Go back to quotes list

GAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Antoine Daniel in WTC #3 - CHIEN, CANARDS ET TAPIS VOLANT Go to source (2022-03-15, What The Cut)