylaspartyllysylthreonylrtylthreonylalanylmethionylthreonylvalylserylalanylthreonylvalylthreonylaspanylglutamyltyrosylserylphenylalanylargaraginylarginylisoleucylglycylvalylglyonylprolylphenylalanylvalyllysylvalylalarginylprolylserylprolylprolylvalylaspartylglutaminylthreonylglutaminylseryptophylglutamylprolylprolylleucyllysyleucylleucylglycyltyrosylisoleucylisolelglutamylglycyllysylaspartylasparaginylasparaginylmethionyllysylleucylvalylpysylvalylthreonylglycylleucylglutamyllucyltyrosylarginylvalylserylalanylglutylserylaspartylprolylserylglutamylisolylalanylaspartylaspartylalanylphenylalionylaspartylleucylserylalanylphenylalylvalylisoleucylvalylprolylasparaginylcylvalylprolylserylthreonylglycyltyrosthreonyltryptophylcysteinylphenylalanyamylthreonylglycylaspartylarginylvalylrylalanyltyrosylalanylglutamylleucylvalarginylserylaspartyllysylglycylisoleuglutamylasparaginylarginylvalyllysylthsoleucylaspartylvalylasparaginylvalylinylprolyllysylglutamylleucyllysylphenynyllysylaspartylserylvalylhistidylleucrolylaspartylaspartylaspartylglycylglyyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglltryptophylthreonyllysylvalylmethionylpartylleucylglutamylphenylalanylthreontaminylglycyllysylglutamyltyrosylleucynylarginylasparaginyllysylcysteinylglytyrosylvalylaspartylglutamylprolylvalyrolylalanylthreonylvalylprolylaspartylllysyltryptophylarginylaspartylarginylucylphenylalanylleucylthreonyltryptophnylaspartylglycylglycylserylarginylisolylglutamylarginylcysteinylprolylarginlvalylalanylcysteinylglycylglutamylpromethionylglutamylvalylthreonylglycylletophyltyrosylalanyltyrosylarginylvalylylglutaminylglycylalanylseryllysylprollglutamylisoleucylglutaminylalanylvalyalanylprolylglutamylisoleucylphenylalaucylalanylglycylleucylthreonylvalyllyslglutamylleucylprolylalanylthreonylvalprolyllysylisoleucylthreonyltryptophyllisoleucylleucyllysylglutaminylaspartyucylglutamylasparaginylvalylprolyllysyleucylvalylaspartylseryllysylarginylserosylisoleucylisoleucylglutamylalanylvarginylalanylthreonylalanylvalylvalylgspartyllysylprolylglycylprolylprolylalucylthreonylaspartylvalylthreonylaspareucylthreonyltryptophylasparaginylprolylglycylseryllysylisoleucylthreonylaspginylarginylalanylthreonylaspartylseryylleucylserylserylthreonylvalyllysylasyllysylalanylthreonyllysylleucylisoleurosylisoleucylphenylalanylarginylvalylionyltyrosylglycylalanylglycylglutamyllylisoleucylthreonylalanyllysyltyrosyllprolylglycylprolylprolylthreonylarginisoleucylthreonyllysylaspartylalanylvacysteinylglutamylprolylaspartylaspartyleucylthreonylglycyltyrosyltryptophylvolylaspartylthreonylaspartyllysyltryptyllysylmethionylprolylvalyllysylaspartyllysylglycylleucylthreonylasparaginylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylglycyllysylprolylseryllysylserylthreoneucyllysylaspartylprolylisoleucylasparylglycyllysylprolylthreonylvalyllysylalvalylarginylleucylasparaginyltryptophylaspartylglycylglycylalanyllysylisolecylglutamylmethionylleucyllysylthreonytophylvalylarginylvalylalanylglutamylgtaminylhistidylleucylleucylprolylglycyminylglutamyltyrosylserylphenylalanylaginyllysylalanylglycylglutamylserylgluaspartylprolylvalylleucylcysteinylargiprolylserylprolylprolylarginyltryptophaginylisoleucylthreonyllysylasparaginyryptophylthreonylvalylprolylglutamyllysoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoltylvalylarginylarginyllysylglycyltryptlthreonylthreonylvalyllysylaspartylthreonylprolylleucylthreonylglutamylglycylarginylvalylalanylalanylglutamylasparylserylaspartyltyrosylthreonylglutamylleucylalanyllysylaspartylthreonylphenyprolylprolyltyrosylalanylleucylalanylvarginylhistidylvalylaspartylleucyllysylasparaginylaspartylglycylglycylarginyrosylvalylisoleucylglutamyllysyllysylgrginyltryptophylvalyllysylalanylglycylrtylcysteinylasparaginylphenylalanylareucylglutamylglycylthreonylglutamylvalalylarginylalanylglutamylasparaginylglylprolylserylglutamylprolylthreonylglulutamylaspartylprolylthreonylserylprolrtylleucylhistidylvalylthreonylaspartyoleucylalanylisoleucylalanyltryptophylaginylglycylglycylserylprolylisoleucylglutamylmethionylcysteinylprolylvalylglmethionylarginylvalylasparaginylserylleucyllysylphenylalanyllysylvalylglutapartyllysylglutamyltyrosylvalylleucylaginylalanylisoleucylglycylvalylserylglerylglutamylasparaginylvalylvalylalanyyllysylprolylthreonylisoleucylaspartyltylisoleucylisoleucylvalylisoleucylgluisoleucylprolylvalylprolylphenylalanylthreonylvalylseryltryptophylhistidyllylysylalanylserylaspartylarginylleucyltartylhistidylisoleucylserylalanylhistirylvalylarginylalanylaspartylalanylglylthreonylleucylglutamylasparaginyllysynylserylisoleucylasparaginylvalyllysylcylprolylcysteinyllysylaspartylisoleucthreonyllysylserylserylcysteinyllysyllylprolylglutamylphenylalanylaspartylglucylhistidyltyrosylvalylleucylglutamylrginylarginylthreonyltyrosylisoleucylpmylasparaginyllysylleucylseryltryptophsoleucylprolylasparaginylglycylglutamyinylvalyllysylalanylvalylasparaginyllyyrosylisoleucylglutamylleucyllysylaspautaminylaspartylprolyllysylglutaminylplaspartylvalylglutamylvalylhistidylasplalanylmethionylthreonylisoleucylthreoltyrosylaspartylglycylglycylseryllysyleucylisoleucylglutamyllysylisoleucylalnyltryptophyllysylarginylcysteinylasparolylisoleucylleucylthreonyltyrosylthrlglutamylglycyllysylglutamyltyrosylglunylalanylglutamylasparaginylalanylalanlserylarginylalanylthreonylprolylprolyolylisoleucylaspartylalanylprolyllysylserylleucylglutamylvalyllysylarginylglleucylaspartylalanylserylisoleucylseryonylisoleucylthreonyltryptophylisoleucalylisoleucylvalylprolylglutamylglutamlanylprolylleucylvalylarginylarginylarinylglutamylglutamylglutamylprolylphenonylglutaminylarginylleucylserylisoleuylglycylglutamylserylglutaminylleucylaylarginylprolylaspartylhistidylglycyllvalylglutamylasparaginylaspartylhistidrolylcysteinylthreonylvalylserylvalyllolylprolylisoleucylasparaginylphenylalylisoleucylarginyllysylthreonylserylvautamylprolylprolylleucylaspartylaspartlisoleucylasparaginyltyrosylthreonyllethreonyllysylprolylaspartylserylglutamonylserylthreonylleucylarginylhistidylonyllysylleucylisoleucylglutamylglycylnylarginylvalylarginylalanylglutamylasrolylglycylprolylprolylcysteinylvalylsylaspartylprolylphenylalanylglycylprolllysylprolylisoleucylvalylglutamylasparylmethionylleucylvalyllysyltryptophyltylasparaginylglycylserylprolylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylvalylaspphylserylarginylvalylasparaginyllysylsucyllysylalanylasparaginylvalylaspartyucylthreonyltyrosylvalylphenylalanylarparaginylalanylalanylglycylprolylglycyserylaspartylprolyllysylthreonylalanyllprolylprolylglycylprolylprolylisoleuclthreonylserylserylthreonylthreonylisohylglutamylprolylprolylalanylphenylalatamylisoleucylvalylglycyltyrosylphenyleucylvalylglycylthreonylasparaginyllysreonylglutamyllysylmethionylisoleucyllreonylvalyllysylglutamylisoleucylarginyllysylleucylarginylvalylserylalanylvatamylglycylprolylprolylglycylglutamyltlvalylalanylglutamylprolylglutaminylglylleucylaspartylvalylserylvalyllysylglcylmethionylalanylglycyllysylthreonylllylvalylthreonylglycylarginylprolylvallthreonyllysylglutamylglutamylglycylglginylvalylvalylisoleucylaspartylasparalutamylleucylisoleucylisoleucyllysylastylhistidylglycylarginyltyrosylvalylisginylserylcysteinylglycylseryllysylphealylglutamylvalylphenylalanylaspartylvpartylleucyllysylprolylvalylvalylthreocysteinylleucylleucylasparaginyltryptortylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylglutamylarginyllysylathreonyltryptophylarginylglutaminylprolarginylseryllysylcysteinylaspartylisotamylglycylglutaminylglutamyltyrosyllylalanyllysylasparaginyllysylphenylalanvalylglutamylisoleucylglycylprolylisollleucylglycylprolylprolylthreonylseryltyrosylthreonylglutamylarginylglutaminonylleucylaspartyltryptophyllysylglutacylglycylserylprolylisoleucylglutaminytamyllysylarginylarginylhistidylaspartutamylarginylvalylasparaginyllysylargieonylserylphenylalanylleucylvalylglutalhistidylglutaminylmethionyltyrosylglulanylvalylasparaginylglutamylisoleucylrylleucylprolylleucylasparaginylvalylvrtylglutamylvalylprolylprolylthreonyliylvalylarginylglycylaspartylthreonylislutamylprolylvalylhistidylisoleucylprolleucylprolylmethionylprolyllysylisolearaginylglutamylthreonylvalylisoleucylalanylleucylglutaminylisoleucylthreonyinylserylglutamylalanyllysylthreonylglylalanylvalylarginylglutamylaspartyllyylthreonylalanylserylasparaginylarginyarginylasparaginylvalylhistidylvalylglolylserylprolylprolylarginylasparaginysoleucyllysylalanylglutamylserylcysteispartylalanylprolylleucylaspartylaspareucylthreonylhistidyltyrosylvalylisolenylserylarginyllysyllysylalanylglutamyeonylasparaginylthreonylalanylvalylgluucyltryptophyllysylleucylisoleucylprollglutamylphenylalanylarginylvalylarginlglycylisoleucylserylaspartylglutamylclvalylisoleucylglutaminylaspartylprolyolylprolylglycyllysylprolyllysylvalyllylserylmethionylleucylvalylseryltryptotylasparaginylglycylglycylserylprolyliphylleucylglutamyllysylarginylglutamylptophylserylarginylvalylserylarginylalylglycylleucyllysylglycylvalylglutamylrginylleucylleucylglutamylglycylvalyllginylalanylmethionylalanylisoleucylaspglycylprolylprolylserylglutamylprolylsylglycylaspartylprolylisoleucylphenylaserylcysteinylprolylglutamylvalyllysyllisoleucylserylleucylglycyltryptophyllglycylglycylserylprolylisoleucyllysylgethionylglutaminylglutamylglutamylglycllysylarginylvalylasparaginylglutamylpreonylthreonylcysteinylglutamylcysteinlysylglutamylleucylarginyllysyltyrosyllalanylvalylasparaginylglutamylalanylgylaspartylthreonylthreonylglycylglutamrtylisoleucylglutaminylglutamylglutamyleucylaspartylisoleucylglycylalanylglucysteinyllysylalanylglycylserylglutamilanylvalylisoleucyllysylglycylarginylpryptophylglutamylphenylalanylaspartylghionyllysylaspartylglycylvalylhistidylrtylalanylglutaminylleucylglutamylthreerylvalylisoleucylisoleucylisoleucylprrylhistidylthreonylglycyllysyltyrosylsaraginyllysylalanylglycylglutaminyllyslarginylvalyllysylvalylmethionylaspartlaspartylleucyllysylvalylserylaspartylcysteinylarginylleucylseryltryptophyllaspartylglycylglycylaspartylarginylisocylglutamyllysylarginylthreonylisoleucylthreonyllysylvalylasparaginylprolylathreonylphenylalanylvalylvalylprolylasaminylglutaminyltyrosylphenylalanylphelutamylasparaginylarginylphenylalanylgylglutamylthreonylisoleucylglutaminylaaspartylprolylisoleucyltyrosylprolylprsylleucyllysylisoleucylglycylleucylisonylvalylhistidylleucylseryltryptophyllartylglycylglycylserylprolylvalylthreotamylcysteinylleucylalanyltryptophylasysyllysylglutamylalanyltryptophylarginylarginylaspartylvalylglutamylglutamyllvalylglutamylaspartylleucylvalylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanylalylseryllysylprolylserylalanylthreonycysteinylglutaminylarginylprolylaspartylaspartylleucyllysylglutamylphenylalautamylglycylthreonylasparaginylvalylassoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalptophylphenylalanyllysylalanylprolylprinyllysylglutamylprolylvalylleucyltyroaraginyllysylleucylvalylvalylaspartylacylvalylisoleucylprolylglutaminylserylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylthinylleucylglycylthreonylalanylseryllysaraginylvalylleucylglycylarginylprolylisoleucyllysylphenylalanylglutamylserymethionylthreonylleucylseryltryptophylylaspartylglycylglycylseryllysylisoleusoleucylglutamyllysylarginylglutamylaltryptophylvalylhistidylvalylserylseryllthreonyltyrosylthreonylisoleucylprolytidylglutamyltyrosylvalylphenylalanylaminylasparaginyllysyltyrosylglycylisolrtylserylglutamylprolylglutamylthreonyylalanylserylvalylprolylglycylalanylprlserylserylvalylthreonylarginylasparagraginyltryptophylglutamylglutamylprolylserylprolylvalylthreonylglycyltyrosylsylaspartylthreonylthreonylseryllysylaparaginylarginylaspartylprolylisoleucyglycylvalylseryltyrosyllysylvalylthreocylserylaspartyltyrosylglutaminylphenyleucylasparaginylalanylalanylglycylvalylserylaspartylprolylalanylthreonylalaanylprolylprolylglycylprolylprolylphenartyltryptophylthreonyllysylserylserylhylserylprolylprolylleucyllysylaspartylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyltyylglutamylglutamyltryptophylglutamyllyvalylarginylglycylthreonyllysylleucylvlutamylglycylalanylphenylalanyltyrosyllanylvalylasparaginylisoleucylalanylglycylglutamylvalylthreonylaspartylvalylrtylarginylleucylvalylserylprolylasparanylserylvalylarginylaspartylarginylisylglycylvalylisoleucylarginylisoleucylcyllysylprolylprolylprolylthreonylvalyonylasparaginylglutamylarginylthreonyllthreonylisoleucylglutamylthreonylthreethionylvalylisoleucyllysylasparaginylidylglutaminylglycylvalyltyrosylseryllutamylalanylglycylglutamylarginyllysyllaspartylvalylleucylaspartylvalylprolylylphenylalanylleucylalanylhistidylasputamylserylcysteinyllysylleucylthreonylutamylaspartylaspartylglycylglycylserltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylalanyltryptophylthreonylprolylvalyylarginylglutaminylasparaginylalanyltholeucylglutaminylglycyllysylalanyltyrosoleucylalanylalanylglutamylasparaginylprolylphenylalanylvalylglutamylthreonleucylarginylglutamylprolylisoleucylthlylglutamylaspartylleucylglutamylvalylraginylthreonylvalylthreonylleucylthreyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserynyltyrosylvalylleucylglutamylserylargitamyllysylphenylalanylhistidyllysylvalginylleucylleucylserylarginyllysyltyrosylglutamylglycylaspartylthreonyltyroslanylvalylasparaginylisoleucylvalylglyphenylalanylcysteinylthreonyllysylprolpartylglutamylleucylalanylprolylprolyllphenylalanylarginylaspartyllysylleucylglutamylalanylphenylalanylalanylleucylycyllysylprolyllysylprolyllysylvalylsrtylglutamylalanylaspartylvalylleucylgnylhistidylisoleucyllysylthreonylthreoleucylglutamyllysylisoleucyllysylalanyyllysyltyrosylcysteinylvalylvalylvalylcylserylarginyllysylglycylphenylalanylvalylvalylaspartylhistidylprolylglycylerylphenylalanylaspartylglutamylvalyltlvalylisoleucylseryltryptophyllysylproylglycylseryllysylisoleucylthreonylasputamyllysyllysylglutamylvalylglycyllysrolylvalylthreonylserylalanylserylalanylvalylseryllysylleucylleucylglutamylghenylalanylarginylisoleucylhistidylalaglycylisoleucylserylaspartylprolylleucysylalanyllysylaspartylarginylphenylallprolylaspartylglutaminylprolylisoleucllysylaspartylserylalanylleucylvalylthlylhistidylaspartylglycylglycyllysylprosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylarginyltryptophylalanylarginylvalylthistidylprolyltyrosylthreonyllysylphenyucylleucylglutamylglycylcysteinylglutainylvalylserylalanylglutamylasparaginyycylaspartylprolylserylprolylprolylserllysylaspartylprolylisoleucylalanyllysaginylprolylglutamylalanylisoleucylaspaginylserylvalylaspartylleucylthreonylinylhistidylaspartylglycylglycylseryllleucylvalylglutamyltyrosylglutaminyllymyltryptophylarginylarginylalanylasparlserylcysteinylprolylglutamylthreonyllleucylarginylaspartylglycylglutaminyltnylvalylleucylalanylvalylasparaginylalylprolylalanylhistidylvalylprolylglutatylarginylleucylglutamylprolylprolylglalanylasparaginylmethionylalanylarginyllysylvalylglycylaspartylthreonylleucysoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalhyllysyllysylglutamylaspartylarginylasylarginylisoleucylaspartylvalylthreonylutamylisoleucylarginylasparaginylalancylglycylisoleucyltyrosylserylleucylthlalanylglycylseryllysylthreonylvalylseaspartyllysylprolylglycylprolylprolylarylglutamylisoleucylarginyllysylaspartyltryptophyllysylglutamylprolylleucylaylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvrtylvalylalanylserylalanylglutaminyltrlthreonylseryllysyllysyllysylserylhistleucylasparaginylglutamylglycylasparaganylarginylvalylalanylalanylglutamylasinylglycylprolylphenylalanylvalylglutayllysylalanylleucylaspartylprolylleucyolyllysylaspartylleucylhistidylhistidyeonylglutamylvalylserylleucylvalyltryplarginylaspartylglycylglycylserylprolyylvalylglutamyltyrosylglutaminylglutamspartyltryptophylisoleucyllysylphenylaraginylleucylglutamylcysteinylvalylvaltaminylglycyllysylthreonyltyrosylarginylglutamylasparaginylisoleucylvalylglythreonylthreonylisoleucylprolylisoleucyllysylleucylvalylprolylprolylserylvaleucylisoleucylglutamylglycylleucylvalyonylvalylarginylphenylalanylprolylalanlylprolylvalylprolylthreonylalanyllysyglycylserylglutamylisoleucyllysylthreohreonylvalylglutamylthreonylaspartylaslleucylthreonylisoleucyllysylasparaginrtylthreonylglycylglutamyltyrosylglutaaraginylalanylalanylglycylseryllysylthlthreonylvalylleucylaspartylvalylprolyolylisoleucylasparaginylisoleucylleucylhistidylmethionylthreonylisoleucylserysylaspartylaspartylglycylglycylserylpylisoleucylvalylglutamyllysylglutaminyylthreonyltryptophylglycylvalylvalylseyllysylleucyllysylisoleucylprolylhistiinylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarraginyllysylisoleucylglycylvalylglycylonylprolylthreonylvalylalanyllysylhistlylserylprolylprolylglycyllysylprolylvhreonylglutamylasparaginylalanylalanyllleucylprolyllysylserylaspartylglycylgycyltyrosyltyrosylmethionylglutamylargcyllysyltryptophylvalylarginylvalylasplalanylaspartylleucyllysylphenylalanylosylglutamylglycylasparaginylthreonyltlylphenylalanylalanylglutamylasparaginlprolylserylprolylserylserylaspartylprginylprolylisoleucyllysylprolylprolylgylprolyllysylleucyllysylaspartyllysylspartylleucylvalyltryptophylthreonyllysycylserylprolylisoleucylleucylglycyltytaminyllysylprolylglycylthreonylalanylnylisoleucylasparaginyllysylaspartylglnylcysteinylalanylphenylalanylarginylvamylglycylasparaginylglutamyltyrosylarsylalanylalanylasparaginylisoleucylvallarginylglutamylleucylalanylglutamylselisoleucylleucylhistidylprolylprolylgllylthreonylcysteinylarginylaspartylvallglycylglutaminylthreonylisoleucylargillysylglycylarginylprolylglutamylprolylthreonyllysylglutamylglycyllysylvalylnylvalylaspartylleucylisoleucylglutamiglutamylleucylglutaminylisoleucyllysylartylhistidylglycyllysyltyrosylisoleucnylserylserylglycylhistidylalanylglutalasparaginylvalylleucylaspartylarginylylasparaginylleucyllysylvalylthreonylalasparaginylcysteinylthreonylisoleucylrolylleucylaspartylasparaginylglycylglsparaginylphenylalanylisoleucylvalylglraginylglutaminyllysylglycyltryptophyltylvalylthreonyllysylarginylleucylisolucylalanylasparaginylasparaginylglutamvalylcysteinylalanylglutamylasparaginyhreonylisoleucylglutamylthreonyllysyltsoleucylasparaginylprolylisoleucylaspaylglutamylasparaginylleucylhistidylisolthreonylphenylalanylvalyltyrosylleucylaspartyltyrosylaspartylglycylglycylsesylhistidylvalylglutamylarginylarginyltyltryptophylglutamylarginylvalylhistiutamylthreonylhistidyltyrosylmethionyllutamylasparaginylglutaminylisoleucyltlylglutaminylthreonyllysylasparaginylgartyltryptophylvalyllysylthreonylglutaamylaspartylleucylglutaminyllysylprolyylserylglycylvalylleucylthreonylvalyllleucylarginylleucylglutamylalanylglycylalanylprolylglutamylvalylalanyltryptotylalanylthreonylaspartylleucylthreonylisoleucylaspartylthreonylarginylalanylserylleucylthreonyllysylalanyllysylartyrosylvalylvalylthreonylalanylthreonyylphenylalanylvalylalanyltyrosylalanylaspartyllysylprolylglycylprolylvalylarlvalylaspartylvalylserylserylaspartylayltryptophylaspartylprolylprolylglutaminylglutamylisoleucylglutaminylasparagysylcysteinylglutamylthreonyllysylargieonyltyrosylserylalanylthreonylvalylleeonylvalylthreonylarginylleucylisoleuctyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalysylisoleucylglycylthreonylglycylprolyolylvalylisoleucylalanyllysylthreonylllarginylprolylaspartylprolylprolylglutylglutamylglutamylmethionylthreonylvalrolylglutamyltyrosylaspartylglycylglyctyrosylphenylalanylleucylglutamyllysylonylarginyltryptophylvalylprolylvalylaprolylglutamylarginylarginylmethionylllleucylprolylaspartylhistidylglutamyltvalyllysylalanylglutamylasparaginylgluglutamylprolylserylleucylprolylserylarartylprolylisoleucylglutamylprolylprolinylphenylalanylarginylvalylvalylasparylisoleucylthreonylleucylglycyltryptopartylglycylglycylalanylprolylisoleucyltamylmethionylarginylprolyllysylisoleuspartylglutamylglycyltryptophyllysylarylalanylglutaminylleucylvalylarginyllylthreonylserylleucylaspartylglutamylaslutamylphenylalanylarginylvalylcysteininylvalylglycylisoleucylglycylarginylpmylalanylisoleucyllysylprolyllysylglutolylglutamylisoleucylaspartylleucylaspylleucylvalylisoleucylvalylarginylalaninylleucylphenylalanylalanylisoleucylvlprolyllysylvalylthreonyltryptophylargylasparaginylvalylvalylarginyllysylglyylaspartylthreonylmethionylalanylphenyparaginylserylthreonylarginylaspartylaleucylthreonylleucylvalylasparaginylprvalylphenylalanylvalylasparaginylvalylrolylglycylprolylvalylserylaspartylleuonyllysylthreonylserylcysteinylhistidyolylglutamylasparaginylaspartylglycylgstidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysnyllysylthreonyltryptophylserylthreonysyllysylthreonylserylphenylalanylhistilylprolylglycylasparaginylglutamyltyrohreonylalanylvalylasparaginylglutamyltthreonylaspartylvalylprolyllysylprolyllleucylserylglutamylprolylaspartylprollanylthreonylglutamylmethionylthreonylleucylalanyltryptophylleucylprolylprolalanyllysylisoleucylaspartylglycyltyroginylglutamylglutamylglutamylglutaminyhylthreonylglutamyltyrosylserylvalylvalylvalylthreonylglycylleucyllysylglutaylalanylarginylvalylalanylalanylarginyerylleucylprolylarginylglutamylalanylganyllysylglutamylglutaminylleucylleucythionylprolylglutamylglutaminylisoleucllysyllysylleucylarginylisoleucylglutalysylprolylhistidylprolylthreonylcysteglutamylaspartylglutamylvalylvalylthrealylhistidyllysylalanylaspartylserylseleucyllysylaspartylvalylthreonylarginyosylserylleucylthreonylalanylglutamylaspartylthreonylglutaminyllysylisoleucytylalanylprolylglycylprolylprolylglutaylisoleucylserylaspartylisoleucylasparylleucylseryltryptophylhistidylisoleuclglycylserylasparaginylisoleucylthreonlutamyllysylcysteinylaspartylvalylseryylthreonylalanylleucylalanylserylvalylarginylvalylglycyllysylleucylisoleucylylisoleucylphenylalanylarginylvalylarglphenylalanylglycylisoleucylserylglutaysylmethionylvalylalanylglutaminylphenylprolylserylglutamylprolyllysylasparalvalylasparaginyllysylaspartylcysteinyyptophylaspartylarginylprolylaspartylsisoleucylisoleucylglycyltyrosylleucylilarginylasparaginylserylleucylleucyltraspartylthreonylleucylvalylarginylseryinylalanylglycylleucylvalylglutamylglyalanylarginylisoleucyltyrosylalanylleulserylprolylprolylseryllysylprolylthrenylarginylmethionylprolylvalylaspartylylvalylisoleucylaspartylvalylthreonylloleucyltryptophylalanylarginylprolyllyllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylpinyllysylleucylprolylglycylaspartyllysparaginylthreonylalanylprolylhistidylglutamylglutamyltyrosylthreonylalanylthysylalanylglutaminyltyrosylglutaminylpanylarginylthreonylalanylvalylasparagilutamylprolylserylaspartylprolylvalyltlasparaginylvalylprolylprolylarginylisylmethionyllysylserylleucylleucylthreoparaginylvalylcysteinylleucylaspartylallysylprolylmethionylprolylthreonylvalglycylthreonylleucylleucyllysylprolylathionylalanylmethionylglutaminylarginyleucylglutamylleucylphenylalanylserylvserylglycylaspartyltyrosylthreonylisolnylserylserylglycylseryllysylserylalanvalylleucylaspartyllysylprolylglycylpreucylasparaginyllysylmethionyltyrosylseucylseryltryptophylglutamylprolylprollserylglutamylisoleucylthreonylasparagsylarginylglutamylthreonylserylarginylutaminylvalylserylalanylthreonylvalylplserylvalylglutamyllysylleucylisoleucysylglutaminylphenylalanylarginylisoleuyllysyltyrosylglycylvalylglycylaspartytamylprolylalanylisoleucylalanyllysylaylprolylglycylarginylcysteinylaspartylraginylisoleucylthreonyllysylaspartylhryptophyllysylprolylprolylalanylaspartoleucylthreonylglycyltyrosylleucylleucnylglutaminylalanylvalylasparaginyltrylarginyllysylprolylisoleucylisoleucylganylthreonylglycylleucylglutaminylglututamylphenylalanylarginylvalylthreonylylglycylprolylglycyllysylprolylserylasyrosylalanylarginylaspartylprolylglutalprolylalanylphenylalanylprolyllysylvarginylserylserylvalylserylleucylseryltosylaspartylglycylglycylserylprolylisoalylglutamylvalyllysylarginylalanylaspphylvalylarginylcysteinylasparaginylleylglutaminyllysylthreonylarginylphenylucylmethionylglutamylaspartylthreonylgnylarginylvalyltyrosylalanylvalylasparrylaspartylprolylserylaspartylvalylproyllysylaspartylisoleucylleucylisoleucyhistidylaspartylalanylaspartylleucylarucylarginylalanylglycylvalylthreonylmelylvalyllysylglycylarginylprolylprolylhylseryllysylprolylasparaginylvalylasplisoleucylglycylleucylaspartylisoleucyanylaspartylthreonylphenylalanylleucylvalylasparaginyllysyltyrosylaspartylalylthreonylleucylglutamylasparaginylsertyrosylthreonylisoleucylvalylvalyllysylycylprolylprolylisoleucylasparaginylvucylseryllysylaspartylserylalanyltyrosolylprolylisoleucylisoleucylaspartylglucylasparaginyltyrosylvalylvalylglutammylarginyllysylseryltryptophylserylthrysteinylseryllysylthreonylserylphenylaeucylglutamylglutamylglycyllysylseryltylvalylphenylalanylalanylglutamylasparlglycylaspartylprolylglycylglutamylthrlalanylserylglutaminylthreonylprolylglysylvalylarginylserylvalylseryllysylseyltryptophyllysyllysylprolylhistidylseisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvaylglutamylglutamylasparaginyllysyltrypyllysylserylleucylserylleucylglutaminycylthreonylglutamylglycyllysylglutamylalylserylalanylglutamylasparaginylglutthreonylprolylserylglutamylisoleucylthylaspartylvalylvalylalanylprolylaspartucylprolylaspartylleucylcysteinyltyrosnylserylasparaginylphenylalanylarginyllysylglycyllysylprolylalanylprolylseryylglutamylaspartylprolylleucylalanyltherylvalylglutamylserylserylalanylvalyloleucylvalyltyrosylaspartylcysteinylglcyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreonglycylthreonyllysylglutamylglycylthreolvalylglycyllysylprolylglycylisoleucyllysylphenylalanylaspartylglutamylvalylylthreonylleucyllysyltryptophylalanylpcylglycylserylglutamylisoleucylthreonylutamyllysylarginylaspartylserylvalylalvalylthreonylcysteinylalanylserylalannylphenylalanylarginylvalylthreonylarghionylglutamyltyrosylthreonylphenylalasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycyamylprolylisoleucylvalylalanylarginylhlylprolylaspartylalanylprolylprolylprospartylvalylarginylhistidylaspartylserlthreonylaspartylprolyllysyllysylthreothreonylglycyltyrosylhistidylleucylgluylasparaginylserylleucylleucyltryptophlthreonylprolylisoleucylarginylmethionalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylphenylalanylarginylvalylmethionylalaglycylvalylglycyllysylprolylserylleucylalanylleucylaspartylprolylisoleucylasglutamylvalylisoleucylasparaginylisolevalylthreonylleucylisoleucyltryptophylspartylglycylglycylhistidyllysylleucylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolllysylalanylasparaginylhistidylvalylasylalanylphenylalanylthreonylvalylthreolglycyllysyltyrosylglutamylphenylalanyasparaginylthreonylalanylglycylalanylimylserylthreonylglutamylthreonylisoleulutamyltyrosylglutamylalanylprolylthrelylthreonylisoleucyllysylaspartylglycyglycylaspartylthreonylisoleucylvalylleisoleucylleucylglycyllysylprolylleucylllysylalanylglycyllysylaspartylisoleucylthreonylglutaminylisoleucylthreonylslmethionylleucylthreonylisoleucyllysylpartylalanylglycylglutamyltyrosylthreosparaginylprolylphenylalanylglycylthrelysylvalylthreonylvalylleucylaspartylvrolylvalylglutamylisoleucylserylasparalanylthreonylleucylthreonyltryptophyltpartylglycylglycylserylprolylisoleucyltamyllysylarginylglutamylthreonylserylylvalylvalylserylglutamylaspartylisolehistidylvalylalanylthreonyllysylleucyllglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylanylhistidyltyrosylglycyllysylglycylgluamylprolylvalyllysylmethionylvalylaspaprolylglycylprolylprolylglutamyllysylpalylthreonyllysylasparaginylthreonylalylarginylprolylvalylaspartylaspartylgleonylglycyltyrosylhistidylvalylglutamyrylleucylarginyltryptophylvalylarginylalylserylaspartylleucylarginylcysteinyaminylglutamylglycylserylthreonyltyroserylalanylglutamylasparaginylarginylalylserylglutamylalanylserylaspartylserylanylalanyltyrosylprolylprolylglycylprtidylvalylthreonylaspartylthreonylthrelalanyltryptophylglycyllysylprolylhistylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosnyllysylvalylglycylaspartylglutamylalathreonylthreonylglycylthreonylalanyllenylphenylalanylvalylvalylprolylaspartymyllysyltyrosylasparaginylphenylalanyllasparaginylaspartylalanylglycylvalylgucylprolylaspartylvalylglutamylisoleuconylalanylprolylaspartylphenylalanylgleucylarginylarginylthreonylleucylvalylisoleucylarginylisoleucylphenylalanylvylprolylalanylprolylglutamylvalylthreosparaginylisoleucylasparaginylleucyllynylisoleucylglutamylasparaginylthreonyeucylleucylisoleucylisoleucylprolylgluosylaspartylthreonylglycyllysylphenylalglutamylasparaginylprolylalanylglycyllylasparaginylvalylarginylvalylleucylalylleucylasparaginylleucylarginylprolyysylaspartylserylvalylthreonylleucylhilleucylisoleucylaspartylglycylglycylsenyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylalysylseryltyrosylserylthreonylalanylthllysylcysteinylthreonyltyrosyllysylvalglycylcysteinylglutamyltyrosylphenylalylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrolylthreonylglutamylthreonylthreonylglutamylalanylprolylserylprolylprolylasplmethionylaspartylisoleucylthreonyllysyltryptophylprolyllysylprolyllysylhistsoleucylthreonylglycyltyrosylvalylisolllysylglycylserylaspartylglutaminyltryeonylthreonylvalyllysylglycylleucylgluraginylleucylthreonylglutamylglycylglulanylglutaminylvalylmethionylalanylvalylserylalanylprolylarginylglutamylserysylglutamylglutaminylthreonylmethionyleucylarginylglycylisoleucyltyrosylglutyllysylalanylglycylaspartylasparaginyllprolylvalylleucylglycylarginylprolylltophyllysyllysylglycylaspartylglutamineonylglutaminylarginylvalylasparaginyllalanylthreonylserylthreonylisoleucylllglutamylcysteinylvalylarginylserylaspleucylthreonylalanylarginylasparaginylycylaspartylvalylisoleucylthreonylisollisoleucylprolylglycylprolylprolylthrelalanylaspartylglutamylvalylserylserylenylalanylseryltryptophylaspartylprolylycylglycylvalylprolylisoleucylserylasethionylarginylglutaminylthreonylasparalylglutamylleucylalanylthreonylthreononyltyrosyllysylalanylthreonylarginyllutamyltyrosylglutaminylphenylalanylargaginylarginyltyrosylglycylvalylglycylpanyltryptophylisoleucylvalylalanylaspaylvalylprolylglycylprolylprolylglycyltlalanylvalylthreonyllysylaspartylseryltophylhistidylglutamylprolylleucylseryleucylleucylglycyltyrosylhistidylvalylasparaginylglycylisoleucylleucyltryptoylalanylleucylvalylprolylglycylasparagserylglycylleucylthreonylaspartylglycyylalanylarginylvalylisoleucylalanylgluyllysylseryllysylprolylseryllysylprolyalanylleucylaspartylprolylisoleucylaspalylprolylleucylasparaginylisoleucylthhreonylleucyllysyltryptophylalanyllysylglycylphenylalanyllysylisoleucylthreoyllysylarginylaspartylleucylprolylaspallysylalanylasparaginylphenylalanylserlasparaginylglutamylphenylalanylthreontamylaspartylalanylalanyltyrosylglutamalanyllysylasparaginylalanylalanylglycerylglutamylprolylserylaspartylalanyliartylaspartylvalylglutamylalanylprolylyllysylphenylalanyllysylaspartylthreonycylglutamylalanylphenylalanylarginyllylglycylarginylprolylprolylprolylthreolysylaspartylglycyllysylglutamylleucylucylglutamylisoleucyllysylisoleucylalalasparaginylleucylvalylasparaginyllysylaspartylserylglycylalanyltyrosylthreoraginylprolylglycylglycylphenylalanylaanylasparaginylvalyllysylvalylleucylasylglutamylglycylprolylleucylalanylvalyglutamyllysylcysteinylvalylleucylseryleucylaspartylaspartylglycylglycylalanysylisoleucylvalylglutaminyllysylarginyalanyltryptophylthreonylasparaginylvallvalylthreonyllysylleucyllysylvalylthrparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenyalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylerylglutamylprolylvalylleucylalanylvallylprolylaspartylprolylprolyllysylaspahreonylisoleucylthreonyllysylaspartylsptophylglycylhistidylprolylaspartylserisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylisspartyllysylalanylglycylglutaminylargilasparaginyllysyllysylthreonylleucylthysylvalylserylglycylleucylthreonylglututamylphenylalanylarginylisoleucylmethlalanylglycylisoleucylserylalanylprolyylalanyltyrosyllysylalanylcysteinylaspprolylglycylprolylprolylglycylasparagithreonylserylarginylserylserylisoleucyraginyllysylprolylisoleucyltyrosylaspacylthreonylglycyltyrosylmethionylvalylglutamylglutamylaspartylglutamyltryptolprolylprolylalanylglycylleucyllysylalleucylthreonylglycylleucylthreonylglutrosyllysylisoleucylarginylisoleucyltyrglutamylglycylleucylglycylglutamylprolonylprolyllysylalanylglutamylaspartylautamylisoleucylglutamylleucylaspartylalvalylthreonylisoleucylarginylalanylcyylleucylphenylalanylvalylprolylisoleucrolylglutamylvalyllysyltryptophylalanymylserylleucylaspartyllysylalanylserylryltyrosylthreonylleucylleucylisoleucyinylarginylphenylalanylaspartylserylglonylvalylglutamylasparaginylserylserylanylvalylasparaginylvalylarginylvalyllolylprolylglutaminylaspartylleucyllysyylthreonylserylvalylthreonylleucylthreeucylleucylaspartylglycylglycylseryllyisoleucylvalylglutamyllysylarginylgluttyrosylserylthreonylvalylalanylthreonyhreonylseryltryptophyllysylvalylaspartlglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylpheutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylutamylthreonylalanylglutamylserylvalylylleucylprolylprolylglycyllysylisoleuclylthreonylarginylasparaginylserylvalylysylprolylglutamylhistidylaspartylglylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylmelserylaspartyllysyltryptophylalanylthrsylvalylthreonylglutamylalanylthreonylcylglutaminylglycylglutamylglutamyltyrrylalanylglutaminylasparaginylglutamylolylarginylglutaminylleucylserylvalylptylleucylvalylisoleucylprolylprolylalanylalanylasparaginylthreonylphenylalanutamylaspartylleucyllysylvalylaspartylcylarginylprolylthreonylprolylalanylvaspartylasparaginylvalylprolylleucyllysvalylasparaginylalanylglutamylserylthrserylleucylleucylthreonylisoleucyllysyamylaspartylvalylglycylhistidyltyrosylginylserylalanylglycylglutamylalanylisginylvalylisoleucylvalylleucylaspartylylglycylprolylvalyllysylmethionylaspartylserylisoleucylthreonylleucylseryltrsylaspartylglycylglycylserylserylisoleoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartonyltryptophylglutaminylisoleucylvalylylthreonylthreonylisoleucyllysylalanylglycylcysteinylglutamyltyrosylglutaminlalanylglutamylasparaginylarginyltyrosucylasparaginylserylglutamylprolylthrelylphenylalanyllysylvalylprolylglycylplvalylthreonylleucylserylserylarginylalutaminyltryptophylasparaginylglutamyllycylserylarginylvalylisoleucylglycyltlysylglutamylarginylasparaginylserylisucylasparaginyllysylthreonylprolylisolhenylalanyllysylthreonylthreonylglycylutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylvalylglycylisoleucylglycyllmylcysteinyltyrosylvalylalanylarginylalprolylglycylarginylprolylglutamylalanginylasparaginylserylvalylthreonylleuclylthreonyltyrosylaspartylglycylglycylrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylgginyltryptophylmethionyllysylalanylseroleucylisoleucylaspartylthreonylhistidglycylleucylvalylglutamylaspartylhistiylarginylvalylisoleucylalanylarginylasnylalanylserylglutamylprolylserylglutaylthreonylalanylarginylaspartylglutamyoleucylserylmethionylaspartylprolyllysucylvalylvalylhistidylalanylglycylglutrtylalanylaspartylisoleucyltyrosylglyclisoleucylglutaminyltryptophylisoleucymylleucylserylasparaginylthreonylalanylserylthreonylaspartylphenylalanylalanlaspartylalanylvalylarginylvalylasparteucylleucyllysylalanyllysylasparaginylylvalylthreonylvalylasparaginylvalyllyglycylprolylprolylglutamylglycylprolylthreonylalanylglutamyllysylcysteinyltholylprolylleucylglutaminylaspartylglycucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylgllserylarginylleucylvalyltryptophylthreinylvalylglutaminylthreonylleucylserylcylleucylglutamylglycylasparaginylglutnylisoleucylmethionylalanylvalylasparalutamylprolylleucylglutamylserylglutamginylprolylphenylalanylvalylvalylprolylylglutamylvalylthreonylthreonylvalyltsoleucylvalylvalyltryptophylglutamylarlglycylserylglutamylisoleucylleucylglyrginylaspartyllysylglutamylglycylisolelcysteinylhistidyllysylarginylleucyliseucylarginylvalylthreonylglycylleucyliaspartyltyrosylglutamylphenylalanylarginylalanylalanylglycylleucylserylglutayltyrosylglutaminyllysylalanylcysteinylprolylglycylprolylprolylasparaginylasspartylisoleucylthreonylarginylserylsetophylseryllysylprolylisoleucyltyrosylylisoleucylglutaminylglycyltyrosylisolartylvalylasparaginylvalylglycylglutamnylthreonylprolylprolylthreonylglycyliaraginylisoleucylglutamylvalylglutamyldylglutamyltyrosylasparaginylphenylalasoleucylasparaginyllysylalanylglycylvartylvalylprolylglycylprolylisoleucylisucylglutamylalanylprolylaspartylisoleuamylleucylarginyllysylisoleucylisoleucglycylglycylserylleucylarginylleucylphglycylarginylprolylthreonylprolylglutaalylaspartylglycylglutamylisoleucylargoleucylaspartylvalylthreonylserylseryllleucylaspartylasparaginylvalylasparagyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylleycylthreonyllysylserylalanylphenylalancylaspartylthreonylprolylserylprolylprlthreonylglutamylisoleucylthreonyllysyreonyltryptophylglutamylprolylprolyllelysylisoleucyllysylasparaginyltyrosyliutamylalanylthreonylarginyllysylseryltlasparaginylcysteinylhistidyllysylaspalaspartylglutaminylleucylglutaminylgluosylphenylalanylarginylvalylthreonylalsylglycylisoleucylglycylleucylprolylallprolylisoleucyllysylvalylalanylglutamglycyllysylisoleucylthreonylvalylasparraginylserylvalylserylleucylseryltrypttidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylyltryptophylserylglutamylcysteinylalanminylalanylvalylisoleucylthreonylasparlglutamylglutamyltyrosylleucylphenylalaraginylglutamyllysylglycylarginylseryanylvalylprolylisoleucylvalylalanyllysmylprolylaspartylvalyllysylprolylalanyvalylglutaminylvalylglycylglutaminylasalylprolylisoleucylserylglycylarginylpreonyltryptophylthreonyllysylaspartylgnylthreonylthreonylarginylisoleucylaspeucylaspartylleucylthreonylthreonylleunylhistidyllysylaspartylaspartylglycylcylthreonylvalylalanylasparaginylvalyllanylserylisoleucylglutamylisoleucylvalaspartylprolylprolyllysylglycylprolyltylvalylserylalanylglutamylserylisoleuaraginylprolylprolylleucyltyrosylthreosoleucylthreonylasparaginyltyrosylisolartylthreonylthreonylthreonylthreonylvylalanylthreonylvalylalanylarginylthrellysylleucyllysylthreonylglycylthreonynylarginylisoleucylphenylalanylalanylgcylglutaminylserylphenylalanylalanylleeucylvalylalanylglutaminyltyrosylprolyolylprolylglycylthreonylprolylphenylalryllysylaspartylserylmethionylvalylisolutamylprolylvalylasparaginylasparaginucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamyinylserylisoleucylleucyltryptophylthrenylisoleucylisoleucylhistidylaspartyltlanylglutaminylasparaginylleucylglutamrosylglutamylphenylalanylarginylvalylteucylvalylglycylvalylglycyllysylalanylysteinyltyrosylvalylalanylarginylasparlylglycylthreonylprolylglutamylprolylisparaginylglutamylisoleucylthreonylleulprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylalycylarginyltryptophylmethionyllysylalginylvalylisoleucylglutamylthreonylgluylglycylleucylthreonylglutamylaspartylnylalanylarginylvalylisoleucylalanyllynylisoleucylseryllysylprolylserylasparylthreonylalanyllysylaspartylglutamylveucylserylmethionylaspartylprolyllysylisoleucylvalylvalylasparaginylalanylglinylleucylglutamylalanylaspartylvalylhlthreonylisoleucylglutamyltryptophyllemylisoleucylglutamylglutamylserylalanyysylasparaginylthreonylaspartylphenylaylvalyllysylaspartylalanylisoleucylargutaminyltyrosylisoleucylleucylarginylacylseryllysylserylphenylalanylprolylvaaspartylarginylprolylglycylprolylprolylvalylthreonylglycylvalylthreonylserylreonyltryptophylserylprolylprolylleucylaspartylisoleucylserylhistidyltyrosylmylthreonylserylarginylleucylalanyltrylglutamylvalylvalylthreonylasparaginyleucylleucylglutamylglycylasparaginylglylisoleucylmethionylalanylvalylasparagutamylprolylleucylglutamylserylalanylpaginylprolylphenylalanylvalylleucylproylglutamylvalylthreonylasparaginylisolnylthreonylvalylcysteinyltryptophylaspspartylglycylglycylserylglutamylisoleualylglutamyllysylarginylaspartylarginyhylisoleucyllysylcysteinylasparaginyllaspartylleucylarginylleucylarginylvalyylaspartylhistidylglutamyltyrosylglutanylglutamylasparaginylalanylalanylglyclylalanylthreonylvalyltyrosyltyrosyllyylphenylalanyllysylprolylglycylprolylpdylisoleucylvalylaspartylthreonylthreoreonylleucylalanyltryptophylglycyllysyylglycylserylglutamylisoleucylleucylglcylcysteinyllysylalanylaspartylglutamyylisoleucylvalylthreonylprolylglutaminhreonylarginylphenylalanylglutamylisolylhistidylglutaminylglutamyltyrosyllysnylleucylasparaginyllysylvalylglycylleylvalylprolylglycylthreonylvalyllysylptamylalanylprolylglutamylleucylaspartyrginyllysylglycylisoleucylvalylvalylarrginylisoleucylhistidylisoleucylprolyllmethionylprolylglutamylisoleucylthreoutamylglycylglutamylphenylalanylthreonucylglutamyllysylglycylvalylasparaginyylisoleucylaspartylasparaginylcysteinyalanylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylserylglycylseryllysylserylalanylphenyleucylaspartylthreonylprolylglycylprolalanylvalyllysylglutamylvalylarginyllyeucylvalyltryptophylglutamylprolylprollycylalanyllysylvalyllysylasparaginyltginylglutamylserylthreonylarginyllysylserylseryllysylcysteinylseryllysylthreamylasparaginylleucylthreonylglutamylghenylalanylarginylvalylmethionylalanylanylglycylvalylglycylvalylprolylvalylgalyllysylalanylalanylglutamylprolylprolthreonylleucylthreonylaspartylvalylseylleucylmethionyltryptophylglutamyllyscylglycylserylarginylvalylleucylglycyllutaminylprolyllysylglycylthreonylglutlylalanylglutamylseryllysylvalylcysteinylglycylleucylserylserylglycylglutamilanylarginylvalyllysylalanyltyrosylaspylaspartylprolylarginylvalylleucylglycsylaspartylleucylthreonylisoleucylglutrolylphenylalanylasparaginylthreonyltyglycylglutamylaspartylleucyllysylisoleleucylglycylarginylprolylarginylprolylvalyllysylaspartylglycylglutamylprolylylarginylvalylasparaginylvalylglutamylthreonylvalylleucylhistidylisoleucyllypartylaspartylphenylalanylglycyllysyltreonylasparaginylserylalanylglycylthreylleucylserylvalylisoleucylvalylleucylylvalylglycylprolylvalylarginylphenylaylaspartylphenylalanylvalylvalylisoleulylalanyltyrosylthreonylglycylglycylcyraginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllyhreonylthreonylthreonyltryptophylhistilvalylalanylarginylthreonylthreonylisoucyllysylthreonylglycylthreonylglutamyylisoleucylphenylalanylalanylglutamylaserylalanylprolylleucylaspartylseryllynyltyrosylprolylphenylalanyllysylglutareonylprolylphenylalanylvalylthreonylsaminylmethionylleucylvalylglutaminyltrasparaginylaspartylglycylglycylthreonyylhistidylleucylglutamylglutaminyllysyucylleucyltryptophylvalyllysylleucylasylglutaminylaspartylthreonyllysylphenyeucylaspartylglutamylglycylleucylglutavalylserylalanylglutamylasparaginylisoylprolylseryllysylvalylserylglutamylcyylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylanylisoleucylvalylisoleucylthreonylareonylleucyllysyltryptophyllysyllysylprylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrlaspartylleucylprolylaspartylglycylargerylphenylalanylthreonylasparaginylvalnylalanylthreonylvalylserylglycylleucyinyltyrosylglutamylphenylalanylarginylnylalanylalanylglycylasparaginylphenyltylserylserylglycylalanylisoleucylthreoleucylaspartylalanylprolylasparaginylltyrosyllysylaspartylvalylisoleucylvalthreonylphenylalanylvalylleucylglutamyyllysylprolylisoleucylprolylaspartylvalglycyllysylglutamylleucylglutamylglutionylglutamylisoleucyllysylserylthreonhreonylleucylvalylvalyllysylaspartylcyrtylglycylglycylglutaminyltyrosylisoleylvalylglycylglycylthreonyllysylserylillysylvalylleucylaspartylarginylprolylylleucyllysylvalylthreonylglycylvalylttyrosylleucylalanyltryptophylasparagintylglycylglycylalanylasparaginylisoleuleucylglutamyllysylarginylglutamylthreylthreonylglutaminylvalylserylthreonylasparaginyltyrosyllysylvalylthreonyllynylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanyparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglylglycylprolylvalylthreonylalanylcysteolylprolylglycylprolylprolylserylthreooleucylthreonyllysylaspartylserylmethinylarginylprolylvalylaspartylaspartylglglutamylglycyltyrosylisoleucylleucylgtamylglycylvalylarginyltryptophylthreosylthreonylleucylthreonylaspartylleucylycylleucylthreonylglutamylglycylhistiarginylvalylalanylalanylglutamylasparalutamylprolylserylglutamylprolylserylvlcysteinylaspartylalanylleucyltyrosylpsparaginylprolyllysylvalylthreonylaspaalylserylleucylalanyltryptophylseryllyycylglycylalanylprolylvalyllysylglycylglutamylalanylalanylalanylaspartylglutinylthreonylprolylprolylthreonylglycylylphenylalanylthreonylvalylthreonyllyseonylglutamyltyrosylasparaginylphenylalisoleucylasparaginylserylglutamylglycreonylleucylprolylglycylserylvalylvalyleucylglutamylprolylprolylglutamylisolpartylleucylarginyllysylvalylvalylvalyonylleucylarginylleucylphenylalanylvalylprolylglutamylprolylglutamylvalyllysamylglycylisoleucylleucylthreonylasparglutamylvalylthreonylserylserylphenylaoleucylaspartylasparaginylvalylthreonyycylarginyltyrosylasparaginylleucylthraginylserylglycylseryllysylthreonylalalarginylvalylleucylaspartylserylprolylucylthreonylisoleucylarginylglutamylvaonylleucylseryltryptophylglutamylprolylglycylalanyllysylisoleucylthreonylaspyllysylarginylglutamylthreonylthreonylonylisoleucylthreonylasparaginylasparathreonylphenylalanylarginylisoleucylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosnylserylasparaginylglutamyltyrosylglycglutamylthreonylthreonylglutamylprolylrolylleucylprolylprolylglycylarginylvathreonylarginylasparaginylthreonylalanlutamyllysylprolylglutamylserylaspartyeonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmelserylglutamyllysyltryptophylserylthrellysylthreonylleucylglutamylalanylthrenylalanylglycylglutamylglutamyltyrosylalanylvalylasparaginylglutamyllysylglylglutaminylleucylglycylvalylprolylvalyeucylglutamylisoleucyllysylprolylserylylhistidylthreonylphenylalanylasparagilutaminylleucyllysylisoleucylaspartylvginylprolylglutaminylalanylthreonylvalaspartylglycylglutaminylthreonylleucyllvalylasparaginylvalylserylserylserylllserylisoleucyllysylglutamylalanylseryreonyltyrosylglutamylleucylcysteinylvalserylisoleucylthreonylvalylprolylisollleucylaspartylarginylprolylglycylprollisoleucylaspartylglutamylvalylserylcyylisoleucylseryltryptophylasparaginylplycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylylglutamyllysyllysylglutamylthreonylthylhistidylisoleucylvalylserylglutaminerylisoleucyllysylisoleucylvalylarginylutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylalanylvalylvalylalanylglutamyltyrosylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylyllysylserylthreonylmethionylleucylvalprolylvalylasparaginylaspartylglycylglltyrosylhistidylleucylglutamyltyrosyllcylleucyltryptophylseryllysylalanylaspylalanylaspartylthreonylglutaminylvalylglutamylglycylleucylmethionyltyrosylganylglutamylasparaginylisoleucylalanylseryllysylserylcysteinylglutamylprolyllylcysteinylaspartylprolylprolylglycylylasparaginylisoleucylthreonylarginyllophylseryllysylprolylhistidyltyrosylascylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalyllprolylaspartylglycylarginyltryptophylsylthreonylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylvalylthreonylglutamylleucylrginyltyrosylglutamylphenylalanylarginaraginylalanylalanylaspartylserylvalylylthreonylglycylprolylisoleucylisoleucutamylprolylprolylarginylvalylmethionylanylarginylaspartylvalylisoleucylvalylleucyllysylisoleucylasparaginylalanyllprolylleucylprolylvalylisoleucylserylisoleucylglutamylisoleucylglutamylgluttamylisoleucylisoleucylserylthreonylasucylleucylthreonylvalyllysylaspartylcytylthreonylglycylglutaminyltyrosylvalyylvalylalanylglycylthreonylarginylseryyllysylvalylleucylaspartyllysylprolylgleucylglutamylisoleucylasparaginylglyccysteinylserylleucylseryltryptophylglyspartylglycylglycylalanylaspartylisolerginyllysyllysylarginylglutamylthreonylthreonylisoleucylcysteinylglutamylglylthreonylserylcysteinyllysylvalylthreoraginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglylvalylalanylisoleucyllysylalanylleucylalylprolylserylprolylprolylthreonylserrylvalylthreonyllysylglutamylserylmethhylserylarginylprolylglutamylserylaspacylserylglycyltyrosylisoleucylisoleucylasparaginylserylleucylarginyltryptophlysylprolylvalyltyrosylaspartylleucylaleucylarginylglutamylglycylcysteinylglvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylarolylserylglutamylthreonylserylprolyllaspartylprolylvalylphenylalanylleucylplyllysylisoleucylvalylaspartylserylglyreonylisoleucylalanyltryptophylvalyllyglycylglycylalanylprolylisoleucylthreoyltyrosyllysyllysylserylaspartylaspartreonylserylisoleucylglutaminylserylleuosylthreonylisoleucylserylglycylleucylltyrosylvalylphenylalanylarginylvalyllglycylalanylserylaspartylprolylserylasminylisoleucylalanyllysylglutamylargincylphenylalanylaspartylisoleucylaspartlthreonylleucylisoleucylvalyllysylalanonylmethionylthreonylvalylprolylphenylylprolylasparaginylvalylleucyltryptophspartylleucylarginylthreonylarginylalaonylaspartylserylarginylthreonylseryllaginylalanylasparaginylarginylasparagihreonylleucylthreonylisoleucylglutaminalanylserylleucylthreonylleucylvalylvaprolylglycylprolylprolylthreonylasparaylaspartylvalylthreonyllysylglutamylseaspartylvalylprolylglutamylasparaginylyllysylasparaginyltyrosylhistidylisolenylseryllysyllysylalanyltryptophylvalyaginylcysteinylasparaginylarginylleucyraginylleucylglutaminylglutamylglycylalanylarginylvalylserylglycylglutamylasvalylglycylisoleucylprolylalanylglutamysylisoleucylthreonylglutamyllysylprolcylglycylvalylthreonylserylisoleucylseylthreonyltryptophylleucyllysylprolylgserylarginylisoleucylvalylhistidyltyroutamyllysylglycylglutaminyllysylasparalanylvalylalanyllysylserylthreonylhistucylarginylglutamylasparaginylserylglularginylvalylphenylalanylalanylglutamyeucylserylaspartylprolylarginylglutamylisoleucyllysylglutamylglutaminylleucycylaspartylmethionyllysylasparaginylphylvalyltyrosylvalylarginylalanylglycylartylisoleucylprolylisoleucylserylglycthreonylleucylserylarginylaspartylglycnylmethionylarginylphenylalanylasparagylalanylglutamylasparaginylleucylthreolutamylserylvalylthreonylalanylaspartyisoleucylthreonylalanylalanylasparaginysylalanylphenylalanylisoleucylasparagylarginylprolylglycylprolylprolylthreoerylaspartylisoleucylthreonylglutamylgltryptophylglutamylprolylprolyllysyltyminylvalylthreonylasparaginyltyrosylisamylthreonylserylthreonylalanylvalyltrlanylthreonylvalylalanylarginylthreonynyllysylleucylthreonylthreonylglycylglylalanylarginylisoleucyllysylalanylgluglycylisoleucylserylaspartylhistidylisvalylthreonylvalyllysylleucylprolyltyrlylprolylserylthreonylprolyltryptophylylarginylglutamylserylisoleucylthreonymylprolylvalylserylasparaginylglycylglsylhistidylleucylglutamylmethionyllysyleucylleucyltryptophylglutaminyllysylaleucylarginylthreonylthreonylhistidylpylisoleucylserylalanylglycylleucylisolinylvalyltyrosylalanylglutamylasparagiylprolylserylhistidylprolylserylglutamspartylalanylcysteinylglutamylprolylprsoleucylthreonylaspartylisoleucylserylylseryltryptophylglutaminylglutaminylpylglycylseryllysylisoleucylthreonylglyinylarginylaspartylleucylprolylaspartyylalanylserylphenylalanylthreonylasparglutaminylphenylalanylthreonylisoleucylasparaginylserylglutaminyltyrosylglutlanylalanylarginylasparaginylalanylvalnylprolylserylglutamylvalylvalylglycylleucylaspartylseryltyrosylglycylglycylrolylleucylglutamyltyrosylthreonylglutanylglycylthreonylserylvalyllysylleucylycyllysylprolylalanylprolylthreonylisylaspartylaspartyllysylglutamylleucylgeucylvalylcysteinylvalylglutamylasparaalanylserylisoleucylleucylisoleucyllysylasparaginylserylglycylcysteinyltyrossparaginylalanylmethionylalanylserylalinylvalylglutaminylisoleucylleucylaspaycylglycylprolylisoleucylglutamylphenyanylglutamyllysylisoleucylthreonylleucylalanylaspartylaspartylglycylglycylalyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginvalyltryptophylserylmethionylvalylseryamylcysteinylisoleucylisoleucylthreonyeucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrolylleucylglutamylserylaspartylserylvylphenylalanylvalylthreonylprolylglycylutamylvalylthreonyllysylisoleucylthrehreonylvalylvalyltryptophylserylarginylglycylserylaspartylisoleucylserylglyclysylarginylaspartyllysyllysylserylleulvalylleucyllysylglutamylthreonylisolelutaminyllysylvalylthreonylglycylleucypartyltyrosylglutaminyltyrosylarginylvalanylalanylglycylglutaminylglycylprolrylglutamylphenylalanyltyrosyllysylalaartylprolylprolylglycylprolylprolylalaanylaspartylserylthreonyllysylserylsertophylseryllysylprolylvalyltyrosylaspaeonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylismylglutamylglutamylglutamyltryptophyltsylglycylglutamylvalylarginylthreonyltylasparaginylleucyllysylprolylglycylvalanylarginylvalylserylalanylvalylasparylglycylglutamylprolylisoleucylglutamyvalylglutaminylalanyllysylaspartylisolamylisoleucylaspartylleucylaspartylvalalylisoleucylalanyllysylalanylglycylgleucylisoleucylprolylphenylalanyllysylgnylvalylthreonyltryptophylarginyllysylcylglycylserylaspartylalanylarginyltyrylthreonylaspartylserylserylserylleucyminylvalylthreonylarginylasparaginylasleucylleucylthreonylisoleucylglutamylaprolyllysylserylserylthreonylvalylserynylprolylalanylalanylcysteinylglutaminstidylvalylserylarginylglycylthreonylvspartylprolylprolylleucylisoleucylaspalisoleucylasparaginyltyrosylvalylisolenylthreonyllysylarginylthreonyltryptoplcysteinylserylserylthreonylserylphenyleucylserylglutamyllysylthreonylprolyllarginylvalylleucylalanylglutamylasparcylglycylglutamylprolylcysteinylglutamyllysylalanylalanylglutamylvalylprolyllleucylserylmethionyllysylaspartylseryleucylleucylseryltryptophylthreonyllyslglycylglycylserylvalylisoleucylthreonarginyllysylglycyllysylglycylglutamylgtidylalanylglycylisoleucylseryllysylthtamylvalylserylglutaminylleucyllysylgltamylphenylalanylarginylvalylphenylalasylglycylleucylserylaspartylprolylvalyucylthreonylvalyllysylglutamylleucylismylvalylaspartylleucylserylaspartylisoalylthreonylvalylarginylisoleucylglycyucylglutamylleucylprolyltyrosyllysylgleucylseryltryptophylleucyllysylaspartymylserylglutamylphenylalanylvalylargintamylasparaginyllysylisoleucylthreonyllalanyllysyllysylglutamylhistidylglycyleucylleucylaspartylasparaginylalanylvvalylprolylisoleucylthreonylvalylisolelseryllysylprolyllysylglycylprolylisoltamylisoleucyllysylalanylaspartylserylaspartylvalylprolylglutamylaspartylaspsoleucylthreonylcysteinyltyrosylserylilthreonylserylglutaminylthreonylasparaysteinylserylserylvalylalanylarginylthlprolylasparaginylleucylvalyllysylaspaphenylalanylarginylvalylarginylalanylgcylvalylserylglutaminylprolylleucylvalalanyllysylhistidylglutaminylphenylalaylprolylglycyllysylprolylvalylisoleucyylaspartylglycylmethionylserylleucylthlvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylanylhistidylvalylglutamyllysyllysylgluylleucyltryptophylglutaminyllysylvalylucylserylglycylarginylglutamyltyrosylaylglutamylglycylleucylaspartyltyrosylgrosylalanylglutamylasparaginylserylalalaspartylprolylseryllysylphenylalanyltvalylaspartylprolylprolylglycylthreonyrtylvalylthreonylarginylglutamylthreonophylasparaginylprolylprolylleucylargioleucylvalylglycyltyrosylserylisoleucyylasparaginylglutamylarginyltryptophylnylalanylthreonylaspartylvalylserylgluonylvalylthreonylglycylleucylserylprolmylphenylalanylarginylisoleucylisoleucylglycylthreonylisoleucylserylprolylprisoleucylisoleucylmethionylthreonylarglprolylprolylisoleucylvalylglutamylphelphenylalanylaspartylglycylleucylisoleylserylleucylarginylisoleucyllysylalanlprolylvalylprolylarginylvalylthreonylglycylvalylglutamylisoleucylglutamyllyonylglutamylisoleucylthreonylasparaginylleucylphenylalanylvalylarginylaspartidylarginylglycylvalyltyrosylthreonylvlanylserylglycylserylalanyllysylalanylylglutaminylaspartylthreonylprolylglyccylarginylphenylalanylthreonylasparagiysylmethionylthreonylleucyltryptophyltasparaginylaspartylglycylcysteinylalanrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarucylalanyltryptophylalanylleucylisoleuutamylalanylglutaminylseryltyrosylthreucylasparaginylglycylasparaginylglutamnylvalylserylalanylvalylasparaginyllysnylprolylleucylaspartylserylaspartylprucylglutaminyltyrosylthreonylvalylprolylprolylglutamylprolylserylasparaginylerylisoleucylthreonylleucylthreonyltryerylaspartylglycylglycylserylglutamyliisoleucylleucylglutamylarginylarginylgyltryptophylvalyllysylvalylisoleucylseglutamylthreonylarginylphenylalanyllysglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosmethionylalanylglutamylasparaginylalanylserylglycylisoleucylserylarginylleuctamylprolylvalylasparaginylprolylprolyyllysylvalylthreonylaspartylthreonylseeucylglutamyltryptophylseryllysylprolycylmethionylglutamylisoleucylisoleucylamylmethionylcysteinyllysylthreonylasphistidyllysylvalylasparaginylalanylglunylarginyltyrosylthreonylvalylthreonyllglutamylglutamyltyrosyllysylphenylalaasparaginylglycylalanylglycyllysylglycylthreonylglycylthreonylisoleucyllysyleonylalanylprolylglutamylleucylaspartyphenylalanyllysylglutaminylthreonylhislanylserylisoleucylarginylleucylphenylnylglycylarginylprolylthreonylprolylthylprolylaspartylserylasparaginylleucylleucylhistidylthreonylthreonylaspartyllthreonylvalylglutamylasparaginylcystepartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylnylasparaginylserylglycylseryllysylseronylvalyllysylvalylleucylaspartylthreoolylisoleucylthreonylphenylalanyllysylerylalanylthreonylleucylmethionyltryptylaspartylglycylglycylalanylarginylisoalylglutamyllysylarginylglutamylalanyllutaminylvalylisoleucylserylglutamyllyylisoleucylphenylalanyllysylvalylasparlycylvalylprolyltyrosyltyrosylphenylalaraginylglutamyltyrosylglycylvalylglycionylprolylglutamylprolylisoleucylvalyolylalanylprolylprolylarginylarginyllenylseryllysylserylserylalanylvalylleucaspartylhistidylaspartylglycylglycylserosylleucylleucylglutamylmethionylargiylleucyltryptophylvalylglutamylalanylglleucylthreonylphenylalanylthreonylvalllysylthreonylglutamyltyrosylglutamylpysylasparaginylaspartylalanylglycyltyrmylalanylphenylalanylserylserylvalylisglutaminylisoleucylglutamylprolylthreoylisoleucylthreonylasparaginylglutaminysylalanylglycylserylprolylphenylalanyylisoleucylserylglycylarginylprolylalayllysylleucylglutamylglutamylmethionylspartylarginylvalylserylisoleucylthreoinylthreonylthreonylleucylthreonylvalyglycylaspartylserylglycylarginyltyrosyutamylasparaginylthreonylalanylglycylvalylthreonylvalylvalylvalylisoleucylglhreonylglycylprolylisoleucylglutamylvaylserylcysteinylvalylleucylseryltryptoylglycylglycylglycylthreonylglutamylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamtryptophylglutaminylleucylvalylasparagonylglutaminylisoleucyllysylvalylthreoylmethionylglutamyltyrosylserylphenylaasparaginylarginylphenylalanylglycylvarylalanylprolylisoleucylisoleucylalanyvalylprolylprolylserylalanylprolylthreylhistidylvalylserylalanylasparaginylatryptophylglutamylglutamylprolyltyrosyysylisoleucylisoleucylglycyltyrosyltrymylarginylasparaginylthreonylisoleucylsparaginyllysylvalylprolylcysteinylleusyllysylvalylthreonylglycylleucylvalylglutaminylphenylalanylarginylthreonyltalanylglycylvalylseryllysylalanylserylleucylmethionylalanylglutaminylasparagglycylarginylprolylglutamylvalylthreonthreonylvalylserylleucylisoleucyltryptaspartylglycylglycylseryllysylvalylvalutamylarginyllysylprolylvalylserylglutltryptophylleucyllysylcysteinylasparagrylaspartylasparaginylphenylalanylphenleucylserylglutamylglycylaspartylthreoylvalylleucylalanyllysylasparaginylalaysylglycylserylglutamylserylthreonylglinylaspartylglutamyltyrosylalanylprolyartylalanylarginylleucylhistidylglycyllarginylalanylglycylserylaspartylleucyylglycylglycyllysylprolylglutamylprolyhreonyllysylglycylaspartyllysylglutamymyllysylvalylserylleucylglutaminyltyrothreonylalanylvalylisoleucyllysylphenylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylalanylserylglycylthreonyllysylalanylalylleucylaspartylserylprolylglycylproylvalylserylarginylvalylthreonylglutameucylalanyltryptophylserylleucylprolylcylalanylglutamylisoleucylthreonylhistginylarginylglutamylthreonylserylarginsoleucylvalylglutamylglycylglutamylcyssylvalylvalylthreonylarginylleucylisoltamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginllysyltyrosylglycylprolylglycylvalylprlisoleucylvalylalanylarginylasparaginyprolylserylprolylprolylglycylisoleucylreonylglycyllysylglutamylhistidylisoleptophylthreonyllysylprolylglutamylserytamylisoleucylserylasparaginyltyrosyllmyllysylglutamylserylleucylarginyltrypyllysylaspartyltyrosylvalylvalyltyrosyvalylthreonylserylleucylmethionylglutautaminylphenylalanylarginylvalylthreonlglycylasparaginylserylglutamylprolylsphenylalanylisoleucylserylcysteinylargnylprolylglycylprolylprolylserylalanylonylthreonyllysylhistidylserylisoleucyllysylprolylmethionyltyrosylaspartylglvalylglycyltyrosylvalylleucylglutamylmrtylthreonylaspartylglutaminyltryptophylasparaginylalanylthreonylisoleucylarnylalanylthreonylvalylprolylaspartylleysyltyrosylserylphenylalanylarginylvallysylglycylmethionylserylglutamyltyrosglutamylisoleucylglutamylprolylvalylglucylprolylaspartylleucylglutamylleucylsylthreonylvalylthreonylisoleucylarginnylleucylmethionylvalylserylvalylseryllisoleucylthreonyltryptophylseryllysylucylalanylserylarginylalanylisoleucylitamylseryltyrosylserylleucylleucylisolinylarginyltyrosylaspartylalanylglycylylalanylglutamylasparaginylglutaminylsonylvalylleucylvalyllysylvalyltyrosylasteinylprolylserylvalyllysylvalyllysylrylvalylthreonylisoleucylthreonyltryptlisoleucylaspartylglycylglycylalanylprtyrosylisoleucylvalylglutamyllysylargiinylalanylphenylalanyllysylthreonylvalyllysylthreonylleucyltyrosylarginylisolglycylthreonylmethionylhistidyltyrosyylglutamylasparaginylisoleucyltyrosylgysteinylglutamylthreonylserylaspartylaalylprolylleucylvalylprolylalanyllysylylthreonyllysylserylthreonylvalylthreosylprolylleucyltyrosylaspartylglycylglltyrosylvalylleucylglutamylalanylcysteylarginyltryptophylmethionyllysylvalylnylvalylleucylglutamylhistidylthreonylglutamylglycylglutamylglutaminyltyrosyarginylalanylglutaminylasparaginylglutolylarginylglutamylthreonylvalylthreonlaspartylleucylarginylvalylleucylprolyylthreonylmethionylprolylglutaminyllyslylalanylglycylarginylprolylvalylglutacylalanylglycylarginylprolylprolylprolalanylphenylalanylalanylglycylseryllyslarginylvalylthreonylvalylglutamylthrellysylleucylthreonylisoleucylarginylglnylaspartylthreonylglycylglutamyltyrosasparaginylvalylthreonylglycylthreonylcyllysylvalylisoleucylisoleucylleucylalthreonylglycylprolylisoleucyllysylisortylalanylthreonylserylisoleucylthreonrolylprolylglutamylleucylaspartylglycyltyrosylvalylvalylglutamylglutaminylarrolylglycyltryptophylleucylprolylvalylnylserylthreonylphenylalanyllysylphenylglutamylglycylasparaginylglutamyltyronylalanylthreonylasparaginylarginylphetyrosylleucylglutaminylserylglutamylvalserylserylisoleucylarginylisoleucylprnylleucylglutaminylisoleucylphenylalanglycylmethionylthreonylleucylthreonyltlaspartylaspartylglycylglycylserylglutleucylvalylglutamylarginyllysylglutamyryptophylvalylarginylvalylasparaginyllylthreonylarginyltyrosylarginylserylthlycylleucylglutamyltyrosylglutamylhistucylasparaginylalanylarginylglycylserylseryllysylprolylisoleucylvalylalanylmylprolylprolylglycyllysylprolylglutamieonylaspartylthreonylthreonylarginylthyptophylserylvalylprolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrosylleucylisoleucylylaspartylglutaminylhistidylglutamyltraginylthreonylthreonylprolylthreonyllyhreonylleucylthreonylhistidylleucylprorosylarginylphenylalanylarginylvalyllelglycylglycylprolylglycylglutamylprolyeonylvalyllysylvalylthreonylglutamylmespartyltyrosylglutamylleucylaspartylglmylglycylisoleucylphenylalanylvalylargeucylarginylleucylthreonylisoleucylprohenylalanylprolylisoleucylcysteinyllysycylglutaminylaspartylisoleucylseryllylanylthreonylserylglutamylthreonylhisteucyllysylglutamylalanylaspartylarginyyrosylaspartylleucylvalylleucylglutamyyllysylalanylvalyltyrosylisoleucyllysyrylprolylasparaginylserylprolylglutamyspartylaspartylisoleucylglutaminylvalytryptophylarginylprolylprolylalanylasprtylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleuamylvalylprolyllysylalanylalanyltryptolserylarginylvalylarginylglycylthreonyucyllysylglutamylasparaginylvalylglutaylvalylserylalanylglutamylasparaginylglseryllysylprolylleucyllysylserylglutallysylthreonylprolylleucylasparaginylplasparaginylprolylprolylglutamylvalylllserylvalylserylleucylseryltryptophylstylglycylglycylserylarginylvalylthreonamylarginyllysylglutamylthreonylseryltylhistidylasparaginyllysylthreonylglutonylmethionyltyrosylthreonylvalylthreolanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalglutaminylasparaginylaspartylvalylglycrolylalanylserylglutamylprolylvalylvallalanylaspartyllysylprolylserylglutamiylisoleucylleucylserylisoleucylseryllyglutaminyltryptophylglutamyllysylprolycyllysylglutamylisoleucylleucylglycyltlarginylglutaminylserylglycylaspartylsasparaginyllysylglutamylarginylisoleuclalanylthreonylisoleucylglycylglycylletamyltyrosylglutamylphenylalanylarginyaraginylglutamylthreonylglycylleucylsenylalanylmethionylserylisoleucyllysyltylglutamylalanylprolylglycylisoleucylapartylvalylthreonylthreonyllysylleucyllleucylserylcysteinylglutaminylisoleuclylaspartylisoleucyllysyltryptophyltyrlutamylleucylisoleucylglutaminylserylaylserylaspartylglycylarginylthreonylhithionylthreonylglutamylglutamylglutamilyltyrosylthreonylcysteinylisoleucylallglycylglutamylvalylglutamylthreonylseaminylalanylthreonylprolylglutaminylphylprolylleucyllysylglutamyllysyltyrosylthreonylleucylarginylleucylhistidylvarginylprolylvalylprolylalanylmethionyldylglycylglutaminyllysylleucylleucylglaraginylisoleucylthreonylisoleucylglutidyltyrosylthreonylhistidylleucylvalylminylarginyllysylthreonylhistidylalanyinylleucylserylasparaginylvalylphenylanylisoleucylleucylaspartylvalylglutamyolylaspartyllysylprolylthreonylglycylplalanylleucylleucyllysylasparaginylseryllysylprolylprolylalanylaspartylasparucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalnyllysylglutamylglycylalanylglutamyltrerylalanylisoleucylserylvalylthreonyltylasparaginylleucylthreonylglutamylasphenylalanylarginylvalylserylalanylglutylglycylisoleucylserylaspartylprolylleylisoleucylisoleucyllysylserylprolylphalanylprolylglycyllysylprolylthreonylilysylaspartylserylcysteinylvalylvalylanylserylaspartylglycylglycylalanyllysytyrosylleucylglutamyllysylarginylglutaysyltryptophylisoleucylserylvalylthreolarginylglutamylthreonylvalylphenylalaisoleucylglutamylglycylleucylglutamyltlyllysylcysteinylglutamylasparaginylleyltryptophylserylglutamylisoleucylserylyllysylserylaspartylvalylprolylisoleuenylalanyllysylglutamylglutamylleucylaalylarginyltyrosylglutaminylserylaspareinyllysylvalylthreonylglycylhistidylptryptophyltyrosylarginylglutaminylglycanylaspartylglycylleucyllysyltyrosylarnylalanyllysylglycylglycyltyrosylhistiylalanylserylvalylthreonylaspartylaspasylglutaminylvalylarginylalanylthreonyerylvalylserylglycylthreonylalanylseryolylalanyllysylisoleucylhistidylleucylycylmethionylglycylalanylvalylhistidyllylvalylserylisoleucyllysylisoleucylprlylaspartylprolylvalylisoleucylthreonytaminylaspartylleucylisoleucylaspartylltyrosylglutaminylvalylisoleucylvalyltonylserylleucylvalylphenylalanylprolylyllysylaspartylalanylglycylphenylalanysylasparaginylarginylphenylalanylglycyreonylvalylglutamylleucylaspartylvalylolylprolylarginylglycylvalyllysylvalylrtylserylvalylasparaginylleucylthreonyanylserylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylaarginyltryptophylleucylarginylvalylglyhreonylarginyltyrosylthreonylvalylisollycyllysylthreonylseryltyrosylglutaminalanylglutamylasparaginyllysylphenylalylglutamylprolylserylglutamylprolylthraspartyllysylthreonylarginylalanylmethamylglutamylvalylaspartylglutamylthreoylthreonyllysylalanylserylhistidylseryrosylglutamyllysyltyrosylmethionylisolycylarginylglycylglutamylphenylalanylgysteinylvalylglutamylthreonylserylseryalanyllysylphenylalanylvalyllysylvalylylvalylleucylvalyllysyllysylglutamylisnylisoleucylalanylarginylhistidylarginlleucylhistidylglutamylserylphenylalantamylleucylvalylmethionylisoleucylphenylserylglycylleucylaspartylisoleucylphsparaginylthreonylserylalanylphenylalalarginylglutamylisoleucylvalylseryltyrteinylglutamylalanylleucylglutaminylphylasparaginylisoleucylglycylhistidylphrolylglutamylasparaginylisoleucylisolelarginylserylserylthreonylisoleucyllyslanylglycylglutaminylalanylarginylglutylasparaginylphenylalanylarginylleucyllylglutamyltyrosyltyrosylalanylprolylgdylaspartylvalylvalylserylthreonylalanylserylleucylglycylthreonylleucylvalylisoleucylasparaginylprolylphenylalanylinylglutaminylglutaminylisoleucylisolehionylasparaginylalanylglutamyltyrosyllglutamylalanylphenylalanyllysylglutamanylmethionylaspartylphenylalanylvalylylglutamylarginyllysylserylarginylmethnylleucylglutaminylhistidylprolyltrypteucylglutamylarginylvalylserylthreonyleucyllysylhistidylarginylarginyltyrosyucyllysyllysylaspartylleucylasparaginyylarginylisoleucylserylcysteinylglycylutaminyllysylglycylvalylserylvalylalanoleucylglutamylisoleucylglycylprolylvathionylhistidylalanylvalylglycylglutamlysyltyrosylvalylcysteinyllysylisoleuclglutaminylserylthreonylglutaminylvalynylglycylvalylarginylglutaminylleucylgltyrosylglutamylisoleucylthreonyltyrosisoleucylleucyltyrosylvalyllysylasparttylaspartylglycylthreonyltyrosylarginylaspartyltyrosylglycylglutamylaspartylylphenylalanylvalyllysylglycylvalylargosyltyrosylcysteinylarginylarginylthreylarginylarginylthreonylaspartylthreonmylarginylprolylprolylglutamylphenylalylasparaginyllysylthreonylalanyltyrosylarginylphenylalanylglycylvalylthreonyylglutamylprolylhistidylvalylthreonylttaminyllysylisoleucyllysylprolylglycylyltyrosylthreonylphenylalanylglutamylslglutaminylleucylthreonylisoleucylaspapartylaspartylaspartylalanylglutamyltylasparaginyllysyltyrosylglycylglutamylsylleucylthreonylvalylthreonylleucylhiartylserylthreonylleucylarginylprolylmcylleucylalanylasparaginylalanylglutamglutaminylserylvalylcysteinylphenylalaylglycylisoleucylprolylprolylprolylthrysylaspartylglycylglutaminylprolylleuclisoleucylglutamylisoleucylisoleucylhiyrosyltyrosylalanylleucylhistidylisoleolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrolthreonylasparaginylthreonylalanylglycinylalanylhistidylleucylglutaminylvalyllysyllysylglutaminylglutamylphenylalaistidylglutamylarginylhistidylvalylglurtyllysylthreonylleucylarginylmethionyglycylthreonylglutamylserylvalylprolyllysylglutamylalanylleucylarginylglutamylprolylalanylvalylserylthreonyllysyltylalanylarginylleucylglutamylisoleucyllutamylarginyllysylleucylarginylmethioglutamylprolylarginyllysyltyrosyllysylglutamylglutamylaspartylglutaminylargianylvalylprolylmethionylserylaspartylmlysylisoleucylarginylaspartylglutaminyyllysylleucylaspartylarginylvalylvalylginylisoleucylarginylleucylserylarginyalanyltyrosylvalylmethionylprolylleucyrtylglutaminyltyrosylarginylprolyllysysylleucylserylglutaminylaspartylaspartylprolylalanylarginylarginylarginylthrylaspartylphenylalanyltyrosyltyrosylarylleucylglycylaspartylisoleucylserylaseucylprolylisoleucylaspartylaspartyltynylthreonylglutamylglutamylglutamylargamylglutamylleucylglutamylleucylglycylrolylserylarginylserylprolylprolylhistserylleucylarginyltyrosylserylserylproylvalylglutamylglutamylthreonylarginyltyrosylserylthreonyltyrosylhistidylisoamylalanylserylthreonylseryltyrosylalainylhistidylalanylglutaminylalanylalanylglutaminylarginylglutaminylarginylisylglutamylaspartylglutamylglutamylleuchreonylthreonylglutaminylhistidylleucyamylleucylaspartylphenylalanylmethionyylarginyllysyllysylserylarginylarginylnylglutamylisoleucylthreonylglutamylissylglutamylisoleucylseryllysylhistidyllserylserylserylalanylserylarginylleuclserylleucylserylprolylthreonyltyrosylinylprolylvalylserylglutamylleucylisolminylprolylalanylglutamylglutamyltyroslutamylarginylarginylserylprolylthreonnylprolylarginylserylprolylserylprolylleucylserylarginylphenylalanylglutamylylaspartylisoleucylphenylalanylserylarysylalanylalanylleucyllysylthreonylgluginyllysyltyrosylglutamylvalylleucylsealanylthreonylleucylaspartylhistidylaleucylarginylmethionylarginylserylhistilglutaminylasparaginylthreonylarginylpylvalylglutaminylseryllysylprolylthreoyltyrosylhistidylasparaginylglycylvalyrylseryllysylisoleucylhistidyltyrosyltylvalylleucylthreonylleucylglutamylisoylthreonylaspartylaspartylserylglycyltteinylthreonylasparaginyltyrosyllysylgosylalanylthreonylleucylaspartylvalylthreonylthreonyltyrosylalanylserylglutaglutamylvalylprolylarginylserylvalylphnylarginylthreonylglutamylalanyltyrosylysyllysylthreonylserylglutamylmethionlarginylglutamylvalyllysylserylglutamilarginylglutamylserylleucylserylseryltrylalanylglutamylmethionyllysylserylalylserylleucylglutamylglutamyllysylserycyllysylthreonylthreonylleucylalanylalysylprolylarginylserylmethionylthreonyserylalanylarginylphenylalanylserylcyslglutamylprolylvalylprolylthreonylvalyylglycylglutaminylvalylleucylserylthreminylvalylthreonylthreonylthreonyllysynylglutamylisoleucylserylserylvalylglulycylasparaginyltyrosylserylvalylvalylylglycyllysylglutaminylglutamylalanylgreonylisoleucylglutaminyllysylalanylarylvalylthreonylserylprolylprolylarginylarginylvalyllysylserylprolylglutamylanylvalyllysylserylprolylglutamylprolylserylprolylthreonylglutamylthreonyllysyllysylvalylglutaminylhistidylleucylprylisoleucylthreonylglutaminylphenylalaeryllysylglutamylisoleucylalanyllysylltamylserylserylvalylleucylarginylalanyyltyrosyllysylaspartylglycyllysyllysyllhistidylphenylalanylglutaminylphenylartylglycylthreonyltyrosylglutamylleucyylleucylthreonylglutamylserylaspartylgcysteinylglutamylisoleucylserylglycylgylthreonylasparaginylleucylglutaminylplalanylphenylalanyllysylserylisoleucyllisoleucylserylglutamylthreonyllysyllyonylthreonylglutamylserylthreonylvalyllprolyllysylalanylprolylglutamylprolylisoleucylvalylthreonylglycylleucylglutserylserylaspartylserylvalylalanyllysythreonylglycylglutamylprolylarginylprolthreonyllysylaspartylglycyllysylalanylycyllysyltyrosyllysylleucylserylglutalanylphenylalanylleucylglutamylisoleuconylserylaspartylserylglycylleucyltyrosylasparaginylserylalanylglycylserylvacylthreonylisoleucyllysylalanylisoleucylglutaminyllysylvalylserylthreonylgluoleucylthreonylprolylglutaminyllysyllyylglutamylisoleucylserylglutaminyllysyutamylisoleucyllysylmethionylserylglutmyllysylleucylalanylleucyllysylglutamylisoleucylserylglutamylglutamylvalyllyrylleucylglutamyllysylserylisoleucylvalthreonyllysylthreonylserylglutaminylanylthreonylhistidylalanylglutamylisoleeonylglutaminylmethionylserylisoleucylarginylleucylvalylleucyllysylalanylaspthreonylaspartylvalyllysyltryptophylvaamylleucylthreonylasparaginylserylglutycylvalylserylglycylserylaspartylglutallysylglutaminylalanylserylhistidylargleucylthreonylcysteinylisoleucylserylleucylvalyllysylcysteinylglutaminyltyrollysylglutamylleucylserylaspartylalanyerylglutaminylprolylarginylserylglutamglutamylglycylglutaminylasparaginylvalylglutamylisoleucylserylglycylglutamyllutamyltryptophylphenylalanyllysylaspaucylserylisoleucylserylserylasparaginyylarginylasparaginylvalyltyrosylseryllginylalanylserylvalylserylaspartylseryllysylalanyllysylasparaginylphenylalanerylalanylthreonylalanylserylleucylmetlutamylglutamylprolylserylarginylglutaerylglycylaspartylthreonylserylleucylgylserylglutaminylserylvalylglutaminylminylglutamylalanylserylphenylalanylsererylalanylserylserylmethionylthreonylganylserylmethionylserylalanylglutaminylutaminylglutamylserylphenylalanylvalyrylphenylalanylmethionylglycylisoleucylutaminylleucylglutamylserylserylthreoanylglycylisoleucylarginylglycylisoleuylalanylleucylprolylserylaspartylisolelycyllysylvalylleucylthreonylvalylalanylglycylglutamylprolylthreonylprolylglysteinylglycylglycylarginyllysylisoleulutaminylglycylarginylphenylalanylhisteonylaspartylaspartylleucylthreonylthrnylaspartylvalylglutaminyllysylglutamilthreonylleucylserylleucylglycylasparalaspartylserylalanylthreonylvalylasparinylserylisoleucine

Comments

Please Log in to leave a comment.

No comments yet.